Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Lepsze strategie komunikacji w zakresie planowania finansowego

Trudna sytuacja finansowa osób w podeszłym wieku staje się coraz poważniejszym problemem, dotykającym przeszło 20% europejskich konsumentów. Zjawisko to jest związane z takimi czynnikami, jak wzrost długości życia, malejące publiczne środki emerytalne, wydłużenie okresów braku zatrudnienia oraz niedostateczne zatrudnienie.
Lepsze strategie komunikacji w zakresie planowania finansowego
Uczestnicy pewnego unijnego projektu starali się dokładniej poznać sposoby skutecznego tworzenia strategii komunikacji planowania finansowego. W projekcie RISK COMMUNICATION (Designing evidence-based communication for elderly consumers in financial distress) wyznaczono cztery cele.

Po pierwsze, badacze przeprowadzili dwa przeglądy piśmiennictwa, przyglądając się mechanizmom i przyczynom nadmiernego zadłużenia osób starszych w Niemczech, a także przeprowadzili wywiady ze specjalistami w Niemczech, Holandii i Zjednoczonym Królestwie. Tematem wywiadów było między innymi planowanie finansowe, badania naukowe, bankowość, organizacje religijne, służby państwowe i prawa konsumenta.

Drugie z założeń dotyczyło przeprowadzenia 46 wywiadów bazujących na modelu mentalnym, z udziałem osób w wieku od 60 do 85 lat, mieszkających w regionach o wysokim poziomie ubóstwa w trzech badanych krajach. Uczeni przygotowali też ankietę internetową, aby poznać opinie ekspertów i przeprowadzić wywiady z konsumentami z grupy 350 osób starszych znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej.

W ramach analizy danych zbadano zależność między trudną sytuacją finansową a wskaźnikami stanu fizycznego i fizjologicznego. W badaniu ankietowym poruszono trzy tematy: niedostatek pożywienia, samotność i depresja oraz jakość funkcjonowania sieci wsparcia rodzinnego. W ramach analizy i omówienia danych opracowano też protokoły.

Dzięki wywiadom poznano przyczyny i następstwa trudnej sytuacji finansowej osób starszych, a także uzyskano informacje między innymi na temat emocjonalnego obciążenia związanego z zadłużeniem, problemów z zaspokajaniem podstawowych potrzeb i braku wsparcia ze strony rodziny. Przeprowadzono też ankietę, która pozwoliła na poznanie zależności między trudną sytuacją finansową osób starszych a ich stanem fizycznym, umysłowym i społecznym.

Badania przeprowadzone w omawianym projekcie należą do pierwszych systematycznych analiz w UE, dotyczących zależności między starszymi konsumentami oraz wiedzą, przekonaniami i doświadczeniami a zubożeniem, zadłużeniem i strategiami planowania finansowego. Uczeni zastosowali nowatorskie podejście, polegające na wykorzystaniu opartych na dowodach koncepcji z zakresu badań nad postrzeganiem i komunikowaniem ryzyka, aby zrozumieć decyzje finansowe podejmowane przez starszych konsumentów.

Projekt RISK COMMUNICATION należał też do pierwszych badań dotyczących potrzeb starszych konsumentów w zakresie porad finansowych oraz ich preferencji, z uwzględnieniem roli nowo powstałych państwowych usług poradnictwa. W ramach badania powstały też protokoły umożliwiające tworzenie opartej na dowodach komunikacji dotyczącej ryzyka, ukierunkowanej na zarządzanie ryzykiem finansowym starszych konsumentów znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej.

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

Planowanie finansowe, trudna sytuacja finansowa, RISK COMMUNICATION, starsi konsumenci, zadłużenie
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę