Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP7

MDITWACM — Wynik w skrócie

Project ID: 303633
Źródło dofinansowania: FP7-PEOPLE
Kraj: Hiszpania

Skuteczniejsza ochrona danych w przypadku krótkiej transmisji

Systemy ochrony danych są projektowane pod kątem długotrwałej transmisji. Ponieważ współczesna komunikacja opiera się w coraz większym stopniu na krótkich transmisjach dużych ilości danych, naukowcy z UE starali się udoskonalić metody ochrony integralności informacji.
Skuteczniejsza ochrona danych w przypadku krótkiej transmisji
Obserwowany od niedawna trend dotyczący przesyłania krótkich pakietów danych podważa pewne założenia w analizach teoretycznych. Narzędzia matematyczne sprawdzające się w przypadku bardzo długich czasów transmisji, na przykład analiza asymptotyczna będąca nieodłącznym elementem teorii dużych odchyleń, muszą zostać zastąpione metodami mającymi zastosowanie do transmisji o skończonej długości.

Projekt MDITWACM (Mismatched decoding in information theory with applications to channel modelling) poświęcony był metodom i narzędziom umożliwiającym uporanie się z problemami dotyczącymi niedopasowanego dekodowania przy dowolnych długościach transmisji.

Zbiór o ograniczonych kosztach Gallagera uogólniono tak, aby uwzględniał różne koszty pomocnicze. Zbiór ten stanowi alternatywę dla kodów o stałym składzie, umożliwiając poprawę działania niezależnego i identycznie dystrybuowanego (i.i.d.) kodowania opartego na zmiennych losowych. Nowa prosta metoda renormalizacji o stałej energii ogranicza błędy modulacji kodowanej, jak i modulacji kodowanej z naprzemiennymi bitami (BICM) w addytywnych białych kanałach szumu gaussowskiego. Uogólniony zbiór o ograniczonych kosztach Gallagera ma także zastosowanie do łączonego kodowania typu źródło-kanał oraz analizy okrojonych wykładników.

Zespół zaproponował i przeanalizował niemal bezstratny wieloklasowy system kodowania typu źródło-kanał. Komunikaty źródłowe przypisano różnym klasom i zakodowano przy pomocy kodu kanału zależnego od indeksu klasy. Wyprowadzono dwa alternatywne opisy minimalnego prawdopodobieństwa błędu sprawdzania poprawności bayesowskiej hipotezy M-ary.

Po zastosowaniu do niedopasowanego dyskretnego bezpamięciowego kanału wielokrotnego dostępu rozszerzenie granic zbioru o ograniczonych kosztach Gallagera spowodowało powstanie błędnych wykładników, które są ciasne w odniesieniu do średniej zbioru i dodatnie w obrębie regionu osiągalnego wskaźnika Lapidotha. Przy pracach nad dekodowaniem niedopasowanym dla pojedynczego użytkownika wykorzystano podobne techniki analityczne do dwóch rodzajów kodowania superpozycji. Metody superpozycji użyto w odniesieniu do problemu dekodowania niedopasowanego dla dyskretnych kanałów bezpamięciowych o podwójnych wejściach.

Obiecującym udoskonaleniem teorii dużych odchyleń jest przybliżenie Laplace'a lub przybliżenie punktu siodłowego, które potwierdziło swoją skuteczność w wielu dziedzinach badań fizycznych. Uczestnikom projektu udało się znacząco poprawić szacunki prawdopodobieństwa błędów bez dodatkowych kosztów obliczeniowych, co ma bardzo istotne implikacje dla technologii informacyjno-komunikacyjnej.

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

Ochrona danych, integralność danych, dekodowanie niedopasowane, i.i.d., szum gaussowski, region osiągalnego wskaźnika Lapidotha, kodowanie superpozycji, Laplace, przybliżenie punktu siodłowego
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę