Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Dążenie do konserwacji materialnego dziedzictwa kulturowego

Wiele różnych inicjatyw krajowych i europejskich koncentrowało się na konserwacji naszego materialnego dziedzictwa kulturowego. Niedawna inicjatywa zaowocowała stworzeniem sieci wymiany informacji związanych z tym tematem i konsolidacją dostępnych informacji.
Dążenie do konserwacji materialnego dziedzictwa kulturowego
Szybki rozwój i zmieniający się klimat nie zawsze sprzyjają materialnemu dziedzictwu kulturowemu, które obejmuje budynki historyczne, zabytki i artefakty. Mimo że istnieje wiele inicjatyw europejskich mających na celu pomoc w ochronie dziedzictwa kulturowego, działania te są rozproszone i obejmują różne instytucje, organy, fundacje, muzea i kraje.

Finansowany przez UE projekt NET - HERITAGE (European network on research programme applied to the protection of tangible cultural heritage) miał na celu koordynację narodowych programów badawczych związanych z ochroną takiego dziedzictwa. Łącząc ministerstwa, agencje finansujące i organy odpowiedzialne za badania/rozwój z 14 krajów europejskich, projekt miał na celu poprawienie wymiany informacji na ten temat.

Aby osiągnąć cel, zespół pracujący nad projektem przeanalizował odpowiednie inicjatywy i dane z tych krajów i przygotował zalecenia dotyczące wspólnego podejścia do ochrony i konserwacji. Opublikowano raporty dotyczące kluczowych tematów, takich jak odpowiednie programy krajowe, uczestnictwo w programach na rzecz ochrony materialnego dziedzictwa kulturowego, często występujące obszary nieobjęte badaniami oraz priorytety badawcze.

Następnie w Wielkiej Brytanii przeprowadzano warsztaty określające przyszłe działania oraz nakreślono plan działań mających na celu uwzględnienie w projekcie krajów sąsiedzkich i oczekujących na akcesję, a także stworzono raport dotyczący projektu dla odpowiednich organów Komisji Europejskiej. W ramach programu przygotowano następnie modelu zaawansowanych szkoleń w celu rozpowszechnienia wyników badań wśród osób zawodowo zajmujących się konserwacją. Stworzono również sieć instytucji szkoleniowych współdzielących wiedzę i doświadczenia związane z konserwacją.

Wyniki badań projektu NET - HERITAGE zostały rozpowszechnione w wiadomościach związanych z ochroną materialnego dziedzictwa kulturowego w Europie. Projekt przyczynił się do zwiększenia świadomości społecznej i ekonomicznego znaczenia dziedzictwa kulturowego oraz stworzenia wspólnej polityki dotyczącej tego zagadnienia. Realizacja tej inicjatywy przyczyni się do ochrony dziedzictwa europejskiego i sprawi, że Europa stanie się liderem w dziedzinie konserwacji. Przyszłe pokolenia będą nam wdzięczne za tak szlachetną inicjatywę.

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

Materialne dziedzictwo kulturowe, NET - HERITAGE, konserwacja
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę