Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP7

SMES COMPETITIVENESS — Wynik w skrócie

Project ID: 327405
Źródło dofinansowania: FP7-PEOPLE
Kraj: Zjednoczone Królestwo

Związek między konkurencyjnością i innowacyjnością

Firmy mogą poprawić swoją wydajność i wyniki finansowe dzięki dokładniejszej znajomości dynamiki zależności między konkurencyjnością i innowacyjnością, w tym roli kierownictwa i pracowników. Zagadnienie to badano ostatnio w ramach pewnego unijnego projektu.
Związek między konkurencyjnością i innowacyjnością
Zależność między konkurencyjnością i innowacyjnością jest skomplikowana, szczególnie w kontekście globalizacji. Zrozumienie dynamiki tej zależności może pomóc unijnym MŚP w rozwijaniu działalności.

W ramach projektu SMES COMPETITIVENESS (Key factors for the SMEs competitiveness in the context of globalisation), finansowanego ze środków UE, badano ten ważny związek. Celem prac było stworzenie nowego modelu łączącego kluczowe teorie dotyczące konkurencyjności i innowacyjności firm.

Zbudowanie takiego modelu wymagało rozróżnienia czynników wewnętrznych i zewnętrznych dla firm, a także roli cech dotyczących przedsiębiorczości czy zdolności przywódczych. Wprowadzono także nowy podział czynników dotyczących innowacyjności firm, takich jak innowacje w zakresie produktów/procesów/ zaawansowane technologie, standardy IT, znaki towarowe, patenty, internacjonalizacja, sieci współpracy i strategie marketingowe.

W ramach projektu opisano między innymi zmieniającą się konfigurację innowacji oraz sposób kształtowania przez pewne podstawowe czynniki (struktura, pracownicy, marketing, technologia itp.) innowacji i wyników finansowych. Kierownicy mogą wykorzystać te informacje do wspierania zrównoważonego rozwoju i innowacji, w tym w czasie kryzysu.

W badaniu przeprowadzonym wśród 500 firm ustalono też, że innowacje dotyczące produktów są powiązane z wynikami MŚP sektora produkcji. Dokładniej mówiąc, stwierdzono, że innowacje odgrywają rolę pośredniczącą między innowacjami dotyczącymi procesów, innymi czynnikami zewnętrznymi i wewnętrznymi oraz wynikami. Ustalenia te wskazują, że innowacje dotyczące produktów mają bezpośredni wpływ na wyniki, natomiast w przypadku innowacji dotyczących procesów wpływ ten jest znaczący, ale pośredni.

W jednym z obszarów przeprowadzonego badania zespół przyjrzał się kluczowej roli innowacji powiązanych z pracownikami w przedsiębiorstwach sektora usług turystycznych. Analiza hoteli w Bułgarii i Zjednoczonym Królestwie wykazała, że innowacje powiązane z pracownikami mają bezpośredni wpływ na wyniki, podczas gdy inne rodzaje innowacji wpływają na wyniki hoteli w sposób pośredni.

Podsumowując, rezultaty tych prac mogą pomóc przedsiębiorcom i prawodawcom dzięki ukazaniu skutecznych instrumentów i środków, z których mogą korzystać firmy. Przyczynią się też do poprawy konkurencyjności MŚP w różnych dziedzinach.

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

Konkurencyjność, SMES COMPETITIVENESS, innowacje, MŚP, produkcja, hotele
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę