Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Nowatorski system operacyjny dla inteligentnych miast zmienia konsumentów energii w "prosumentów"

Czym jest inteligentne miasto bez inteligentnych obywateli? To pytanie skłoniło członków konsorcjum IURBAN do opracowania systemu wspomagania decyzji, który gromadzi i analizuje dane dotyczące zużycia i wytwarzania energii z elektrowni, stacji ładowania pojazdów elektrycznych oraz budynków. Oczekuje się, że nowy system umożliwi usprawnienie procesów planowania inteligentnych miast i zarządzania nimi — producenci i konsumenci będą otrzymywać wystarczające informacje, które pozwolą im na podejmowanie odpowiednich działań.
Nowatorski system operacyjny dla inteligentnych miast zmienia konsumentów energii w "prosumentów"
Wiele osób co najmniej raz w życiu zostało niemile zaskoczonych niespodziewaną zmianą wysokości rachunku za energię. W przypadku innych usług, takich jak telefonia komórkowa, ich dostawcy szybko reagują, identyfikują problem i proponują rozwiązania dostosowane do potrzeb klientów.

Natomiast konsumenci energii często nie otrzymują żadnych informacji. Dostawcy nie dysponują odpowiednimi informacjami, aby wskazać rozwiązania, natomiast konsumenci nie mają dostępu do danych na temat trendów zużycia i nie mogą aktywnie uczestniczyć w rynku energii odnawialnej. W skali miasta brak odpowiednich danych znacznie utrudnia uwzględnienie w planach przyszłego zapotrzebowania na energię.

Aby rozwiązać ten problem, zespół projektu IURBAN (Intelligent URBAn eNergy tool) opracował inteligentny system wspomagania decyzji (SmartDSS), który gromadzi, łączy i analizuje dane w celu proponowania planów optymalizacji.

"Router energetyczny na każdym punkcie końcowym gromadzi dane dotyczące zużycia i wytwarzania energii. Umożliwia to bezstratny przesył informacji do bazy danych Smart City, znajdującej się w chmurze", wyjaśnia Tatjana Perse, kierownik ds. rozpowszechniania wyników projektu. "System może wykonywać wizualizacje i przeprowadzać analizy, a następnie podejmować decyzje dla wszystkich punktów końcowych, które zużywają lub wytwarzają energię na poziomie miasta, co pozwala na przewidywanie i planowanie wytwarzania energii odnawialnej w mieście, a także umożliwia optymalizację w czasie rzeczywistym".

Od jednostkowych korzyści po dobro ogółu

Wyniki projektu IURBAN przyczyniają się do rozwoju inteligentnych miast na trzech poziomach. Pierwszy poziom dotyczy korzyści dla obywateli: system IURBAN skutecznie wykorzystuje analizy dużych zestawów danych, aby spełnić zapotrzebowanie obywateli na tanią i czystą energię, a jednocześnie chroni ich dane i umożliwia im aktywny udział w rynku energetycznym. "Konsumenci energii mogą zgodzić się na przekazywanie ich danych osobom trzecim, na przykład instalatorom paneli słonecznych, okien i izolacji, dostawcom energii, producentom oprogramowania i inteligentnych urządzeń lub innym przedsiębiorcom. Umożliwia to szybsze wykrywanie problemów i identyfikację sposobów na zmniejszenie zużycia energii", wyjaśnia Perse.

"System zachęca również obywateli, aby stali się prosumentami, co oznacza, że będą nie tylko zużywać, ale także wytwarzać energię, która może być przesyłana do innych użytkowników. W ramach projektu IURBAN opracowano narzędzia pozwalające na wyeliminowanie technicznych i finansowych barier stojących na drodze do stworzenia takich małoskalowych systemów energii odnawialnej".

Oczywiście inne strony z branży energetycznej również odnoszą korzyści. Producenci energii i detaliści mogą poprawiać prognozy dotyczące podaży i popytu w czasie rzeczywistym i łatwo podejmować decyzje w zakresie cen, alokacji zasobów i wykorzystania aktywów w oparciu o trendy. Zestaw narzędzi opracowany w ramach projektu IURBAN spełnia potrzeby wszystkich zainteresowanych stron — od specjalistów z dziedziny TIK po kierownictwo zakładów energetycznych i komunalnych, detalistów, podmioty z branży budowlanej oraz przedstawicieli władz publicznych.

Zakłada się, że centralizacja tych wszystkich danych przyniesie korzyści całemu miastu, co pozwoli na powstawanie inteligentnych sieci energetycznych w miastach (SEC). "System IURBAN może zostać wdrożony przez planistów inteligentnych miast jako nowatorski system operacyjny. Mogą oni korzystać z systemu w celu gromadzenia użytecznych informacji na potrzeby raportowania, podejmowania decyzji lub po prostu monitorowania i przewidywania trendów", dodaje Perse.

Droga do inteligentnych sieci energetycznych w miastach

W opublikowanym niedawno badaniu zespół projektu pokazał również, w jaki sposób decydenci mogą optymalnie wykorzystywać inteligentne sieci energetyczne. Jest to bardzo istotne osiągnięcie, ponieważ obecnie nie ma jednego podejścia, które miałoby zastosowanie do wszystkich lokalnych kontekstów. Nie ma również zgody co do tego, kto powinien zarządzać takimi sieciami i jakie powinien posiadać w tym celu kompetencje.

Ankieta przeprowadzona przez instytut Fraunhofer skupiała się na kompetencjach miękkich, które w przeciwieństwie do wiedzy technicznej są często pomijane przez badaczy. "Pozytywnym aspektem jest to, że samorządy, które są oczywistym kandydatem na zarządcę inteligentnych sieci energetycznych, są już wystarczająco kompetentne zarówno pod względem ochrony danych konsumentów, jak i pracy na rzecz dobra ogółu", mówi Perse. "Niestety władze lokalne są także postrzegane jako niewystarczająco innowacyjne i niezdolne do identyfikacji trendów rynkowych. Nie rozumieją konsumentów energii ani ich zachowań i nie cieszą się dużym zaufaniem społeczności".

Chociaż te braki mogą zostać uzupełnione poprzez budowanie potencjału wewnętrznego, kwestia tego, które władze lokalne powinny zarządzań sieciami, nadal pozostaje niejasna. Wielu specjalistów uczestniczących w ankiecie proponowało tworzenie wielosektorowych koalicji na potrzeby obsługi inteligentnych sieci energetycznych, tak aby mocne strony innych sektorów uzupełniały słabe punkty władz. Nie wiadomo jednak, którą opcję wybiorą samorządy.

Chociaż nie ustalono, kto będzie odpowiadał za obsługę inteligentnych sieci energetycznych w miastach, zespół projektu IURBAN może już wskazać władzom lokalnym, w jaki sposób należy zarządzać tymi sieciami, a także zapewnić im potrzebną wiedzę. System nie tylko udostępnia narzędzia do globalnego zarządzania zużyciem, wytwarzaniem, dystrybucją, przechowywaniem i sprzedażą energii na poziomie miast, ale może również zostać rozszerzony na inne zastosowania i usługi wymagane w inteligentnych miastach, takie jak ograniczanie korków drogowych; usprawnianie procedur reagowania w sytuacjach kryzysowych i zmniejszanie przestępczości; poprawa edukacji i usług administracyjnych itp.

Wyniki projektu IURBAN umożliwią władzom lokalnym zapewnienie zrównoważonego rozwoju, niezawodności i opłacalności usług energetycznych; przewidywanie obciążenia energetycznego i rozłożonego wytwarzania; zwiększanie świadomości społecznej i opracowywanie strategii politycznych. Film wideo na temat projektu jest dostępny tutaj.

Słowa kluczowe

IURBAN, energia, inteligentne miasta, miejski, konsumenci
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę