Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Limfocyty T regulatorowe: miecz obusieczny

Leczenie i profilaktyka chorób wymagają dogłębnej znajomości mechanizmu działania układu odpornościowego. Podczas europejskiego badania koncentrowano się na indukowaniu limfocytów T regulatorowych (Treg), aby osiągnąć ten cel.
Limfocyty T regulatorowe: miecz obusieczny
Treg stanowią populację komórek, które hamują działanie innych komórek immunologicznych i pośredniczą w obwodowej tolerancji antygenu. Wprawdzie te komórki zapobiegają chorobom autoimmunologicznym i nadmiernym reakcjom odpornościowym, mogą jednak ograniczać odporność przeciwnowotworową. Rozważa się też zastosowanie ich w medycynie do transferu adoptywnego w celu leczenia reakcji przeszczepu przeciwko biorcy, odrzucenia przeszczepu i chorób autoimmunologicznych.

Ilość naturalnie występujących Treg jest bardzo niewielka, co skłania do przyjęcia podejścia uzupełniającego, polegającego na indukcji wytwarzania Treg z niedojrzałych prekursorów limfocytów T. W tym celu konieczna jest znajomość mechanizmów molekularnych postawania indukowanych Treg.

Aby je zbadać, naukowcy z finansowanego przez UE projektu ITREGDIFFERENTIATION (Kinetic analysis of molecular profiles during human induced regulatory T cell (iTreg) differentiation: An integrative study) pracowali nad protokołami uzyskiwania ludzkich limfocytów Treg. W tym kontekście korzystali z innowacyjnego połączenia cytokin i innych związków, aby uzyskać komórki o wysokim poziomie czynnika transkrypcyjnego FOXP3 i innych molekuł charakterystycznych dla Treg. Mimo właściwości supresyjnych in vitro, Treg uzyskane w tym protokole nie miały działania hamującego in vivo, należy więc kontynuować badania do uzyskania stabilnych komórek.

W tym celu naukowcy przeprowadzili profilowanie molekularne procesu indukcji Treg poprzez sekwencjonowanie RNA i proteomikę z wykorzystaniem spektrometrii mas o wysokiej rozdzielczości. Stwierdzono ekspresję różnicową tysięcy transkryptów i białek na różnych etapach procesu indukcji i modelowano ją w czasie. To z kolei umożliwiło identyfikację 350 genów, które prawdopodobnie regulują różnicowanie Treg. Udział około 40 z tych molekuł w indukcji Treg potwierdzono w badaniach utraty funkcji. Dalsze badania nad ekspresją tych molekuł u pacjentów z chorobami autoimmunologicznymi lub nowotworowymi przyczynią się do lepszego poznania ich roli.

Podsumowując, wynikiem badania ITREGDIFFERENTIATION jest profil zmian molekularnych w czasie wymaganych do różnicowania limfocytów Treg u człowieka. Uzyskana wiedza może znacząco zwiększyć skuteczność leczenia różnych chorób, w tym nowotworów złośliwych, jako że nowo odkryte regulatory różnicowania Treg mogą stanowić cele leków.

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

Limfocyty T regulatorowe (Treg), limfocyty T, układ odpornościowy, nowotwór złośliwy, choroby autoimmunologiczne, FOXP3, różnicowanie Treg, profilowanie molekularne, sekwencjonowanie RNA, proteomika
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę