Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Wczesna diagnoza i interwencja u chorych na demencję

Innowacyjne badania pamięci prospektywnej u starszych osób dorosłych w grupie ryzyka choroby Alzheimera mogą przyczynić się do szybszej diagnozy i interwencji.
Wczesna diagnoza i interwencja u chorych na demencję
Populacja Europy starzeje się szczególnie szybko. Istnieje pilna potrzeba umożliwienia tej populacji prowadzenia samodzielnego życia i zachowania dobrostanu w podeszłym wieku. Jedną z kluczowych umiejętności, którą trzeba chronić, jest pamięć prospektywna. Umożliwia ona pamiętanie o rzeczach, które należy wykonać w przyszłości, np. o wzięciu leku lub zapłaceniu rachunków na czas. Wprawdzie ta zdolność ma żywotne znaczenie dla niezależnego funkcjonowania w codziennym życiu, jednak przywiązuje się do niej mniejszą wagę niż do pamięci retrospektywnej, obejmującej wydarzenia z przeszłości (np. pamiętanie czyjegoś imienia lub czynności, które wykonywało się poprzedniego dnia).

W ramach finansowanego przez UE projektu PMINMCI (Prospective Memory in Mild Cognitive Impairment) przeprowadzono po raz pierwszy usystematyzowane badania pamięci prospektywnej u starszych osób dorosłych w grupie ryzyka demencji. Koncentrowano się na identyfikacji osób na etapie przejściowym pomiędzy prawidłowym starzeniem się a chorobą Alzheimera. Przyglądano się problemom z pamięcią, z którymi borykają się w codziennym życiu, oraz oferowano wczesne interwencje psychologiczne, aby ograniczyć lęk związany z utratą pamięci.

Łagodne upośledzenie poznawcze (MCI) to stan graniczny między prawidłowym starzeniem się a demencję. Osoby z MCI przejawiającym się utratą pamięci są w grupie wyższego ryzyka progresji w kierunku demencji w typie choroby Alzheimera niż prawidłowo starzejące się osoby w tym samym wieku.

Podczas pierwszego badania w ramach projektu PMinMCI prowadzono testy na 46 uczestnikach z MCI i 48 zdrowych osobach starszych w tej samej grupie wiekowej. Przeprowadzono dwie dwugodzinne sesje, podczas których oceniano pamięć prospektywną i prowadzono ustandaryzowane testy. W drugiej części badania uczestnicy prowadzili przez tydzień dzienniczek, w którym rejestrowali wszystkie błędy związane z pamięcią. Do każdego z uczestników dzwoniono dwa razy dziennie, aby przypomnieć o wpisie do dziennika.

W drugim badaniu testowano 25 osób z MCI i 25 zdrowych osób dorosłych w tym samym wieku. Z każdym z uczestników przeprowadzono dwugodzinną sesję. Każdy z uczestników otrzymał monotonne zadanie wymagające utrzymywania koncentracji uwagi. W tym czasie rejestrowano mimowolnie pojawiające się wspomnienia. Poproszono uczestników o krótki opis myśli spontanicznie pojawiających podczas zadania na koncentrację uwagi a następnie o przyporządkowanie ich do kategorii mimowolnych myśli o przeszłości oraz myśli dotyczących przyszłości lub teraźniejszości.

Wyniki projektu wskazują, że uczestnicy z MCI osiągali znacznie gorsze rezultaty od zdrowych osób dorosłych w zadaniach na pamięć prospektywną, zwłaszcza relatywnie prostych, dotyczących spontanicznego przypominania sobie zamierzeń. Co więcej, osoby z MCI miały mniej mimowolnych wspomnień, co wiąże się też ze spontanicznymi (automatycznymi) procesami przywoływania informacji. Uczestnicy badania z MCI zarejestrowali więcej błędów w pamięci retrospektywnej, uznali natomiast, że prowadzenie dzienniczka błędów pamięciowych pozwoliło im lepiej poznać funkcjonowanie ich pamięci każdego dnia.

Badanie PMinMCI dotyczące pamięci prospektywnej można dostosować do potrzeb klinicznych i włączyć do standardowej procedury rozpoznawania i oceniania upośledzenia poznawczego starszych osób dorosłych. Ponadto prowadzenie dzienniczka błędów pamięci może złagodzić lęk i niepokój dotyczący zaburzeń funkcjonowania pamięci.

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

Demencja, pamięć prospektywna, starsze osoby dorosłe, choroba Alzheimera, PMINMCI, łagodne zaburzenia poznawcze
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę