Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Mapowanie badań europejskich nad chorobami niezakaźnymi

Według danych Światowej Organizacji Zdrowia miliony ludzi na świecie cierpi z powodu przewlekłych chorób niezakaźnych (NCD), takich jak przewlekła choroba układu oddechowego (CRD). Fragmentacja badań i niedostateczne rozpowszechnianie ich wyników ogranicza pomyślne przełożenie ich na praktykę kliniczną.
Mapowanie badań europejskich nad chorobami niezakaźnymi
Zważywszy na społeczno-ekonomiczne obciążenie, jakim są takie NCD jak choroby układu krążenia (CVD), istnieje zapotrzebowanie na wyjaśnienie ich biologii i opracowanie skutecznych interwencji. W tym celu należy scalić wysiłki badawcze i zapewnić, że ich wyniki zostaną wdrożone w praktykę kliniczną.

Celem finansowanego przez UE projektu MAPPING_NCD (Mapping chronic non-communicable diseases research activities and their impact) było zmapowanie programów i inicjatyw badawczych w dziedzinie NCD. Podstawowymi zadaniami była identyfikacja obszarów, w których badania nakładają się na siebie, oraz potencjalnych okazji do współpracy, jak również przyczynienie się do opracowania polityki opartej na wiedzy wobec badań nad NCD.

W projekcie MAPPING_NCD koncentrowano się na CVD, CRD, cukrzycy, nowotworach złośliwych i zdrowiu psychicznym. Pierwszym etapem projektu było mapowanie bibliometryczne i analiza objętości wyników badawczych. Konsorcjum zbierało też i porównywało pierwotne i wtórne dane przyjmując wspólne kryteria definicji oraz metody badań ilościowych i jakościowych.

Na same badania nad nowotworami złośliwymi w latach 2002-2013 wydano w Europie 14 miliardów euro ze środków UE, poszczególnych krajów i innych, w tym organizacji dobroczynnych. Z kolei udział organizacji charytatywnych w badaniach nad chorobami psychicznymi był ograniczony — w większości były one finansowane ze środków publicznych.

Wyniki dotyczące CVD wskazują, że celem badań powinno być stworzenie wiarygodnych baz danych do monitorowania zachorowalności w Europie. Ponadto należy kłaść większy nacisk na badanie niewydolności serca i zwiększanie wiedzy pacjentów o zmniejszaniu ryzyka CVD. W odniesieniu do CRD konsorcjum zasugerowało zwiększenie nacisku na stratyfikację pacjentów. Z kolei przyszłe badania nad cukrzycą powinny koncentrować się na wyjaśnieniu etiologii tej choroby oraz udoskonalaniu profilaktyki i leczenia.

Dane dotyczące nowotworów złośliwych wskazują, że wczesne rozpoznanie umożliwia wyleczenie od jednej trzeciej do połowy przypadków. Ponadto większości typów nowotworów złośliwych da się zapobiec poprzez unikanie pewnych aspektów trybu życia, takich jak spożywanie alkoholu, palenie tytoniu, brak aktywności fizycznej i niezdrowa dieta.

Łącznie prace w ramach projektu MAPPING_NCD podkreślają znaczenie badań nad NCD w Europie i ukazują luki w wiedzy, które należy wypełnić. Rekomendacje stworzone podczas projektu pokierują inwestycjami w odnośnych obszarach badawczych, co pozwoli lepiej rozumieć, rozpoznawać i leczyć NCD.

Powiązane informacje

Tematy

Life Sciences

Słowa kluczowe

Badanie, choroby niezakaźne, przewlekłe choroby układu oddechowego, choroby układu krążenia, cukrzyca, nowotwór złośliwy, zdrowie psychiczne
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę