Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Badania nad glebami pomagają przeciwdziałać skutkom zmiany klimatu.

Finansowane ze środków UE badanie węgla organicznego w glebie (SOC) w skali poziomu glebowego (pedonu) pomaga przeciwdziałać skutkom zmiany klimatu.
Badania nad glebami pomagają przeciwdziałać skutkom zmiany klimatu.
Konieczne jest dokładne zrozumienie rozmieszczenia węgla w glebie, aby możliwe było opracowanie programów sekwestracji, dzięki którym uda się powiększyć i zabezpieczyć zapasy węgla w poszczególnych krajach. Obejmuje to określenie ilościowe jakości i stabilności organicznego węgla w glebie (SOC), który jest poddawany sekwestracji.

Celem projektu CSECURE (Assessment of soil carbon security using emerging techniques in hyperspectral imaging, X-ray florescence and pedometrics) było określenie roli małoskalowej organizacji przestrzennej SOC w górnej warstwie gleby w odniesieniu do długoterminowego zapewnienia zapasów węgla pochodzenia abiotycznego.

Partnerzy projektu opracowali nową technikę pomiaru SOC w glebie, która wykorzystuje unikalną kombinację laboratoryjnego obrazowania wielospektralnego oraz skanowania fluorescencją rentgenowską. Wygenerowane dane wysokiej jakości i rozdzielczości w skali poziomu glebowego umożliwiają bardziej dokładne badanie dynamiki gleby.

Obrazowanie wielospektralne pozwoliło na zgromadzenie informacji w regionie widzialnym bliskiej podczerwieni (vis-NIR) na zasadzie piksel po pikselu uzyskanego obrazu. Następnie wykorzystano techniki chemometryczne do opracowania modelu danych spektralnych w odniesieniu do makropomiarów danej właściwości chemicznej, w tym przypadku SOC. Ten model predyktywny wykorzystano następnie do prognozowania SOC w każdym pikselu obrazu wielospektralnego, a następnie wygenerowano mapę stężenia SOC o wysokiej rozdzielczości.

Mapy pokazujące przestrzenne rozmieszczenie SOC w poziomie glebowym pomagają lepiej określić sposób gospodarowania uprawami, który jest niezbędny do wydajnego sekwestrowania SOC. Nowe narzędzie oceny skali SOC uzupełnia również nowopowstającą dziedzinę cyfrowej morfometrii gleby, którą można opisać jako zastosowanie narzędzi i technik do pomiaru, mapowania i ilościowej oceny właściwości profilu gleby.

CSECURE umożliwi jednoczesne i dokładniejsze badanie wielu wskaźników glebowych, takich jak SOC i geochemia gleby, aby określić związek pomiędzy SOC i gospodarowaniem glebą. Wyniki te będą miały bezpośredni wpływ na zapewnienie zrównoważonego wykorzystania gleby i pomogą w walce ze zmianami klimatu dzięki zdefiniowaniu praktyk gospodarowania uprawami w celu uzyskania wymiernego sekwestrowania SOC.

Wyniki projektu CSECURE utorują drogę dla rządowych programów sekwestracji SOC, dzięki czemu przyczynią się do zmniejszenia aktualnego poziomu atmosferycznego dwutlenku węgla. Ponadto pozytywnym skutkiem ubocznym lepszej ogólnej jakości gleby będzie długoterminowe bezpieczeństwo gleb.

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

Węgiel organiczny w glebie, CSECURE, zmiana klimatu, sekwestracja węgla, obrazowanie wielospektralne, skanowanie fluorescencją rentgenowską, pedometria, chemometria, cyfrowa morfometria gleby, geochemia gleby
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę