Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP7

STESS — Wynik w skrócie

Project ID: 303443
Źródło dofinansowania: FP7-PEOPLE
Kraj: Izrael
Dziedzina: Energia

Innowacyjne podejście do rozwiązania problemu bezpieczeństwa energetycznego

Zarówno obywatele, jak i rządy państw są coraz bardziej zaniepokojeni kwestią bezpieczeństwa energetycznego z takich powodów, jak między innymi wzrost zapotrzebowania na energię, wyczerpywanie się zasobów oraz szereg ograniczeń nałożonych na systemy energetyczne. W ramach jednej z inicjatyw unijnych skutecznie zajęto się problemem dotyczącym usług bezpieczeństwa energetycznego (ESS), wykorzystując do tego nowatorskie metody.
Innowacyjne podejście do rozwiązania problemu bezpieczeństwa energetycznego
Tradycyjne podejście do bezpieczeństwa energetycznego jest dość ograniczone, skupia się na zabezpieczeniu dostaw energii i na rolach spełnianych przez rządy, dostawców i technologię. Potrzebne są zatem plany obejmujące korzyści dla społeczeństwa, płynące z energii, i koncentrujące się na udziale popytu w ESS.

W tym kontekście celem finansowanego ze środków UE projektu STESS (STESS: Socio-technical and multilevel perspectives on energy services security) było poszerzenie zakresu studiów nad usługami zabezpieczenia energetycznego poprzez badania, analizę i tworzenie strategicznego planu działań w odpowiedzi na omawiane zagrożenia.

Aby osiągnąć te cele, uczestnicy projektu STESS przeprowadzili wielowymiarową analizę. Przestudiowali oni struktury instytucjonalne bezpieczeństwa energetycznego i ESS w Zjednoczonym Królestwie i Izraelu. Ponadto zbadali problem bezpieczeństwa energetycznego i ESS z perspektywy konsumentów, jak również aktorów, którzy obok dostawców, rządu czy konsumentów są pośrednio lub bezpośrednio częścią systemu energetycznego.

Wynikiem serii analiz było stworzenie i rozwinięcie podejścia do studiów nad ESS opartego na popycie, które wyraźnie pokazuje wady tradycyjnego podejścia opartego na kwestii dostaw i podkreśla wkład socjotechnicznej metody zorientowanej na użytkownika. Wyniki badań pokazują, że odgórne podejście Zjednoczonego Królestwa i Izraela do bezpieczeństwa energetycznego bardzo się różni, a zarazem podkreślają rolę lokalnych i państwowych organizacji w rozpowszechnianiu wiedzy i poszerzaniu lokalnych działań na rzecz niskoemisyjnej gospodarki. Inne wnioski z badań podkreślają ewentualny wkład perspektywy popytowej do kwestii ESS i wpływ takich czynników, jak zmienne socjodemograficzne, zaufanie, podejście do technologii i wartości osobiste na aktywny udział w rynkach energii zorientowanych na prosumentów.

Naukowcy zaproponowali koncepcję rynkową, która przyczynia się do rozwoju takich dziedzin, jak ESS, łagodzenie zmian klimatycznych, oszczędności energii i wydajność. Taka postawa propaguje również aktywny udział konsumentów w systemie energetycznym.

System zdecentralizowanej sieci elektroenergetycznej proponowany w ramach projektu powinien przyczynić się do budowy niskoemisyjnego, odpornego i bezpiecznego systemu energetycznego. STESS przewiduje taki system, w ramach którego konsumenci nie tylko zużywają energię, ale również świadczą cenne usługi na rzecz sieci elektroenergetycznej.

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

Bezpieczeństwo energetyczne, usługi bezpieczeństwa energetycznego, systemy energetyczne, STESS
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę