Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Wdrażanie technologii z dziedziny e-zdrowia w Europie

Zespół finansowanego ze środków UE projektu pokazał, w jaki sposób można stworzyć funkcjonujący rynek usług z dziedziny e-zdrowia poprzez zidentyfikowanie powszechnych barier w procesie zamawiania usług z dziedziny e-zdrowia, połączenie kluczowych podmiotów i zastosowanie tych doświadczeń w czterech europejskich regionach.
Wdrażanie technologii z dziedziny e-zdrowia w Europie
Starzenie się populacji i powszechne występowanie chorób przewlekłych stanowią rosnące obciążenie dla europejskich systemów opieki zdrowotnej. Wielu specjalistów z branży medycznej postrzega wprowadzenie technologii z dziedziny e-zdrowia jako naglącą konieczność, a nowe innowacyjne technologie jako najlepszy sposób na zapewnienie wydajności kosztowej i poprawę standardów opieki. Zespół finansowanego ze środków UE projektu READI FOR HEALTH poczynił znaczne postępy w kierunku zapewnienia odpowiednich warunków do stworzenia funkcjonującego rynku usług z dziedziny e-zdrowia.

Tworzenie rynku usług z dziedziny e-zdrowia

"Technologia może wspomóc systemy opieki zdrowotnej w obniżaniu wydatków i zapewnianiu wysokiej jakości usług, np. poprzez bardziej wydajne monitorowanie stanów przewlekłych w celu zapobiegania nagłym atakom choroby, usprawnione procesy podejmowania decyzji klinicznych i promowanie zdrowszych zachowań", wyjaśnia koordynator projektu, Myriam Martín z firmy TICBioMed w Hiszpanii.

"Jeżeli są skutecznie stosowane, te rozwiązania z dziedziny e-zdrowia umożliwią zapewnianie spersonalizowanej i skupionej na obywatelach opieki zdrowotnej, która jest bardziej ukierunkowana, skuteczna i wydajna pod względem ograniczania liczby błędów i długości pobytu w szpitalu. Aby usługi z dziedziny e-zdrowia przyniosły oczekiwane rezultaty, konieczne jest pokonanie istotnych przeszkód".

Martín uważa, że głównym powodem, dla którego funkcjonujący rynek usług z dziedziny e-zdrowia nie rozwinął się jeszcze w pełni w Europie, nie jest brak technologii, ale raczej znacznie spowolnione wdrażanie innowacji w sektorze zależnym od finansowania publicznego. Ponadto przedsiębiorstwa z branży ICT muszą ściśle współpracować z organami regulacyjnymi, znać procedury dostarczania usług opieki zdrowotnej i rozumieć potrzebę ochrony wrażliwych danych pacjentów.

Pionierskie regiony

W celu rozwiązania tego problemu zespół projektu READI FOR HEALTH skupiał się na wzmacnianiu innowacji i potencjału badawczego w czterech regionach wiodących w dziedzinie e-zdrowia (Murcia, Skåne, Oulu i Midi-Pireneje) poprzez umożliwienie im szybkiej identyfikacji, pozyskania i wdrożenia rozwiązań w dziedzinie e-zdrowia. Głównym środkiem do osiągnięcia tego celu było utworzenie globalnej sieci.

Ta sieć, która połączyła MŚP, decydentów i specjalistów ds. technologii, ułatwiła kontakty zagraniczne oraz wymianę wiedzy rynkowej, a także umożliwiła MŚP działającym w branży ICT poznanie i uzyskanie dostępu do obiecujących technologii. Partnerzy projektu następnie wspierali wdrażanie tych innowacji i przeprowadzali oceny gospodarcze.

"Sieć ta pomogła również w zwiększeniu świadomości wśród obywateli, pacjentów i pracowników służby zdrowia na temat potencjału rozwiązań z dziedziny e-zdrowia w zakresie wspierania pacjentów w kontrolowaniu ich chorób, a nawet zapobieganiu ich wystąpieniu", mówi Martín. "Wykazaliśmy, że rozwój, a przede wszystkim wdrażanie skutecznych strategii z dziedziny e-zdrowia wymagają wkładu ze strony decydentów, podmiotów odpowiedzialnych za opiekę zdrowotną i zainteresowanych stron posiadających taką samą wizję i cele".

Po zidentyfikowaniu odpowiednich innowacji zespół projektu wprowadził nowe partnerstwa publiczno-prywatne i mechanizmy zamawiania, takie jak zamówienia przedkomercyjne w celu wprowadzenia rozwiązań na rynek. Przykładowo jako najważniejsze technologie o dużym potencjale w zakresie elektronicznych usług opieki zdrowotnej wskazano postępy w dziedzinie usług chmur komputerowych, dużych zbiorów danych i bezpiecznego dostępu do informacji z dowolnego urządzenia.

Identyfikacja przyszłych wyzwań

"Wyniki projektu pokazały również, jak ważne jest uwzględnienie wpływu określonych czynników regionalnych w procedurach zamawiania innowacyjnych rozwiązań", mówi Martín. "Przykładowo, w Oulu regionalne zainteresowane strony mogły wykorzystać dwie wspaniałe okazje w obszarze zamówień, ale ze względu na niejasną sytuacje prawną władze gminy nie były zainteresowane inwestycją. Istnieje wiele barier uniemożliwiających sektorowi publicznemu działanie jako inteligentny i poinformowany klient".

Wśród innych barier stojących na przeszkodzie do skutecznego wdrożenia zespół projektu wskazał kwestie kulturowe, braki organizacyjne i wrodzoną awersję do podejmowania ryzyka w sektorze publicznym. Rozwiązanie tych problemów oraz stworzenie możliwości biznesowych dla MŚP pozwoli Europie na pełne wykorzystanie potencjału narzędzi z dziedziny e-zdrowia. Zespół projektu READI FOR HEALTH przeszedł długą drogę, aby osiągnąć te cele.

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

READI FOR HEALTH, MŚP, e-zdrowie, zamówienia przedkomercyjne, zamówienia na rzecz innowacji, starzenie się, choroby przewlekłe, ICT
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę