Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Udoskonalony model prognoz bezpieczeństwa żywnościowego

Naukowcy korzystający ze środków unijnych pracowali nad udoskonaleniem prognoz bezpieczeństwa żywnościowego w perspektywie roku 2050. Ich prace przyczyniają się do lepszego poznania roli zmian technicznych w osiągnięciu bezpieczeństwa żywnościowego dla światowej ludności.
Udoskonalony model prognoz bezpieczeństwa żywnościowego
Aby zaspokoić przyszłe zapotrzebowanie na żywność, potrzeba więcej prac badawczo-rozwojowych dotyczących rozszerzania gruntów rolnych i produktywności upraw. Inwestycje w takie działania są jednak często pomijane w dużych modelach obejmujących całą gospodarkę. Dlatego też modele te nie pomagają w wystarczającym stopniu prawodawcom w przygotowywaniu długoterminowych strategii na rzecz bezpieczeństwa żywnościowego. Modular Applied GeNeral Equilibrium Tool (MAGNET) to pionierski model obliczeniowy równowagi ogólnej (CGE), który można dostosować do aktualnego zagadnienia badawczego.

W ramach projektu METCAFOS (Modelling endogenous technical change in agriculture for food security) naukowcy zajmowali się uwzględnieniem zależności między inwestycjami w działania badawczo-rozwojowe a produktywnością rolnictwa w modelu MAGNET. Uczeni starali się wprowadzić do modelu czynniki napędzające zmiany techniczne, aby poprawić jakość prognoz produkcji rolnej, cen oraz bezpieczeństwa żywnościowego do roku 2050.

Partnerzy projektu opracowali nowy, ukierunkowany na badania i rozwój moduł globalnego modelu MAGNET, uwzględniający znaczące opóźnienie między inwestycjami w badania i rozwój a ich odzwierciedleniem w zwiększeniu produktywności. Różne symulacje i analizy pozwoliły na uzyskanie następujących wniosków. Dwukrotne zintensyfikowanie badań w dziedzinie rolnictwa w Afryce subsaharyjskiej może znacząco przyczynić się do poprawy bezpieczeństwa żywnościowego, a potrojenie ich miałoby pozytywne skutki dla dożywienia ludności. Inwestycje w badania i rozwój z zakresu rolnictwa to potencjalnie skuteczna i niewymagająca wysokich nakładów strategia umożliwiająca uniknięcie niepożądanych zmian użytkowania gruntów i skutków masowego wykorzystywania biomasy dla bezpieczeństwa żywnościowego.

Opracowane w projekcie zalecenia dla prawodawców zakładają większe wsparcie dla krajowych inwestycji w badania i rozwój w regionach rozwijających się. Aby skorzystać z międzynarodowej wymiany wiedzy, strategie muszą skupiać się na rozwijaniu potencjału badawczego i infrastruktury oraz szkoleniu wykwalifikowanych robotników. Ważne jest również, aby inwestycje w badania i rozwój koncentrowały się w większym stopniu na technologiach zwiększania przydatności gruntów (np. nowe nasiona).

Projekt METCAFOS pomaga w poszerzeniu danych empirycznych dotyczących endogennych i zależnych od czynników zewnętrznych zmian technicznych zachodzących w rolnictwie. Dzięki uwzględnieniu endogennych zmian technicznych w globalnym modelu CGE MAGNET, omawiany projekt zwiększa możliwości w zakresie rozwiązywania kluczowych problemów dotyczących zapewnienia bezpieczeństwa żywnościowego w najbliższych dziesięcioleciach.

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

Bezpieczeństwo żywnościowe, zmiany techniczne, badania i rozwój, METCAFOS, rolnictwo
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę