Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP7

GLAMURS — Wynik w skrócie

Project ID: 613420
Źródło dofinansowania: FP7-SSH
Kraj: Hiszpania
Dziedzina: Społeczeństwo, Badania podstawowe, Środowisko

Nowatorskie narzędzia modelowania pomogą sprostać wyzwaniom promowania zrównoważonego stylu życia w Europie

Sposób, w jaki Europejczycy żyją, pracują i bawią się ma bezpośredni wpływ na zrównoważony styl życia. Analiza wzorców konsumpcyjnych i próba ich zmiany do tej pory nie przyniosły oczekiwanych rezultatów.
Nowatorskie narzędzia modelowania pomogą sprostać wyzwaniom promowania zrównoważonego stylu życia w Europie
W związku z tym naukowcy realizujący finansowany przez UE projekt GLAMURS (Green lifestyles, alternative models and upscaling regional sustainability) postanowili przyjąć inne podejście do problemu tworzenia zrównoważonych stylów życia, aby obniżyć globalny wpływ na środowisko, a jednocześnie poprawić ogólny dobrobyt ludzi.

„Nadrzędnym celem było zidentyfikowanie głównych przeszkód i możliwości wprowadzenia zrównoważonych stylów życia i zielonej gospodarki w Europie oraz najbardziej skutecznych środków do wspierania i przyspieszenia tych zmian”, mówi koordynator projektu dr Adina Dumitru z Grupy Badawczej Ludzie-Środowisko przy Uniwersytecie A Coruña w Hiszpanii. „Przyjrzeliśmy się dynamice stylów życia, warunkom, w których systemy gospodarcze ulegają zmianie oraz politykom, które mogą umożliwić zrównoważoną transformację, aby wspierać decydentów, firmy i obywateli w procesie podejmowania świadomych wyborów, mających zapewnić zrównoważoną przyszłość”.

W ramach GLAMURS opracowano kompleksową ramę wyborów dotyczących stylu życia, a także jego dynamiki i interakcji, tak aby właściwi interesariusze mogli podejmować świadome decyzje mające na celu wprowadzenie na większą skalę zrównoważonych stylów życia w Europie.

Aby wspierać decydentów, naukowcy realizujący projekt opracowali dokładne rekomendacje dotyczące powiązań między zarządzaniem a politykami w celu wprowadzenia zrównoważonych stylów życia i zielonej gospodarki na poziomie europejskim i regionalnym.

Naukowcy przeanalizowali i porównali siedem regionów europejskich i sześć obszarów stylu życia, które są istotne z punktu widzenia zrównoważonego rozwoju. Miało to na celu zrozumienie specyfiki regionów oraz ich możliwości zmiany stylu życia na bardziej zrównoważony oraz przejścia do zielonej gospodarki.

„Projekt pokazał, w jaki sposób style życia osób zaangażowanych w promocję zrównoważonego rozwoju mogą zainspirować regionalnych decydentów do zmiany uwarunkowań politycznych, tak aby zwrot w kierunku większego zrównoważenia stał się faktem”, zauważa Dumitru. „Decyzja, aby poświęcić czas działaniom zrównoważonym zależy od naszych aspiracji oraz tożsamości, a także od norm społecznych obowiązujących w danym kontekście”.

Badania potwierdziły, że zrównoważone style życia niekoniecznie stoją w konflikcie z dążeniem do własnego dobrobytu, zamożności społeczeństwa i ekologicznego wzrostu gospodarczego. „Przeciwnie, ludzie dbający o zrównoważony rozwój mówią, że w dłuższej perspektywie poprawił się ich dobrobyt, a także wyrażają chęć zmiany życia na jeszcze bardziej zrównoważony”, zauważa Dumitru. „Aby takie życzenia mogły zmienić się z prostych aspiracji w ugruntowane zwyczaje i wspólne normy zachowania w szerszym społeczeństwie, potrzebne jest wsparcie ze strony instytucji i władz na poziomie lokalnym, krajowym i europejskim”.

W wyniku realizacji projektu powstało kilka zintegrowanych modeli, które oceniły różne okoliczności zmiany stylu życia, różnorakie podejścia ekonomiczne oraz zmiany w kierunku zrównoważonego rozwoju. Wyniki potwierdzają tezę, że przyjęcie zrównoważonego stylu życia przez większą liczbę osób również byłoby zrównoważone społecznie i ekonomicznie w perspektywie średnio- i długoterminowej. Taki stan rzeczy jest zgodny również ze scenariuszami ekologicznego rozwoju gospodarczego.

„Wskazaliśmy także, że działania podejmowane przez decydentów muszą dotyczyć interakcji pomiędzy determinantami zrównoważonych stylów życia na różnych poziomach”, dodaje Dumitru. „Czynniki psychologiczne, które mogą wspierać przyjęcie zrównoważonego stylu życia na poziomie indywidualnym współdziałają z czynnikami odpowiedzialnymi za rozprzestrzenianie się tych stylów życia w większej grupie i tworzą „punkty krytyczne”, w których działania decydentów mają większą szansę powodzenia”.

Chociaż projekt zakończył się w grudniu 2016 r., w każdym regionie będą odbywały się wydarzenia, podczas których rozpowszechniane będą wyniki projektu. Partnerzy zaprosili interesariuszy do zaangażowania się w debatę na temat implikacji wyników projektu GLAMURS dla rozwoju regionalnego.

Prof. Ricardo García Mira, poprzedni koordynator projektu i obecny członek Parlamentu hiszpańskiego jest zaangażowany w prace hiszpańskiej Komisji ds. Zmiany Klimatu. Opowiadał się on za ustawą dotyczącą promocji zrównoważonych stylów życia w Hiszpanii, która opierała się na metodologii i wynikach projektu GLAMURS.

Dumitru wierzy, że GLAMURS przyspieszy zmianę w kierunku zrównoważonego społeczeństwa zgodnie z celami Europy 2020 i późniejszymi. „Wierzymy, że projekt będzie miał pozytywny i trwały wkład w zapewnienie inteligentnego, zrównoważonego i zintegrowanego wzrostu na poziomie lokalnym, krajowym i europejskim”.

Słowa kluczowe

Zrównoważone style życia, zielone style życia, GLAMURS, regionalny rozwój zrównoważony, zielona gospodarka
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę