Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Oczyszczanie in situ gleby skażonej ropą

Zanieczyszczenie gleby ropą jest coraz większym problemem na całym świecie, stwarzając poważne zagrożenie zarówno dla ekosystemów, jak i zdrowia ludzi. Dzięki inicjatywie unijnej można teraz oczyszczać glebę zanieczyszczoną węglowodorami w sposób szybszy i tańszy.
Oczyszczanie in situ gleby skażonej ropą
W ramach finansowanego ze środków UE projektu SORBENT opracowano innowacyjne rozwiązanie oparte o masę celulozową i odpady pochodzące z papierni oraz proces bioremediacji przebiegający w trzech zintegrowanych etapach. Mogą być one wykorzystane do rozmaitych typów substancji ropopochodnych (w tym ropy naftowej i olejów ciężkich) w różnych profilach gleby i w różnych warunkach klimatycznych. Pomimo wielu zalet tej metody zastosowanie jej na szeroką skalę jest utrudnione z uwagi na niedostateczną demonstrację wyników i ich weryfikację w badaniach praktycznych.

Projekt SORBENT-DEMO (Demonstration of soil remediation technique for in situ cleaning of soils contaminated with heavy hydrocarbon mixtures) został stworzony w celu przeprowadzenia demonstracji techniki SORBENT na pełną skalę oraz opracowania podstaw do tego, by została ona prawnie dopuszczona do użytku.

System SORBENT składa się z materiału sorpcyjnego, biosurfaktantu, bakterii rozkładających węglowodór i składników odżywczych. Stosowany jest w trzech etapach, aby zagwarantować najwyższą skuteczność oczyszczania zanieczyszczonej gleby, a mianowicie: 1. zastosowanie systemu SORBENT; 2. podanie preparatu bakteryjnego SORBENT; 3. fitoremediacja, podczas której określone rośliny wykorzystywane są do zakończenia procesu oczyszczania gleby.

Wybrano dwie działające na dużą skalę placówki demonstracyjne na Litwie oraz siedem małoskalowych — na Litwie i w Hiszpanii. Przeprowadzono serię eksperymentów, aby zapewnić maksymalną żywotność i skuteczność produktów SORBENT w wybranych typach gleby, którą zanieczyszczono różnymi typami ropy.

Pomyślna demonstracja SORBENT-DEMO pomogła znacznie zredukować koszty oczyszczania gleby, ponieważ można ją przeprowadzać in-situ. Będzie to również wsparcie dla działań na rzecz ochrony środowiska i Konwencji o różnorodności biologicznej, która określa bioróżnorodność gleby jako obszar wymagający szczególnej uwagi.

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

Zanieczyszczenie ropą, gleba, SORBENT, SORBENT-DEMO, bioremediacja
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę