Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP7

AMORE — Wynik w skrócie

Project ID: 625364
Źródło dofinansowania: FP7-PEOPLE
Kraj: Belgia
Dziedzina: Przemysł

Znaczenie organizacji społeczeństwa obywatelskiego w działaniach na rzecz ochrony praw rodzin dwunarodowych

Finansowany ze środków UE zespół badaczy wykorzystał oparte na działaniu podejście do badania polityk migracyjnych i praktyk administracyjnych regulujących procedury nabywania obywatelstwa oraz uzyskiwania pozwoleń na pobyt. Badanie skupiało się w szczególności na małżeństwach dwunarodowych zawieranych pomiędzy obywatelami UE i osobami z państw trzecich.
Znaczenie organizacji społeczeństwa obywatelskiego w działaniach na rzecz ochrony praw rodzin dwunarodowych
Obywatele państw trzecich przebywający w państwie członkowskim UE podlegają określonym praktykom administracyjnym i przepisom, które wpływają również na ich współmałżonka będącego obywatelem UE. Założeniem projektu AMORE (Awareness and migration: Organizations for bi-national family rights empowerment) było zbadanie niezamierzonych konsekwencji polityk migracyjnych dla współmałżonków będących obywatelami państw trzecich oraz dla obywateli UE w celu ustalenia, w jakim zakresie takie polityki i praktyki wpływają niekorzystnie na wolność życia rodzinnego (uniwersalne prawo człowieka).

Zespół naukowców prowadził badania w Belgii, we Francji oraz we Włoszech, skupiając się na lokalnych praktykach w Brukseli, Strasbourgu i Turynie. Naukowcy zastosowali metodę badań opartą na etnografii oraz obserwacji uczestników w stowarzyszeniach broniących praw rodzin dwunarodowych. Po zidentyfikowaniu stowarzyszeń, które zajmują się kwestiami rodzin dwunarodowych ze względów prawnych i społecznych, w każdym mieście wybrano cztery stowarzyszenia, które poddano obserwacji. Zespół projektu AMORE przeprowadzał wywiady z członkami grup odpowiedzialnych za ustalanie polityk na szczeblu UE oraz organizacji na rzecz rodziny, czyli organów, które monitorują i wpływają na zmiany w przepisach dotyczących migracji rodzin. Przeprowadzono wywiady z co najmniej dwoma członkami stowarzyszeń i innych grup zajmujących się prawami rodzin dwunarodowych i migrantów. Równolegle w każdym mieście zespół zebrał dane dotyczące 10 rodzin dwunarodowych, w których jeden z partnerów pochodził z Maroka. Badacze przeprowadzili również wywiady z dziesięcioma oficerami policji odpowiadającymi za nadzór nad i kontakty z rodzinami dwunarodowymi, a także z sześcioma funkcjonariuszami państwowymi w celu zapewnienia lepszego kontekstu dla punktu widzenia stowarzyszeń i par małżeńskich.

Ponadto badacze wykorzystali cztery grupy nieformalne (dwie w Brukseli, jedną w Strasbourgu oraz jedną w ramach platformy europejskiej) oraz ich zadania i działania (wykonywane w czasie trwania projektu) jako studia przypadków dzięki szczegółowej obserwacji uczestników. Takie podejście oparte na uczestnictwie zwiększyło potencjał zespołu projektowego w zakresie badań opartych na działaniach i umocniło innowacyjne perspektywy badań nad politykami migracji rodzin i dwunarodowości.

Wstępne wyniki przedstawiono na 13 konferencjach zorganizowanych w różnych miejscach na całym świecie, a także w szeregu wydanych artykułów i książce. Wyniki projektu oraz powiązanych badań zostaną zaprezentowane podczas końcowego seminarium pt.: "Dzień rodziny dwunarodowej", które zaplanowano na styczeń 2017 r. Seminarium będzie poświęcone świadomości prawnej oraz prowadzeniu spraw sądowych zgodnie z oczekiwaniami par małżeńskich oraz członków społeczeństwa obywatelskiego, czyli dwóm tematom powiązanym z wynikami projektu AMORE, które wybrano do szczegółowego omówienia. Wyniki zostaną udostępnione zaproszonym prelegentom ze Zjednoczonego Królestwa i Niemiec, którzy badają kwestie mocno powiązane z tematyką projektu AMORE.

Badania nad społeczeństwem obywatelskim oraz świadomością prawną członków rodziny nie skupiały się dotychczas na analizie polityk publicznych. Wyniki projektu AMORE będą zatem istotne dla przyszłych badań nad migracją rodziny. Działania prowadzone w ramach projektu pozwolą na bardziej dogłębne i pełniejsze zrozumienie wpływu różnych czynników politycznych i administracyjnych na życie rodzin dwunarodowych.

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

Społeczeństwo obywatelskie, rodziny dwunarodowe, migracja, polityki migracyjne, wiedza prawna, AMORE
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę