Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP7

RISE GRIT — Wynik w skrócie

Project ID: 624439
Źródło dofinansowania: FP7-PEOPLE
Kraj: Włochy
Dziedzina: Społeczeństwo

Rozwiązania dla przedsiębiorstw społecznych umożliwiających im skuteczniejsze działanie na rzecz europejskiej ludności

Przedsiębiorstwa społeczne (SE) mogą opracowywać innowacyjne rozwiązania na rzecz spójności i integracji społecznej, tworzenia miejsc pracy, wzrostu oraz aktywnego obywatelstwa. Założeniem pewnej unijnej inicjatywy było pełniejsze wykorzystanie roli SE w rozwoju całego społeczeństwa.
Rozwiązania dla przedsiębiorstw społecznych umożliwiających im skuteczniejsze działanie na rzecz europejskiej ludności
Finansowany ze środków UE projekt RISE GRIT (Research in social enterprises: A Greek-Italian project on measuring social impact and identifying financial/funding needs of social enterprises) miał na celu przyczynienie się do stworzenia teorii przedsiębiorstw społecznych, zajęcie się pilnymi potrzebami SE, prawodawców oraz opracowanie kompleksowego modelu do analizy finansowania SE oraz określenie kluczowych parametrów potrzebnych do oceny wyników SE.

Partnerzy projektu przygotowali bazę dowodów dotyczących finansów odpowiedzialnych społecznie i rozwoju przedsiębiorstw społecznych oraz zrealizowali pilotażowe inicjatywy i badania, obejmujące kluczowe aspekty tych zagadnień, aktualnie pomijane lub poruszane tylko w niewielkim zakresie. Aby przeanalizować finanse odpowiedzialne społecznie, przeprowadzono badanie ankietowe poświęcone potrzebom finansowym greckich SE.

Zespół RISE GRIT przeprowadził badania i zorganizował szkolenia dotyczące podjeść teoretycznych, modeli i typologii SE w Europie i Włoszech. Opisano dostępne narzędzia z zakresu finansów odpowiedzialnych społecznie instrumentów wsparcia dla SE, przeanalizowano aktualną sytuację przedsiębiorczości społecznej w Grecji oraz opisano i przeanalizowano kluczowe wnioski mające znaczenie dla prawodawstwa.

Nawiązano współpracę między badaczami i instytutami z UE i Włoch a ich greckimi odpowiednikami. Zainicjowano też przygotowanie wspólnych propozycji badań dotyczących ekonomii społecznej i SE.

Badacze podkreślili ważną rolę ekosystemu SE dla rozwoju efektywnych przedsięwzięć społecznych, pozwalających na rozwiązywanie problemów społecznych. Uczeni są zdania, że efektywniejsze i bardziej skuteczne byłoby, gdyby odpowiednie podejścia skupiały się na ocenie potencjału SE w zakresie tworzenia wartości społecznej.

Projekt RISE GRIT przyczynił się do dokładniejszego zrozumienia, poprawy widoczności oraz zwiększenia świadomości społecznej na temat SE. Jego uczestnicy określili działania dla środowiska naukowego, prawodawców i SE, zakładające współpracę na rzecz poprawy sytuacji przedsiębiorstw społecznych.

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

Przedsiębiorstwa społeczne, RISE GRIT, skutki społeczne, finanse odpowiedzialne społecznie
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę