Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Rozwiązania pomagające w przygotowaniu Europejczyków i władz na kryzysy o dużej skali

Przygotowanie ludności może być kluczowe dla podejmowanych przez władze działań mających na celu złagodzenie skutków klęsk żywiołowych i katastrof będących dziełem człowieka. Celem pewnej unijnej inicjatywy było lepsze przygotowanie społeczeństwa do radzenia sobie z kryzysami o dużej skali w sposób szybki i skuteczny.
Rozwiązania pomagające w przygotowaniu Europejczyków i władz na kryzysy o dużej skali
W ramach finansowanego ze środków UE projektu POP-ALERT (Population alerting: Linking emergencies, resilience and training) przeprowadzono analizę zachowań oraz szereg badań empirycznych, uwzględniających takie zagadnienia, jak różnice kulturowe czy bariery językowe. Ogólnym celem było stworzenie zestawu narzędzi pomagających Europejczykom w przygotowaniu się na wypadek kryzysów oraz alarmujących ich o takich sytuacjach.

Prace rozpoczęto od przeglądu piśmiennictwa i przeprowadzenia ankiety internetowej, mającej na celu przeanalizowanie zachowań i postaw ludności podczas przygotowywania się do kryzysów i reagowania na nie. W obu przypadkach uwzględniono aspekty dotyczące dotarcia do miejscowej ludności oraz przybyszów, w tym osób mieszkających na obczyźnie i turystów.

W oparciu o te badania, partnerzy projektu opracowali model ułatwiający ocenę świadomości i przygotowania ludności w kontekście wykorzystania różnych strategii i technologii zarządzania kryzysowego opracowanych na poziomie UE.

Zespół POP-ALERT zebrał kilka przykładów efektywnej realizacji programów przygotowania społeczności. Następnie przeprowadzono analizę przypadków, określając najlepsze praktyki w konkretnych scenariuszach klęsk, które można by zastosować w odniesieniu do klęsk o wymiarze europejskim, jak i transgranicznym.

Uczeni przeanalizowali możliwości optymalnego połączenia dostępnych narzędzi ze zidentyfikowanymi praktykami. Aby ulepszyć aktualnie stosowane praktyki, zaproponowali technologie wymiany informacji i komunikacji międzykulturowej, aby zwiększyć świadomość ludności. Skupiono się na technologiach i podejściach zapewniających najlepszą dostępność i umożliwiających najskuteczniejsze dotarcie do władz i obywateli.

W dwóch eksperymentach pilotażowych sprawdzono transgraniczną skuteczność wyszczególnionych metodologii. Oceniono także ich efektywność w zakresie poprawy przygotowania wśród społeczności miejskich oraz wiejskich, obejmujących mieszkańców tymczasowych, jak i stałych.

Przygotowano też model informacyjny, dostarczający ludności w czasie rzeczywistym informacji na temat aktualnych scenariuszy klęsk i proponowanych działań. Aby dotrzeć do jak największej liczby ludzi, wykorzystuje on zarówno tradycyjne, jak i nowe media.

W ramach projektu POP-ALERT powstały elastyczne i łatwe w użyciu zestawy narzędzi oraz model ułatwiający przygotowanie Europejczyków i powiadamianie ich na wypadek kryzysu. Dzięki zaangażowaniu różnych podmiotów w zarządzanie kryzysowe powinno ono przebiegać szybko i być skuteczne.

Powiązane informacje

Tematy

Safety

Słowa kluczowe

Kryzysy o dużej skali, przygotowanie, POP-ALERT, sytuacje kryzysowe, zarządzanie kryzysowe
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę