Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Mapa drogowa postępowania z transgranicznymi dowodami elektronicznymi w Europie

Stosowanie nowych technologii informacyjnych i komunikacyjnych w dowodach w procesach karnych oznacza, że przepisy obowiązujące w krajach UE mogą nie być zharmonizowane. W ramach inicjatywy finansowanej przez UE wprowadzono dokument określający wizję opracowania wspólnych europejskich ram prawnych dotyczących wykorzystywania, zbierania i wymiany dowodów elektronicznych.
Mapa drogowa postępowania z transgranicznymi dowodami elektronicznymi w Europie
UE widzi konieczność opracowania lepszych środków wymiany informacji i dowodów pomiędzy krajami członkowskimi, aby w odpowiednim czasie zwalczać terroryzm i przestępczość. "Procedury wzajemnej pomocy prawnej dotyczące zbierania i wymiany informacji oraz wnioskowania o wsparcie i udzielania wsparcia w uzyskiwaniu dowodów pomiędzy państwami członkowskimi nie są przystosowane do realiów dzisiejszych przestępstw, które stają się coraz bardziej globalne i złożone", mówi koordynator projektu dr Maria Angela Biasiotti, badaczka z Instytutu Teorii i Technik Informacji Prawnej przy Włoskiej Krajowej Radzie Badań Naukowych.

"Walka z terroryzmem i przestępczością zorganizowaną wymaga szybkiej, bezpiecznej i zaufanej transgranicznej wymiany rzetelnych i wiarygodnych informacji i dowodów elektronicznych pomiędzy prokuratorami a organami ścigania", wyjaśnia dr Biasiotti. W celu rozwiązania tego problemu w ramach projektu EVIDENCE (European informatics data exchange framework for courts and evidence) przeprowadzono prace zmierzające do utworzenia spójnych ram europejskich regulujących i standaryzujących zbieranie i wymianę dowodów elektronicznych.

Badania w ramach projektu przyniosły wiele ważnych rezultatów. Chociaż w UE nie istnieją ogólne ramy prawne, dowody elektroniczne są coraz częściej głównymi dowodami w postępowaniu karnym. Organy ścigania muszą działać w gąszczu rozwiązań prawnych, technicznych i dotyczących ochrony danych oraz egzekwowania prawa. Właściwi interesariusze również czują potrzebę certyfikacji i nadania profesjonalnego charakteru osobom i środowiskom, w których dowody elektroniczne są zachowywane, przechowywane, analizowane i wymieniane.

Dzięki temu śledztwa transgraniczne będą szybsze i bardziej wydajne.

Aby opracować rozwiązania dla najważniejszych rezultatów projektu w ramach EVIDENCE, opracowano mapę drogową obejmującą wytyczne, najlepsze praktyki, rekomendacje, standardy techniczne i program naukowy. Pełni ona rolę zasobu dla decydentów, ustawodawców, organów ścigania, biegłych sądowych zajmujących się dowodami elektronicznymi oraz innych interesariuszy, stanowiąc fundament wspólnych europejskich ram w sprawie dowodów elektronicznych.

Mapa drogowa wskazuje szereg problemów dotyczących zbierania, zachowywania, wykorzystywania i wymiany dowodów elektronicznych z różnych perspektyw i określa 10 strategicznych celów mających pomóc w ich rozwiązaniu. Cele obejmują prowadzenie dalszych badań i poprawę egzekwowania prawa, ustawodawstwa, polityk, zaufania, standardów technicznych oraz kryminalistyki cyfrowej. Określono szereg krótko-, średnio-i długoterminowych działań, które mają pomóc w osiągnięciu tych celów.

Inne konkretne osiągnięcia EVIDENCE to narzędzie kategoryzacji dowodów elektronicznych, mapa osób zajmujących się dowodami elektronicznymi oraz katalog narzędzi kryminalistyki cyfrowej. Naukowcy opracowali również propozycje standardowego języka oraz podejścia do wymiany dowodów elektronicznych oraz narzędzia usprawniające jego użycie.

Zacieśnianie współpracy między kluczowymi osobami zajmującymi się kryminalistyką cyfrową

Według dr Biasiotti, EVIDENCE już wspiera użytkowników końcowych, pomagając w ten sposób opracować niezbędną masę krytyczną interesariuszy zaangażowanych w kwestię dowodów elektronicznych na poziomie europejskim i światowym. "Udało nam się podnieść świadomość, pobudzić dyskusję, zainicjować dialog i ostatecznie stworzyć świadomą i doskonale wyważoną sieć i społeczność ludzi z różnych dyscyplin i obszarów".

Szeroka sieć pozwala uzyskać wiedzę na temat kto jest kim w globalnej obsłudze i wymianie dowodów elektronicznych. Obejmuje ona wiodące agencje UE i międzynarodowe takie jak Europol i Interpol, a także instytucję europejską, której zadaniem jest poprawa współpracy między sędziami (Eurojust). Skupia również wpływowe społeczności, szereg firm zajmujących się oprogramowaniem dla kryminalistyki cyfrowej, europejskich prokuratorów, sędziów i organy ścigania, a także powiązane projekty finansowane ze środków UE.

Naukowcy realizujący projekt EVIDENCE nawiązali współpracę z projektem e-Codex, aby wspólnie pilotować bezpieczną i zaufaną wymianę dowodów elektronicznych w UE zgodnie z Dyrektywą w sprawie europejskiego nakazu dochodzeniowego oraz modelem wzajemnej pomocy prawnej. "Naprawdę mamy nadzieję, że będziemy mieć szansę kontynuować to, co już osiągnęliśmy, i przyczynimy się do opracowania wspólnych ram europejskich", powiedziała na zakończenie dr Biasiotti.

Tematy

Safety

Słowa kluczowe

Dowody elektroniczne, przestępczość, EVIDENCE, europejskie ramy prawne, kryminalistyka cyfrowa
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę