Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP7

SPINTAN — Wynik w skrócie

Project ID: 612774
Źródło dofinansowania: FP7-SSH
Kraj: Hiszpania
Dziedzina: Społeczeństwo

Identyfikacja czynników wpływających na wzrost gospodarczy

Jakie czynniki zapewniają zrównoważony wzrost gospodarczy? Finansowani ze środków UE badacze zidentyfikowali kilka czynników, które nie są zwykle uwzględniane przy obliczaniu PKB, ale mają na niego duży wpływ.
Identyfikacja czynników wpływających na wzrost gospodarczy
W ramach projektu SPINTAN przyjrzano się mechanizmom generującym wzrost gospodarczy przez pryzmat tzw. wartości niematerialnych. Pionierskie wyniki projektu zwróciły uwagę wielu polityków i pracowników naukowych; teraz celem jest przekształcenie uzyskanych wniosków w polityki gospodarcze, które przyniosą mieszkańcom korzyści w postaci nowych miejsc pracy i wyższych zarobków.

Znaczenie wartości niematerialnych

„Wartości niematerialne to np. zasoby informacyjne, takie jak oprogramowanie, publiczne bazy danych i dane otwarte, jak również dobra kultury, prywatne i publiczne prace badawczo-rozwojowe czy inwestycje przyczyniające się do zwiększenia wartości dodanej, w tym inwestycje w znaki handlowe, ulepszenie wewnętrznej organizacji firmy czy szkolenia dla pracowników” – wyjaśnia Matilde Mas, koordynator projektu SPINTAN i profesor na University of Valencia w Hiszpanii, specjalistka w dziedzinie analizy ekonomicznej. „Obecnie w PKB uwzględnia się tylko oprogramowanie i prace badawczo-rozwojowe; pozostałe wartości są uznawane za »wykraczające poza PKB«”.

Coraz częściej przyznaje się jednak, że czynniki „niematerialne” mają kluczowe znaczenie dla wyników ekonomicznych kraju; podjęto już nawet pewne działania mające na celu zwiększenie roli wartości niematerialnych w gospodarce. Przykładowo wzmocnienie praworządności oraz zapewnienie lepszej ochrony praw własności poprawia wizerunek kraju, podczas gdy podnoszenie kwalifikacji siły roboczej pozwala zwiększyć jej wydajność, przez co w dłuższej perspektywie dany kraj jest bardziej atrakcyjny dla pracodawców.

Celem projektu SPINTAN, zakończonego w listopadzie 2016 roku, było opracowanie nowych miar i metod pozwalających lepiej poznać pozytywny wpływ wartości niematerialnych na gospodarkę narodową, aby w przyszłości decydenci polityczni mogli podejmować bardziej świadome decyzje dotyczące polityki gospodarczej.

Poznanie mechanizmów wzrostu gospodarczego

Prace prowadzono w następujących trzech obszarach – zagadnienia pomiarowe i pojęcia; budowa baz danych publicznych wartości niematerialnych; oraz badania analityczne nad różnorodnymi aspektami aktywności gospodarczej. „Głównym celem badania było zidentyfikowanie i zmierzenie zasobów kapitałowych oraz inwestycji w aktywa niematerialne w sektorze publicznym i oszacowanie ich roli w napędzaniu wzrostu gospodarczego przedsiębiorstw, przemysłu i państwa” – wyjaśnia prof. Mas. „Mieliśmy nadzieję, że pozwoli to inaczej spojrzeć na sposób, w jaki realizowane są programy dotyczące innowacji oraz rolę, jaką odgrywa sektor publiczny we wzroście gospodarczym”.

W szczególności projekt skupił się na dwóch kwestiach związanych z poprawą dobrobytu obywateli: wzroście efektywności oraz ryzyku zwiększenia się nierówności społecznych. W kwestii efektywności projekt zwrócił uwagę na pozytywny wpływ zasobów niematerialnych na wzrost gospodarczy oraz uwydatnił związek między dobrami materialnymi a niematerialnymi, jak również między rynkiem a sektorami nierynkowymi. W ramach projektu zidentyfikowano również poboczne skutki uwzględnienia dóbr niematerialnych w wyliczeniach dla sektorów rynkowych i nierynkowych.

„Uzyskane przez nas wyniki wyraźnie wskazują rolę, jaką wartości niematerialne, zwłaszcza te »spoza PKB«, odgrywają w gospodarkach rozwiniętych” – mówi prof. Mas. „Obecnie nasze wyniki, zebrane w stojące na wysokim poziomie prezentacje, są przedstawiane przedstawicielom Komisji Europejskiej, OECD i Międzyamerykańskiego Banku Rozwoju oraz mediom. Mamy nadzieję, że przekona to decydentów, jak bardzo są one istotne”.

Potencjał projektu w zakresie wsparcia dla rozwoju i zatrudnienia w Europie dopiero zaczyna być dostrzegany. Prof. Mas ufa, że będzie kontynuować badania akademickie w tym zakresie, bazując na dokonanych już pionierskich odkryciach. „Z tego powodu utworzyliśmy nowe konsorcjum i złożyliśmy wniosek do programu H2020” – mówi. „Mamy zamiar rozszerzyć zakres przeprowadzanej przez nas analizy i, oprócz rezultatów projektów SPINTAN i INTAN Invest, skupiających się na wartościach niematerialnych, uwzględnić również wyniki dwóch innych finansowanych przez UE projektów: EU KLEMS oraz WIOD”.

Słowa kluczowe

SPINTAN, PKB, rozwój ekonomiczny, wartości niematerialne, oprogramowanie, publiczne bazy danych, dane otwarte, dobra kultury, badania i rozwój
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę