Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Międzynarodowa sieć szkoleniowo-badawcza tworzy mapę zmieniającego się charakteru zatrudnienia w Europie

Skupiając się na najważniejszych wskaźnikach, takich jak obecna sytuacja gospodarcza i postępująca globalizacja, można łatwo przeoczyć inne czynniki zmieniające kształt europejskiego rynku pracy. Uznani wykładowcy akademiccy i badacze połączyli swoje siły w unijnej inicjatywie, której celem jest zbadanie wpływu starzenia się społeczeństwa, migracji i restrukturyzacji na zmiany w zatrudnieniu.
Międzynarodowa sieć szkoleniowo-badawcza tworzy mapę zmieniającego się charakteru zatrudnienia w Europie
Styl pracy w całej Europie ulega zmianie. Przekształcenia te, w tym wydłużenie dnia pracy czy zwiększenie intensywności wykonywanych zadań, nie pozwalają ludziom żyć i pracować w sposób, do jakiego przywykli, przy czym dotyczy to zarówno pracowników wykwalifikowanych, jak i niewykwalifikowanych.

Z tego powodu naukowcy muszą jak najszybciej przeprowadzić interdyscyplinarną, międzynarodową analizę poznawczą, która pozwoli zrozumieć współczesne formy globalizacji wynikające z nowych warunków pracy i zatrudnienia. Otwiera to nowe możliwości, ale jednocześnie stawia wyzwania przed wszystkimi zainteresowanymi, zarówno zajmującymi się zawodowo rynkiem pracy, jak i pozostałymi.

Dzięki funduszom UE projekt CHANGINGEMPLOYMENT (The changing nature of employment in Europe in the context of challenges, threats and opportunities for employees and employers) połączył „kluczowych socjologów krytycznych i młodych badaczy zainteresowanych transformacją stosunków i warunków pracy w całej Europie” – mówi koordynator projektu, prof. Paul Stewart z wydziału Human Resource Management z University of Strathclyde Business School. „W toku badań zidentyfikowano charakter restrukturyzacji europejskich rynków pracy i gospodarek w następstwie obecnych zmian społeczno-gospodarczych oraz ich oddziaływania na relacje pracownicze i życie zawodowe”.

Głęboka analiza zmieniającego się charakteru zatrudnienia

Podczas prac nad projektem CHANGINGEMPLOYMENT 12 doktorantów i 3 doktorów, pod okiem uznanych profesorów i przy wsparciu Europejskiego Instytutu Związków Zawodowych, Międzynarodowej Organizacji Pracy oraz grupy doradczej i innych stowarzyszonych partnerów, w tym CAIRDE Teo, zajmującą się problemami społeczno-gospodarczymi organizacją z Armagh w Irlandii Północnej, nauczyło się, jak rozumieć, analizować i reagować na zmiany zatrudnienia. Zbadali oni, w jaki sposób rozwijają się europejski rynek pracy oraz gospodarka, skupiając się na trzech głównych obszarach wpływających na zmiany warunków zatrudnienia w Europie: zarządzanie i relacje pracownicze; inkluzja i wykluczenie zawodowe oraz migracja pracowników; dobre samopoczucie pracownika i jakość życia zawodowego.

Badacze zajmujący się pierwszym tematem przyjrzeli się strategiom kadrowym międzynarodowych korporacji realizowanym podczas kryzysu gospodarczego oraz formom i charakterowi reprezentacji pracowników pod kątem upowszechniania najlepszych praktyk. W przypadku drugiego tematu skupiono się na nowych procesach, w tym procesach wynikających z kryzysu gospodarczego, w szczególności na skutkach bezrobocia, migracji, pracy dorywczej oraz nierównościach związanych z wiekiem, pochodzeniem etnicznym i płcią. Trzeci temat dotyczy wpływu obecnej organizacji pracy i elastyczności zatrudnienia na jakość życia związanego z pracą. Wyniki uzyskane w każdym z tych trzech obszarów tematycznych zostały opublikowane w postaci osobnych książek lub rozdziałów większych publikacji, wspólnych dokumentów, artykułów i raportów oraz na stronie projektu.

Wzmacnianie sieci badaczy społecznych celem lepszego reagowania na zmiany charakteru zatrudnienia

Udział w kompleksowym programie szkoleniowym pozwoli badaczom uzyskać interdyscyplinarną, przekrojową wiedzę z zakresu opisanych trzech warunków kierujących zmianami w zatrudnieniu. Program obejmuje wymianę, delegacje, pracę w terenie, trzy szkoły letnie i dwie zimowe, warsztaty i seminaria tematyczne oraz kolokwium roczne. „Badacze – nowa generacja socjologów zorientowanych na politykę społeczną – przeanalizowali zmieniający się charakter zatrudnienia w Europie z perspektywy pracowników, kadry zarządzającej oraz migrantów i ich rodzin, uwzględniając jednocześnie wpływ pochodzenia etnicznego, płci i wieku” – wyjaśnia prof. Stewart.

Celem pogłębienia wiedzy i zachęcenia innych do podjęcia debaty na temat zmieniającego się charakteru zatrudnienia oraz związanych z tym wyzwań, zagrożeń i możliwości dla pracowników i pracodawców uczestnicy opublikowali również serię artykułów z badań własnych.

Nawiązane w ramach projektu CHANGINGEMPLOYMENT partnerstwo między utalentowanymi badaczami a doświadczonymi pracownikami naukowymi doprowadziło do powstania międzynarodowej sieci akademickiej. „Uczestnictwo i rozwój w ramach niezwykle kreatywnej międzynarodowej sieci szkoleniowej umożliwiły badaczom zdobycie praktyki badawczej i poszerzenie stanu wiedzy poprzez współpracę z praktykami z sektora prywatnego i publicznego oraz związkami zawodowymi” – podsumowuje prof. Stewart.

Tematy

Life Sciences

Słowa kluczowe

Zatrudnienie, globalizacja, praca, CHANGINGEMPLOYMENT, pracownik, pracodawcy
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę