Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP7

MYWEB — Wynik w skrócie

Project ID: 613368
Źródło dofinansowania: FP7-SSH
Kraj: Zjednoczone Królestwo
Dziedzina: Zdrowie, Społeczeństwo, Badania podstawowe

Nowe podejście do badania dobrostanu młodzieży może przynieść duże korzyści

Projekt badawczy udowodnił wykonalność europejskiego badania podłużnego dzieci i młodzieży (European Longitudinal Study for Children and Young People, ELSCYPWB). W ramach inicjatywy udało się również podkreślić bezpośrednie korzyści badania dobrostanu dzieci i młodzieży w zakresie polityki.
Nowe podejście do badania dobrostanu młodzieży może przynieść duże korzyści
Obecnie w całej Europie tworzenie polityki i podejmowanie decyzji dotyczących dobrobytu dzieci i młodzieży jest realizowane w oparciu o nieodpowiednie dane. Luki w procesie ewaluacji stanowią wyzwanie polityczne, któremu stawia czoła projekt MYWEB (Measuring youth well-being). Siódmy Program Ramowy (7PR) – działania koordynacyjne i wspierające – połączył 14 beneficjentów z 11 krajów.

Pilotażowe badanie obejmujące sześć krajów i oryginalne dane empiryczne dotyczące doświadczeń w terenie stanowi bezpośredni dowód na wykonalność badania ELSCYP. W projekt zaangażowało się wiele podmiotów działających na poziomie UE, państw członkowskich oraz na poziomie regionalnym, dzięki czemu jego wyniki będą miały zastosowanie na wielu różnych płaszczyznach polityki.

W planie projektu MYWEB uwzględniono również dzieci i młodzież w celu lepszego zrozumienia ich sposobu pojmowania koncepcji dobrostanu oraz określenia optymalnych metod przeprowadzenia badania ELSCYP. Na przykład, aby uwzględnić zmiany w postrzeganiu dobrostanu w czasie, gdy dzieci dorastają i przechodzą do kategorii młodzieży, w badaniu ELSCYPWB powinno się przyjąć podejście rozwojowe.

W innej części projektu skupiono się na analizie odpowiednich kluczowych koncepcji i ocenie solidności metodologii stosowanej w bieżących badaniach dzieci i młodzieży. W ramach projektu MYWEB przeprowadzono ankiety, wywiady, określono grupy fokusowe oraz powołano grupy doradcze w poszczególnych krajach partnerskich, które pomagają w opracowywaniu narzędzi badawczych oraz w procesach terenowych. W sześciu krajach europejskich przeprowadzono warsztaty na temat wpływu na politykę, w których wzięło udział 51 ekspertów i 51 młodych ludzi (w wieku od 12 do 24 lat).

Do problemów, które jeszcze należy rozwiązać, należą kwestie związane z przeprowadzeniem takiego badania w więcej niż jednym kraju. Jednakże dzięki projektowi MYWEB udowodniono, że dalsze opracowywanie i ulepszanie badania ELSCYPWB jest wskazane, możliwe do wykonania i obiecuje duże korzyści (oszczędność kosztów) dla decydentów politycznych.

Patrząc w przyszłość, dalsze działania rozpowszechniające będą obejmowały gromadzenie informacji zwrotnych od zainteresowanych podmiotów, zachęcanie do wzajemnych dyskusji i umożliwianie im współpracy. Celem bieżących działań jest ulepszenie badań w przyszłości i poszerzenie bazy wiedzy, zarówno w zakresie badań nad dobrostanem dzieci i młodzieży, jak i w zakresie tworzenia polityki.

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

Dobrostan młodzieży, strategia porównań podłużnych, dzieci i młodzież, tworzenie polityk, MYWEB
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę