Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Gospodarka wodna w zlewni Morza Bałtyckiego

Zespół unijnych badaczy koordynował działania mające na celu rozwijanie kompetencji krajów bałtyckich w zakresie zintegrowanej gospodarki zlewniowej. Rezultaty projektu obejmują wiele obszernych sprawozdań a także organizację spotkań i zgromadzeń, których celem było omówienie tematu.
Gospodarka wodna w zlewni Morza Bałtyckiego
Lwia część naturalnych opadów, a także spływów powierzchniowych z miast krajów bałtyckich trafia do Bałtyku. Ochrona morza opiera się na skutecznej gospodarce zlewniowej, aczkolwiek kraje bałtyckie prezentują zróżnicowane podejście do tego zagadnienia.

Celem finansowanego z funduszy UE projektu BALTICFLOWS (Monitoring and management of flowing rain water in Baltic Sea catchment areas) było zwiększenie zdolności regionu do efektywnego zarządzania zlewnią. Uczestnicy projektu wypracowali niezbędną koncepcję zrównoważonego gospodarowania wodą deszczową i monitorowania jej stanu. Ponadto zespół koordynował szereg regionalnych badań z myślą o opracowaniu planu zintegrowanej gospodarki zlewniowej. Aby zrealizować założone cele, konsorcjum skoncentrowało prowadzone działania na opracowaniu i wdrożeniu modelu globalnej konkurencyjności.

Do głównych osiągnięć projektu BALTICFLOWS można zaliczyć szereg obszernych sprawozdań oraz organizację rozmaitych wydarzeń.

W pierwszym raporcie przedstawiono kompetencje krajów bałtyckich w zakresie gospodarowania wodą deszczową i monitorowania jej stanu. Uczeni skontaktowali się z 310 firmami. Większość ze 141 respondentów badania stanowiły mikroprzedsiębiorstwa działające na rynku od co najmniej 20 lat i nieposiadające jasno określonej polityki budżetowej. W obrębie raportu wyszczególniono, które ze wspomnianych przedsiębiorstw były powiązane z każdą z siedmiu poddziedzin gospodarki wodnej oraz należały do jednego z sześciu obszarów działalności. Wyniki badania przedstawiły 162 technologie spełniające założenia projektu w 8 kategoriach.

Raport dotyczący współpracy regionalnej opisuje zarówno podjęte, jak i planowane działania. Z tej drugiej grupy wyróżnić można realizację koncepcji projektu po jego zakończeniu.

W kolejnym raporcie poddano ocenie możliwości przenoszenia stosowanych metod. Dokument określa czynniki sukcesu i zasady zwiększające szanse powodzenia w oparciu o najlepsze praktyki z dziedziny zarządzania wodami burzowymi na terenach miejskich. Zespół wymienił również kraje, które powinny zostać objęte mentoringiem.

Z kolei w innym raporcie podjęto temat światowego zapotrzebowania na zminiaturyzowany system monitorowania oraz nowych możliwości marketingowych dla Europy. Dokument opisuje zarówno wyzwania, jak i szanse, przed którymi stoją opracowywane obecnie technologie, przewidując rozwój rozwiązań służących monitorowaniu spływów powierzchniowych z miast.

Uczestnicy inicjatywy BALTICFLOWS sporządzili szereg innych sprawozdań technicznych, co w sumie zaowocowało zbiorem 29 publikacji.

W ramach projektu zorganizowano 15 oficjalnych wydarzeń i warsztatów. Do najważniejszych punktów projektu należały warsztaty dla wszystkich jego uczestników, które odbyły się w Estonii, inauguracja wspólnego planu działania w Brukseli oraz spotkanie mentoringowe dotyczące monitorowania wód w Polsce.

Inicjatywa BALTICFLOWS pozwoliła nie tylko rozwinąć regionalną współpracę w tej dziedzinie, lecz także zidentyfikować problemy utrudniające prowadzenie badań i komercjalizację. Dzięki temu kraje bałtyckie mogą skuteczniej zarządzać jakością wody.

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

Gospodarka zlewniowa, Bałtyk, BALTICFLOWS, monitorowanie, woda deszczowa, monitorowanie wód
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę