Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP7

CLOSEYE — Wynik w skrócie

Project ID: 313184
Źródło dofinansowania: FP7-SECURITY
Kraj: Hiszpania
Dziedzina: Przemysł kosmiczny, Bezpieczeństwo, Technologie informacyjno-komunikacyjne

Nowe podejście w zakresie weryfikacji rozwiązań dla usprawnionej ochrony granic

Pierwszy w swoim rodzaju projekt, finansowany z funduszy unijnych, przyczynił się do rozwoju metod weryfikacji przedoperacyjnej (pre-operational validation – POV) narzędzi ochrony granic morskich. Badania dotyczyły reorganizacji programów badawczo-rozwojowych, poświęconych zagadnieniom ochrony, tak aby potrzeby użytkowników końcowych ukierunkowywały proces innowacji.
Nowe podejście w zakresie weryfikacji rozwiązań dla usprawnionej ochrony granic
Projekt CLOSEYE (Collaborative evaluation of border surveillance technologies in maritime environment by pre-operational validation of innovative solutions) był pierwszym projektem badawczym dotyczącym bezpieczeństwa, w którym zastosowano podejście POV przy wsparciu ze strony Komisji Europejskiej oraz Agencji FRONTEX.

„Celem projektu CLOSEYE było nie tyle propagowanie bezpośredniego zakupu systemów monitorowania, lecz weryfikacja planowanych rozwiązań drogą eksperymentalnej oceny innowacyjnych propozycji w prawdziwym środowisku operacyjnym” – mówi p. José Manuel Santiago, koordynator projektu. Przyjęte podejście wykazuje zgodność z wytycznymi, określonymi w Rozporządzeniu EUROSUR. „W tym celu, drogą eksperymentalną ocenialiśmy innowacyjne propozycje w prawdziwym środowisku operacyjnym a zadania wykonywaliśmy udzielając zamówień publicznych.”

Partnerzy projektowi rozpatrywali cykl walidacji POV w innowacyjnym świetle. Cel polegał na określeniu realnych potrzeb, wskazaniu dojrzałych rozwiązań, wypracowaniu nowych schematów walidacyjnych i wytycznych w zakresie ustanawiania referencyjnych poziomów wydajności i przyszłych elastycznych schematów zamówień publicznych. „Projekt CLOSEYE miał na celu zwiększenie widoczności rynkowej i wprowadzenie innowacji na rynek poprzez połączenie perspektyw technicznej i operacyjnej” – wyjaśnia p. Santiago.

Weryfikacja za pośrednictwem prawdziwych scenariuszy operacyjnych

W celu zapewnienia, że potencjalne rozwiązania zachowają ważność dla innych użytkowników i zastosowań, istotny jest dobór odpowiednio reprezentatywnych scenariuszy. Praca nad scenariuszami ogniskowała się wokół obszarów, w których agencja FRONTEX koordynuje wspólne działania: INDALO dla scenariusza przygotowanego pod kątem Morza Alborańskiego oraz TRITÓN – przewidziany dla centralnej części Morza Śródziemnomorskiego. „To były podstawowe punkty odniesienia dla wypracowania wspólnotowych narzędzi ochrony w trosce o możliwość ich wspólnego wykorzystania przez Państwa Członkowskie” – zaznacza p. Santiago.

Branża zaproponowała dwa innowacyjne rozwiązania dla każdego z obszarów, ukierunkowane na zwiększenie świadomości sytuacyjnej i skrócenie czasu reakcji organów odpowiadających za ochronę zewnętrznych granic UE. W ramach projektu CLOSEYE przeprowadzono testy dla obu rozwiązań, poddając ocenie ich wydajność techniczną w kontrolowanym środowisku a następnie weryfikując ją na podstawie prawdziwych scenariuszy operacyjnych.

Kompleksowe podejście w trosce o bezpieczniejsze granice

Projekt CLOSEYE odniósł sukces w zakresie identyfikacji, wypracowania i integracji rozwiązań, służących do wykrywania, ustalania i śledzenia małych, opornych we współpracy jednostek na południowych granicach morskich Unii Europejskiej. Innowacyjne rozwiązania, obejmujące platformy, czujniki i technologię informatyczną pomagają w zwiększeniu zakresu oszczędnej ochrony granic, podniesieniu wydajności ograniczania ruchu jednostek, jak również wspierają procesy decyzyjne. Przyczyniają się także do podwyższenia świadomości sytuacyjnej oraz taktycznego obrazu sytuacji w ośrodkach koordynacyjnych, wymiany informacji pomiędzy różnymi organami w czasie rzeczywistym oraz skrócenia czasu reakcji dzięki danym lepszej jakości.

Jakkolwiek powodzenie operacji ochrony granic morskich w dużej mierze zależy od dostępnych zasobów technicznych, wpływ projektu CLOSEYE sięga poza obszar techniczny, gdyż w jego ramach zagadnienie innowacji doczekało się opracowania z różnych perspektyw, w tym operacyjnej, zamówień publicznych oraz finansowej. Usprawnienie mechanizmów współpracy pomiędzy branżą a użytkownikami oraz wypracowane w projekcie całościowe podejście i cykl walidacyjny POV podniosły widoczność innowacji na rynku i wsparły jej wprowadzenie na rynek. „Model POV dał użytkownikom możliwość definiowania planowanych systemów, które mają zostać zastosowane w przyszłości, w odpowiednio do prawdziwych potrzeb. Zapewnił również większy wkład organów publicznych w cykl innowacji” – podsumowuje p. Santiago.

Projekt CLOSEYE był pierwszy w zakresie propagowania innowacyjnych schematów udzielania zamówień publicznych w dziedzinie obszarze ochrony granic. Badania dostarczyły kilku innowacji, wyłaniając nowe systemy i urządzenia, służące do ochrony granic unijnych. Kontynuacja cyklu rozpoczętego w projekcie pozwala interesariuszom zarówno przyczyniać się do weryfikacji przedoperacyjnej (POV) narzędzi ochrony granic morskich, jak i korzystać z osiągniętych wyników. Podejście POV umożliwia publicznym nabywcom zachowanie elastyczności, potrzebnej w zarządzaniu ryzykami, związanymi z inwestycjami w innowacje.

Słowa kluczowe

Ochrona granic, weryfikacja przedoperacyjna, morski, bezpieczeństwo, CLOSEYE, EUROSUR
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę