Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP7

ETRERA_2020 — Wynik w skrócie

Project ID: 609543
Źródło dofinansowania: FP7-INCO
Kraj: Włochy
Dziedzina: Badania podstawowe, Przemysł, Energia

Wspólne działania na rzecz zrównoważonego rozwoju technologii energetycznych w regionie Morza Śródziemnego

W ramach unijnej inicjatywy powołano do życia sieć wspierającą rozwój technologii związanych z odnawialnymi źródłami energii (RES), które pozwolą w przyszłości sprostać zapotrzebowaniu obszaru Morza Śródziemnego na energię elektryczną.
Wspólne działania na rzecz zrównoważonego rozwoju technologii energetycznych w regionie Morza Śródziemnego
Projekt ETRERA_2020 (Empowering trans-Mediterranean renewable energy research alliance for Europe 2020 challenges) połączył wszystkie strony zainteresowane rozwojem nauki i technologii oraz współpracy między państwami członkowskimi a śródziemnomorskimi krajami partnerskimi (MPC) w zakresie produkcji, dystrybucji i magazynowania energii odnawialnej. Zmniejszył on również rozdźwięk między prowadzonymi badaniami a wdrażanymi innowacjami.

Uczestnicy projektu ETRERA_2020 skupili się na technologiach pozyskiwania pięciu różnych rodzajów energii: wiatrowej, fotowoltaicznej, wodorowej, słonecznej i z ogniw paliwowych.

Partnerzy projektu opracowali katalog kompetencji umożliwiający identyfikację, gromadzenie, systematyzowanie i tworzenie map wiedzy zdobytej przez różne ośrodki badawcze. Dzięki temu uzyskano całościowy obraz tych środków oraz ich wiedzy i doświadczenia, które mogą być wykorzystane zarówno podczas projektu, jak i po jego zakończeniu. Sporządzono również spis organizacji należących do łańcucha wartości RES, zaangażowanych w różne działania związane z odnawialnymi źródłami energii.

Podczas analizy danych wtórnych oraz wyników ankiet i wywiadów zidentyfikowano istniejące i potencjalne ograniczenia blokujące wymianę technologii między krajami MPC, jak również najpoważniejsze przeszkody utrudniające przekazywanie przedsiębiorcom wiedzy z badań, co jest przedmiotem trwającego projektu 5TOI_4EWAS.

Powołane do życia transregionalne stowarzyszenie NET-RERA2020, zrzeszające badaczy z różnych regionów, skupiło się na innowacjach w zakresie odnawialnych źródeł energii. Ten meta klaster poszukuje sposobów odblokowania innowacyjnego potencjału i stworzenia nowych możliwości biznesowych w krajach MPC. Identyfikuje też związane z badaniami, doskonaleniem i innowacjami działania, które mogą być konkurencyjnie rozwijane w poszczególnych krajach regionu.

Zadaniem innego powstałego w ramach projektu stowarzyszenia – R2I Alliance – jest stymulowanie współpracy między uczestnikami różnych projektów finansowanych z programu INCO-R2I. W te działania zaangażowano wiele ogniw łańcucha wartości wiedzy, w tym ośrodki badawcze, przedstawicieli przemysłu, stowarzyszenia, sieci innowacyjne, instytucje publiczne i użytkowników końcowych. Efektem pracy stowarzyszenia jest 10 dotyczących polityki zaleceń dla unijnych decydentów.

Zespół ETRERA_2020 opracował również wspólny plan działań dla krajów MPC, ustanawiający jednolitą strategię badań, rozwoju i innowacji oraz powiązany plan finansowy na okres do 2020 roku. Głównym celem tego planu jest pobudzenie rozwoju gospodarczego poprzez rozwój technologiczny i badania nad zrównoważonymi źródłami energii.

Projekt ETRERA_2020 zacieśnił współpracę między ośrodkami badawczymi a ekosystemami przedsiębiorczości w krajach MPC oraz między krajami MPC a Unią Europejską.

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

Odnawialne źródła energii, ETRERA_2020, śródziemnomorskie stowarzyszenie badań nad energią odnawialną, kraje partnerskie z regionu Morza Śródziemnego
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę