Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP7

PETRA — Wynik w skrócie

Project ID: 609042
Źródło dofinansowania: FP7-ICT
Kraj: Szwecja
Dziedzina: Transport, Technologie informacyjno-komunikacyjne

Lepszy dostęp do informacji – bardziej zrównoważona mobilność miejska

W ramach finansowanego ze środków UE projektu PETRA opracowano przeznaczoną dla dostawców usług przewozowych i kontrolerów transportu miejskiego platformę usługową, która pozwoli lepiej dostosować ofertę transportową do potrzeb mieszkańców.
Lepszy dostęp do informacji – bardziej zrównoważona mobilność miejska
Ogólnodostępny system informacji dotyczących transportu publicznego to miejsce gromadzenia zbiorów Big Data i danych z codziennych podróży mieszkańców miast. Infomobilność to inaczej wykorzystanie i rozpowszechnianie dynamicznych informacji multimodalnych – zarówno przed, jak i w trakcie podróży – z myślą o stworzeniu sprawniejszego systemu transportowego dostarczającego usługi wyższej jakości. Koncepcja ta może pomóc wielu europejskim metropoliom poprawić mobilność miejską i zrealizować cel, jakim jest przekształcenie się w inteligentne miasto. Systemy transportu oraz zbiory Big Data nie są niczym nowym, jednak powiązanie ich ze sobą stanowi nie lada wyzwanie.

Celem finansowanego przez UE projektu PETRA było połączenie tych dwóch całkowicie odmiennych dziedzin w ramach jednej platformy usługowej przeznaczonej dla dostawców usług przewozowych i kontrolerów transportu miejskiego. Powstała w ten sposób platforma kumulująca dane z różnych źródeł – w tym informacje uzyskane od operatorów transportu publicznego i mieszkańców – pozwala przeprowadzać różnego rodzaju analizy predykcyjne, wykrywać zdarzenia w czasie rzeczywistym oraz dostarczać firmom świadczącym usługi transportowe oraz instytucjom miejskim informacje niezbędne do zoptymalizowania oferty przewozowej zależnie od potrzeb.

„Zintegrowana platforma PETRA umożliwi miastom świadczenie ukierunkowanych na mieszkańców, dostosowanych do bieżących potrzeb i ogólnomiejskich usług transportowych” – mówi Sebastiaan Meijer, koordynator projektu. „Jednocześnie pasażerowie uzyskają dostęp do aplikacji mobilnych, za pośrednictwem których będą mogli ustalać priorytety podróży i wybierać trasy oraz środki transportu”.

Rozwiewanie niepewności

Uczestnicy projektu PETRA mają na swoim koncie kilka istotnych osiągnięć. Przykładowo udało im się znacznie rozwinąć technologię dostarczania wskazówek dotyczących podróży w czasie występowania niepewności. „Uchwycenie dynamiki miasta wymaga, aby format danych był prosty, z drugiej zaś strony musi on być wystarczająco kompletny do odzwierciedlenia niepewności w sposób pozwalający zachować odpowiedni stopień szczegółowości niezbędny do udzielania wskazówek” – wyjaśnia Meijer. „Opracowaliśmy metodę lepszego szacowania niepewności, zwłaszcza tych związanych ze środkami transportu publicznego, które są wrażliwe na nieuporządkowanie danych typowe dla codziennego życia współczesnych miast”.

Jak dodaje Meijer, mimo że metoda ta wymaga jeszcze dopracowania, dzięki swojej prostocie już teraz może być szeroko stosowana.

Współpraca z ekspertami

Innym ważnym osiągnięciem jest stworzenie strategii i narzędzi do przekształcania fachowej wiedzy o miastach na dane o bardziej formalnym i łatwiejszym do zarządzania formacie. „Zaangażowanie samorządów i instytucji miejskich w budowę platformy usług infomobilnych i zarządzanie nią pozwoli im wykorzystać swoją wiedzę i doświadczenie w bardziej konstruktywny sposób, co w przypadku bardziej ogólnych rozwiązań przeznaczonych dla ogółu miast nie jest możliwe” – wyjaśnia Meijer. „Od dawna wiadomo, że specjaliści w dziedzinie urbanistyki doskonale znają dynamikę miast i potrafią wykorzystać tę wiedzę podczas zakłóceń i nagłych zdarzeń. Chcieliśmy mieć pewność, że ta wiedza będzie dostępna również na naszej platformie”.

Przykładowo na potrzeby Wenecji stworzono model symulujący dynamikę ruchu pieszych, bazujący na najniższej możliwej liczbie założeń. Dzięki pomocy urbanistów model ten został przekształcony w ogólnomiejską symulację pozwalającą identyfikować miejsca najbardziej zatłoczone przez turystów. Następnie lokalni eksperci przeprowadzili parametryzację modelu z użyciem danych statystycznych oraz sprawdzili poprawność przyjętej koncepcji.

„Ci specjaliści posiadali wystarczającą wiedzę do przewidywania dynamiki kolejek i zatłoczenia najbardziej popularnych atrakcji turystycznych w dni normalne oraz w okresach o wzmożonym lub zmniejszonym natężeniu ruchu, zaś wygenerowane podczas symulacji dane bazowe zostały wprowadzone do bazy danych naszej platformy doradczej” – podsumowuje Meijer. „Na podstawie tych danych, uzupełnionych o opracowywane co roku przez samorząd Wenecji informacje o przewidywanych dniach o normalnym, spokojnym i ożywionym ruchu, platforma PETRA może udzielać dynamicznych wskazówek bazujących na ocenie sytuacji dokonanej przez ekspertów”.

Połączenie technologii ze strategiami zarządzania

Obecnie, kiedy projekt PETRA został już zakończony, badacze kontynuują współpracę z wieloma europejskimi miastami, chcąc pomóc im zintegrować rezultaty projektu z istniejącymi strategiami usług infomobilnych. Ponadto oczekuje się, że niektóre stworzone infrastruktury techniczne staną się fundamentem wielu nowych projektów pobocznych, jeszcze bardziej wzmacniając efekty osiągnięte dzięki projektowi PETRA.

„Od samego początku naszym celem było stworzenie nowych metod i wiedzy umożliwiających zwiększenie roli miast w rozwoju usług infomobilnych” – dodaje Meijer. „Platforma PETRA to doskonałe połączenie technologii i strategii zarządzania zapewniające ich pełną synergię”.

Słowa kluczowe

PETRA, ICT, inteligentne miasta, usługi infomobilne, transport publiczny
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę