Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Nowa inicjatywa wspierająca rozwój europejskiego sektora biopaliw

Biopaliwa to doskonała, odnawialna alternatywa dla paliw kopalnych używanych w sektorze transportowym, pomagająca zmniejszyć emisję gazów cieplarnianych i zwiększyć bezpieczeństwo dostaw na terenie Unii Europejskiej. Unijna inicjatywa jeszcze bardziej wzmocni konkurencyjną pozycję Europy w tej dziedzinie.
Nowa inicjatywa wspierająca rozwój europejskiego sektora biopaliw
W 2008 roku wprowadzono dyrektywę w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych, zgodnie z którą do roku 2020 poszczególne kraje członkowskie mają obowiązek osiągnąć 10% udział energii ze źródeł odnawialnych w ogólnym zużyciu energii w transporcie. Zaawansowane biopaliwa oraz biopaliwa drugiej generacji są kluczowe dla osiągnięcia tego celu. Ważne jest również, aby paliwa produkowane i zużywane na terenie UE były wytwarzane w zrównoważony i przyjazny dla środowiska sposób.

Powołana do życia w 2006 roku Europejska Platforma Technologiczna „Biopaliwa” (EBTP) wspiera rozwój konkurencyjnych kosztowo łańcuchów wartości sektora biopaliw oraz pomaga przyspieszyć ich zrównoważone wdrażanie.

Celem finansowanego przez UE projektu EBTP-SABS (European Biofuels Technology Platform – Support for advanced biofuels stakeholders) było dalsze wspieranie działań podejmowanych przez EBTP. Dzięki projektowi EBTP-SABS członkowie EBTP mają dostęp do aktualnych informacji dotyczących działań technologicznych, rynkowych, politycznych, prawnych, finansowych oraz wdrożeniowych, takich jak konfiguracja, odbiór techniczny oraz działalność zakładów pilotażowych i demonstracyjnych, oraz do powiązanych z nimi badań.

Szczególną uwagę poświęcono Europejskiej Przemysłowej Inicjatywie Na Rzecz Bioenergii oraz sposobom wdrażania i aktualizacji programu badań strategicznych EBTP. Uczestnicy projektu EBTP-SABS zachęcili członków EBTP do podjęcia dyskusji i współpracy z różnymi zainteresowanymi stronami, w tym instytucjami badawczymi, przemysłowymi, rządowymi i pozarządowymi, oraz do dzielenia się wiedzą z zakresu czterech głównych dziedzin.

W pierwszej kolejności zajęto się sposobami zwiększenia stopnia zrównoważenia biomasy poprzez usprawnienie logistyki, lepsze gospodarowanie gruntami oraz produkcję bardziej zróżnicowanych surowców. Zainteresowani podkreślili znaczenie innowacyjnych technologii przemysłowych do przetwarzania surowców na wysokiej jakości paliwa.

Podjęte w ramach projektu działania uwydatniły kluczową rolę biopaliw w unijnej strategii dotyczącej energii i zmian klimatycznych. Jak dotąd są one jedynym odnawialnym nośnikiem energii, który znacząco przyczynia się do zaspokojenia zapotrzebowania sektora transportowego na energię.

Największe nadzieje w dziedzinie rozwoju biopaliw i biogospodarki są wiązane z krajami Europy Środkowej, Wschodniej i Południowo-Wschodniej. Szczególną uwagę zwrócono również na włączenie w debatę na temat biopaliw decydentów z krajów przystępujących, których potencjał dopiero przełoży się na wymierne korzyści.

W 2016 roku, zgodnie z nowym europejskim strategicznym planem w dziedzinie technologii energetycznych (planem EPSTE), platforma EBTP została przekształcona w Europejską Platformę Na Rzecz Technologii i Innowacji w Dziedzinie Bioenergii (ETIP Bioenergy) kontynuującą działania EBTP.

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

Biopaliwo, transport, Europejska Platforma Technologiczna „Biopaliwa”, EBTP-SABS, Europejska Przemysłowa Inicjatywa Na Rzecz Bioenergii, platforma ETIP Bioenergy
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę