Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP7

COLLABORATION — Wynik w skrócie

Project ID: 628010
Źródło dofinansowania: FP7-PEOPLE
Kraj: Norwegia
Dziedzina: Zdrowie, Społeczeństwo

Współpraca kluczem do reintegracji społecznej skazanych

Uczestnicy unijnego badania przeanalizowali metody współpracy między norweskimi poradniami zdrowia psychicznego a służbą więzienną (SW) celem stworzenia podstaw pedagogicznych zapewniających jeszcze lepsze wyniki.
Współpraca kluczem do reintegracji społecznej skazanych
Kluczową strategią wspomagającą reintegrację społeczną skazanych wykorzystywaną przez służby więzienne jest resocjalizacja. Specjaliści SW razem z pracownikami poradni zdrowia psychicznego poszukują sposobów poprawy zdrowia psychicznego więźniów, aby po wyjściu z więzienia nie popełniali oni więcej przestępstw. Jednakże usprawnienie tej współpracy wymaga uzyskania większej ilości danych.

Z tego powodu uczestnicy unijnego projektu COLLABORATION (Reducing the burden of offender mental illness in Europe: Improving interorganisational collaboration between the mental health and criminal justice systems) zidentyfikowali i opisali czynniki stanowiące podstawę współpracy między norweskimi placówkami zajmującymi się zdrowiem psychicznym a wymiarem sprawiedliwości. Zespół przeprowadził szereg wywiadów z przedstawicielami obu tych systemów, aby określić perspektywy dalszej kooperacji.

Uzyskane dane wyraźnie dowodzą istnienia wspólnych działań w zakresie resocjalizacji i reintegracji oraz sprawnych narzędzi komunikacyjnych. Odkryto również obszary konfliktowe dotyczące różnej interpretacji poufności informacji o pacjentach oraz poziomów progowych, po przekroczeniu których skazani są przenoszeni do specjalistycznych szpitali psychiatrycznych. Odmowa wzięcia na siebie odpowiedzialności osadzonych jest spowodowana ograniczeniami w zakresie zasobów, problemami logistycznymi oraz negatywnym ogólnym stosunkiem do społeczności więźniów. Wyniki badania sugerują, że pracownicy placówek zdrowia psychicznego oraz służb więziennych powinni poszerzyć swoją wiedzę na temat ról i obowiązków związanych ze współpracą.

Uczestnicy projektu COLLABORATION oszacowali również stopień integracji międzyorganizacyjnej oraz praktyki stosowane w obu systemach. Zespół sporządził kwestionariusz dla pracowników czterech więzień z różnych regionów Norwegii. Wyniki ankiety dowodzą niskiego poziomu współpracy funkcjonariuszy służby więziennej z psychologami i psychiatrami z wyspecjalizowanych ośrodków zdrowia psychicznego. Jednakże to właśnie oni nawiązują najlepsze relacje z pielęgniarkami, pracownikami społecznymi i innymi funkcjonariuszami pracującymi w tym samym więzieniu.

Uczestnicy projektu zasugerowali dyrektorom więzień zorganizowanie formalnych spotkań ze specjalistami w zakresie zdrowia psychicznego, skierowanych zarówno do funkcjonariuszy mających bezpośredni kontakt ze skazanymi, jak i do ich przełożonych. Wskazali oni również, że na takich spotkaniach należy podkreślać znaczenie właściwej resocjalizacji.

Opracowanie ramowego planu działań pedagogicznych, opartego na praktycznych dokonaniach, pomoże przygotować specjalistów i przedstawicieli obu systemów do wspólnej pracy. Zidentyfikowano również niezbędne kompetencje, które pozwolą odpowiednio reagować na bieżące i przyszłe potrzeby społeczeństwa w zakresie zdrowia i dobrobytu. Stosując zintegrowane podejście, badacze powiązali kluczowe kompetencje z innowacjami społecznymi oraz ramowymi programami integracji wymagającymi partnerskiej współpracy z innymi placówkami.

Powstała dzięki projektowi społeczność będzie wspierać i dalej rozwijać badania, edukację i praktykę w obszarach łączących ośrodki zdrowia psychicznego/wymiar sprawiedliwości z innymi dziedzinami wiedzy. Opracowana przez uczestników projektu przejrzysta strategia umożliwi zapewnienie chorym psychicznie więźniom odpowiedniej, zintegrowanej opieki.

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

COLLABORATION, praktyki oparte na współpracy, zdrowie psychiczne, służby więzienne, resocjalizacja
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę