Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP7

POCACITO — Wynik w skrócie

Project ID: 613286
Źródło dofinansowania: FP7-SSH
Kraj: Niemcy
Dziedzina: Społeczeństwo, Badania podstawowe, Energia, Środowisko

Wizja niskoemisyjnych, zrównoważonych miast w Europie

Miasta są jedną z głównych przyczyn obecnych zmian klimatycznych, z drugiej zaś strony mogą przyczynić się do rozwiązania tego problemu. W ramach unijnej inicjatywy opracowano plan działań usprawniających realizację wizji postwęglowych ośrodków miejskich.
Wizja niskoemisyjnych, zrównoważonych miast w Europie
Celem uczestników finansowanego z funduszy UE projektu POCACITO (Post-carbon cities of tomorrow – Foresight for sustainable pathways towards liveable, affordable and prospering cities in a world context) było ułatwienie procesu przekształcania europejskich miast zgodnie z założonym modelem gospodarki zrównoważonej lub postwęglowej.

Dążąc do stworzenia indywidualnych strategii transformacji, przy współpracy lokalnych interesariuszy partnerzy projektu przeprowadzili 10 studiów przypadku. Do chwili obecnej w wybranych miastach odbyło się kilka cykli warsztatów partycypacyjnych. Przed rozpoczęciem warsztatów konsorcjum dokładnie przeanalizowało sytuację poszczególnych miast i zidentyfikowało związanie z nimi wyzwania i możliwości.

Każdy z warsztatów miał format forum, na którym najważniejsi interesariusze dyskutowali na temat wizji postwęglowej gospodarki w 2050 roku oraz strategii zmian niezbędnych do zrealizowania tej wizji. Strategie te bazowały na wstępnej ocenie każdego studium przypadku dokonanej z użyciem kluczowych wskaźników efektywności opracowanych i zweryfikowanych przez zaangażowanych w projekt badaczy, jak również analizie ilościowej poszczególnych systemów miejskich oraz obecnych trendów i zmian.

Podczas warsztatów przedstawiono też obecne dokonania oraz zidentyfikowano istniejące wyzwania, z jakimi mierzą się badane miasta, oraz omówiono innowacyjne podejścia i wnioski wyciągnięte na podstawie lokalnych doświadczeń i najlepszych praktyk.

Rezultaty warsztatów zebrano w plan rozwoju postwęglowych miast przyszłości EU 2050 opisujący niezbędne przekształcenia infrastruktury klimatycznej, energetycznej, społecznej i miejskiej.

Zespół POCACITO zorganizował dwa wyjazdy szkoleniowe, podczas których decydenci oraz przedstawiciele zainteresowanych stron mogli przyjrzeć się najlepszym praktykom i innowacyjnym rozwiązaniom stosowanym w różnych miastach oraz nawiązać współpracę z innymi osobami publicznymi. Dodatkowo zespół stworzył dedykowane repozytorium internetowe wspomagające wymianę wiedzy z zakresu najlepszych praktyk pomiędzy różnymi miastami z Europy oraz innych części świata.

Wizja POCACITO zakłada budowę niskoemisyjnych miast zrównoważonych pod względem środowiskowym, społecznym i ekonomicznym, zaś opracowane w ramach projektu rozwiązania z pewnością pomogą zrealizować cele strategii „Europa 2020” oraz sztandarowej inicjatywy „Unia innowacji” dotyczące zrównoważonego rozwoju.

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

Zrównoważone miasta, zmiana klimatu, postwęglowy, POCACITO, Europa 2020
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę