Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP7

SRF-OZO — Wynik w skrócie

Project ID: 624245
Źródło dofinansowania: FP7-PEOPLE
Kraj: Belgia
Dziedzina: Rolnictwo i leśnictwo, Energia, Środowisko

Wpływ upraw bioenergetycznych na powstawanie ozonu

Zapotrzebowanie na odnawialną energię dało w rezultacie rozwój hodowli roślin o szybkich przyrostach zbieranej biomasy takich jak topola (Populus). W oparciu o fundusze Unii Europejskiej zespół badaczy badał wpływ ich uprawy na powstawanie lotnych związków organicznych (VOCs) i ozonu.
Wpływ upraw bioenergetycznych na powstawanie ozonu
Emisja izoprenu i innych biogenicznych VOCs z roślin odgrywa ważną rolę w powstawaniu ozonu (O3) w atmosferze. Z tego powodu, potencjalnie duży wzrost gatunków drzew emitujących izopren, takich jak topola, w celu produkcji bioenergii, mógłby mieć wpływ na powstawanie troposferycznego O3.

Projekt SRF-OZO (Wpływ uprawy bioenergetycznej topoli na ozon i emisję lotnych związków organicznych) powstał w celu oszacowania ilości emisji gazów cieplarnianych (GHG), BVOC oraz O3 w liściach i na poziomach ekosystemów oraz identyfikacji zmiennych środowiskowych, które napędzają te strumienie. Takie informacje pomogą zapewnić pełny przegląd wymiany gazowej pomiędzy roślinami i atmosferą.

Zastosowano metodę kowariancji wirów w celu przeprowadzenia pierwszych jednoczesnych pomiarów strumieni O3 i emisji biogenicznych BVOC z upraw leśnych drzew topoli o krótkim okresie wzrostu. Strumienie głównych GHGs: dwutlenku węgla, metanu i tlenku azotu również zostały zmierzone.

Badacze wykorzystywali model transportu chemicznego LOTOS-EUROS w celu przeskalowania emisji izoprenu jak również obserwowali emisje związane z bieżącym obszarem hodowli topoli dla celów bioenergetycznych w Europie. Umożliwiło to naukowcom ocenę wpływu strumieni izoprenu na stężenia O3 na poziomie gruntu.

Wyniki wykazały, że emisja izoprenu z istniejących hodowli topoli nie wpływa w znaczący sposób na stężenia O3 na poziomie gruntu.

Co więcej, ogólny obszar terenów w Europie pokrytych uprawami topoli nie zmienił się znacząco w okresie ostatnich dwóch dziesięcioleci pomimo polityki zachęt do produkcji upraw bioenergetycznych. Bieżąca powierzchnia emisji izoprenu z hodowli bioenergetycznej topoli pozostaje zbyt ograniczona aby w znaczący sposób podnieść stężenia O3 i aby została uznana za potencjalne zagrożenie dla jakości powietrza i zdrowia człowieka. Wykazało to, że SRF-OZO stanowi istotne narzędzie dla decydentów zaangażowanych w sektor bioenergetyki.

Powiązane informacje

Tematy

Life Sciences

Słowa kluczowe

Biomasa, topola, lotne związki organiczne, ozon, SRF-OZO
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę