Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP7

CRE8TV.EU — Wynik w skrócie

Project ID: 320203
Źródło dofinansowania: FP7-SSH
Kraj: Zjednoczone Królestwo
Dziedzina: Społeczeństwo

Inteligentny wzrost poprzez kreatywność

Naukowcy badali rolę kreatywności w zakresie innowacji i wzrostu w Europie.
Inteligentny wzrost poprzez kreatywność
Od przełomu tysiącleci i przyjęciu strategii lizbońskiej jeden z głównych celów UE koncentruje się na tworzeniu bardziej konkurencyjnej i dynamicznej gospodarki opartej na wiedzy. Oprócz tego jej celem jest trwały rozwój gospodarczy, przyrost zatrudnienia i większa spójność społeczna. Postulat inteligentnego rozwoju został dodany jako jeden z celów przyjętych w ramach strategii UE 2020. Postulat inteligentnego rozwoju zakłada trzy następujące elementy: wykształcenie i umiejętności; badania i innowacje; oraz skuteczne wykorzystanie technologii cyfrowych. Jest zatem oczywiste, że postulat innowacyjności jest kluczowy dla osiągnięcia tych celów. Jednak do realizacji postulatu innowacyjności niezbędnie jest znacznie więcej niż tylko badania i rozwój; Niezbędna jest kreatywność.

Branże twórcze i kulturalne zostały zrozumiane w nieznacznym stopniu i poświęcono im niewiele badania. Projekt finansowany ze środków unijnych CRE8TV.EU (Kreatywność na rzecz innowacji i rozwoju w Europie) dotyczył tej luki, obejmując kilka kwestii, które mają kluczowe znaczenie dla zrozumienia branży twórczej. Praca została podzielona na sześć tematów: identyfikowanie, mapowanie i pomiar branż twórczych; tryby i modele kreatywności, projektowania i innowacji; przedsiębiorcy i dynamika przemysłowa w branżach twórczych; platformy cyfrowe; prawa własności intelektualnej; oraz kwestie polityczne i zalecenia.

Konsorcjum składało się z jedenastu europejskich instytutów badawczych. Koordynacja odbywała się poprzez szereg posiedzeń plenarnych i pół-posiedzeń plenarnych oraz przez konferencje telefoniczne. CRE8TV.EU zorganizowało także szereg działań i wydarzeń dla decydentów, praktyków i opinii publicznej.

Do najważniejszych wniosków uzyskanych w wyniku powyższych działań można zaliczyć fakt, iż otwarte innowacje posiadają szczególne znaczenie dla branży twórczej oraz dla szerzej rozumianej społeczności twórczej. Wynika to z faktu, że branże kreatywne zazwyczaj nie angażują się w innowacje oparte na badaniach naukowych, ale nadal pozostają innowacyjne dzięki kreatywności i projektowaniu. Dlatego należy rozszerzyć sferę polityki innowacyjnej, aby mogła ona uwzględnić wspomniane formy innowacji. Są one również bardzo istotne jeśli chodzi o tworzenie miejsc pracy, urzeczywistnianie korzyści związanych z połączonym jednolitym rynkiem cyfrowym, wzmacnianie europejskiej bazy przemysłowej i osiągnięcie wyższego stopnia zintegrowania społeczeństwa.

Wyniki badań zostały rozpowszechnione podczas konferencji, warsztatów i seminariów oraz w środowisku akademickim. Badacze próbowali zachęcić słuchaczy do podejmowania dalszych naukowych zainteresowań badawczych w odniesieniu do branż kreatywnych oraz innowacyjności poprzez kreatywność i design. Podejmowane były również działania mające na celu zaangażowanie i upowszechnianie wyników badań osobom spoza środowiska naukowego, takim jak decydenci, kierownicy firm czy ogół społeczeństwa. Wyniki te mogą okazać się przydatne zarówno dla branży twórczej, jak i dla decydentów.

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

Inteligentny wzrost, kreatywność, innowacje, CRE8TV.EU, branże twórcze, przedsiębiorcy
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę