Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Przetwarzanie danych przestrzennych przez ludzi

Zespół unijnych naukowców przedstawił różne modele przetwarzania danych przestrzennych przez ludzi oraz zadania, do których te modele są wykorzystywane. Przetrwanie zależy od lokalizacji obiektów w stosunku do siebie, więc ludzie są w tym bardzo dobrzy, ale nie potrafią posługiwać się obiektywnymi odległościami.
Przetwarzanie danych przestrzennych przez ludzi
Informacje przestrzenne pomagają ludziom wykonywać różne rutynowe czynności. Podczas przedstawiania lokalizacji obiektów używamy dwóch punktów odniesienia: w stosunku do swojego ciała oraz w stosunku do innego obiektu.

W ramach finansowanego przez UE projektu MAPSPACE (How humans encode, represent and use basic spatial information in perception and action: Behavioral and neural evidence) porównano te dwa punkty. Zespół wykazał, że sposób używania każdego z nich przez ludzi zależy od rodzaju zadania: czy zadanie to wymaga ruchu ciała, czy obiektem można manipulować i czy działanie wymaga użycia zapamiętanych informacji czy bieżących informacji wizualnych.

Naukowcy przeprowadzili osiem eksperymentów behawioralnych obejmujących 192 uczestników. W czterech eksperymentach brali udział wolontariusze, którzy zapamiętywali pozycje i nazwy zestawów obiektów 2D i 3D. Uczestnicy zostali poproszeni o wskazanie miejsc różnych obiektów względem siebie lub innych przedmiotów. Osoby biorące udział w pozostałych czterech eksperymentach odpowiadały ustnie na pytania dotyczące obiektów i ich pozycji.

Badanie wykazało, że ludzie są bardziej dokładni, gdy wskazują lokalizacje obiektów w odniesieniu do siebie niż w stosunku do innych przedmiotów. Ponadto osoby badane dokładniej wskazywały relacje przestrzenne pomiędzy obiektami w przypadku korzystania z pamięci, figur 2D i odpowiedzi słownych.

Wyniki pokazują, że wszystkie cztery rodzaje reprezentacji przestrzennej mają różne cele. Najbardziej istotne codzienne informacje dotyczą potrzebnych obiektów i ich lokalizacji względem ciała, co wyjaśnia, dlaczego uczestnicy szczególnie dokładnie zapamiętywali tego typu informacje. Uczestnicy badania byli w stanie zdefiniować relacje przestrzenne w kategoriach względnych, ale w mniejszym stopniu potrafili używać informacji dotyczących obiektywnych odległości. Zdaniem zespołu względne relacje przestrzenne łatwiej zapamiętać i posługiwać się nimi.

Funkcjonalny rezonans magnetyczny (fMRI) pozwolił na określenie podstaw neurologicznych związanych z czterema reprezentacjami przestrzennymi. Wyniki pokazały, że nawet w zadaniach niezwiązanych z ruchem obszary mózgu odpowiedzialne za ruch były bardziej aktywne, gdy informacje przestrzenne przedstawiano w odniesieniu do ciała. Zespół stwierdził również, że środkowo-skroniowe części mózgu są odpowiedzialne za kodowanie abstrakcyjnych informacji dotyczących relacji.

Wyniki projektu MAPSPACE są istotne klinicznie, ponieważ pomagają w ocenie deficytów wizualno-przestrzennych w kontekście rehabilitacyjnym. Rezultaty projektu pozwolą na przeprowadzanie dokładniejszej diagnozy.

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

Przetwarzanie danych przestrzennych, obiektywne odległości, MAPSPACE, reprezentacje danych przestrzennych
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę