Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Lepsze modele sieci troficznej gleby

Biolodzy finansowani przez Unię Europejską poszerzyli naszą wiedzę na temat roli bioróżnorodności gleb i jej wpływu na cykle biogeochemiczne gleb.
Lepsze modele sieci troficznej gleby
Celem projektu SOBIGLOBIC (Matching soil biodiversity with global biogeochemical cycles) była poprawa zdolności predykcyjnych modeli cyklu biogeochemicznego gleb poprzez modelowanie wpływu sieci troficznej gleby na mineralizację węgla (C) i azotu (N).

Naukowcy po raz pierwszy poprawili model sieci troficznej gleby na preriach klimatu półsuchego, uwzględniając dane dotyczące bioty gleby i różnych (ulegających szybkiemu i wolnemu rozkładowi) źródeł materii organicznej gleby.

Naukowcy pobrali próbki z kilku miejsc wypasu i miejsc niebędących pastwiskami, a następnie analizowali próbki w celu określenia obecności wszystkich grup funkcjonalnych bioty gleby i zawartości materii organicznej w glebie. Uzyskane dane wykorzystano do wdrożenia ulepszonego modelu i do symulacji wpływu wypasu na stabilność sieci troficznej gleby.

Próbki gleby poddano inkubacji i zbadano zawartość C i N w różnych postaciach. Uzyskane dane zostały wykorzystano w najnowszej wersji modelu sieci troficznej gleby w celu symulacji mineralizacji C i N przez biotę gleby w różnych systemach wypasu.

Zbadano również, czy sieci troficzne gleby na łąkach będących i niebędących pastwiskami w klimacie półsuchym różnią się w zależności od odporności na zmiany klimatyczne, w szczególności na coraz dłuższe okresy suszy.

To trwające rok badanie przeprowadzono w szklarni, w której gleby pobrane z terenów łąkowych były poddawane działaniu deszczu według określonych scenariuszy. Odzwierciedlały one obecny i prawdopodobnie przyszły reżim opadów deszczu (według modeli zmian klimatycznych) obejmujący roczny opad, na który składają się mniej częste, ale bardziej obfite opady deszczu.

Model stosowany do badania wpływu wypasu został następnie wykorzystany do określenia wpływu interakcji pomiędzy intensywnością wypasu a reżimem opadów deszczu na mineralizację materii organicznej gleby przez sieć troficzną gleby oraz na stabilność sieci troficznej gleby.

Wyniki projektu SOBIGLOBIC przyniosą korzyści dla decydentów, naukowców, rolników, zarządców lasów i społeczności lokalnych, ułatwiając znalezienie naturalnych rozwiązań adaptacyjnych w odniesieniu do problemów wynikających ze zmian klimatycznych.

Powiązane informacje

Tematy

Life Sciences

Słowa kluczowe

Sieć troficzna gleby, bioróżnorodność gleby, cykle biogeochemiczne, SOBIGLOBIC, mineralizacja
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę