Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Wpływ pojedynczych firm na wahania wielkości agregatowych

Zgromadzone do tej pory dane empiryczne w zakresie wpływu dużych przedsiębiorstw na wahania wielkości agregatowych są zdecydowanie niewystarczające. Celem unijnej inicjatywy było uzupełnienie tej luki w wiedzy.
Wpływ pojedynczych firm na wahania wielkości agregatowych
Aby poszerzyć zasób literatury empirycznej w tej dziedzinie, uczestnicy finansowanego ze środków UE projektu FIRMSFLUCTUATIONS (Firms, international trade, and aggregate fluctuations) przeanalizowali dane dotyczące francuskich firm. Uzyskane wyniki wskazują, że handel zagraniczny ma istotne znaczenie podczas oceny wpływu dużych przedsiębiorstw na wahania wielkości agregatowych, dowodząc tym samym istnienia związku między literaturą z dziedziny makroekonomii a literaturą z zakresu ekonomii międzynarodowej.

Partnerzy projektu uzyskali dostęp do szczegółowych francuskich danych pochodzących od poszczególnych przedsiębiorstw oraz informacji o eksporcie z okresu 1990 – 2007, a następnie połączyli te dane. Wykorzystując informacje o orientacji proeksportowej, zidentyfikowali szoki idiosynkratyczne na poziomie przedsiębiorstw. Szoki te znacząco przyczyniły się do wystąpienia niestabilności agregatów w obszarze łącznej sprzedaży i wartości dodanej. Na podstawie tablic przepływów międzygałęziowych w poszczególnych branżach, użytych do oceny wzajemnych powiązań na poziomie firm, zespół FIRMSFLUCTUATIONS wykazał, że przedsiębiorstwa o dużej liczbie takich powiązań charakteryzują się również wyższym współczynnikiem korelacji w zakresie szoków idiosynkratycznych.

Uzyskane wyniki dowodzą, że szoki idiosynkratyczne tłumaczą do 70% zmienności agregatów, co pokazuje znaczenie dużych przedsiębiorstw. Ponadto okazało się, że im większa jest waga wzajemnych powiązań, tym mocniej przyczyniają się one do przenoszenia szoków przez powiązania produkcyjne.

Zespół FIRMSFLUCTUATIONS zbadał, jak pozycja importowa i eksportowa poszczególnych przedsiębiorstw oraz ich prestiż na rynku międzynarodowym wpływają na sposób przenoszenia się wstrząsów zewnętrznych na te firmy poprzez łączące je powiązania. Przeanalizował również, jak szacunki na poziomie mikroekonomicznym odzwierciedlają przenoszenie szoków na całą gospodarkę. Na podstawie uzyskanych wyników stwierdzono, że roczne stopy wzrostu oraz wartość dodana dla firm mających jakiekolwiek międzynarodowe powiązania są w większym stopniu wrażliwe na wzrost produktu krajowego brutto w tych krajach niż firmy nieposiadające takich powiązań. Na poziomie makroekonomicznym, ogólne oddziaływanie powiązań mikroekonomicznych wskazuje, że relacje pomiędzy krajami są głębsze, jeśli kraje te łączą stosunki handlowe.

Wyniki uzyskane przez uczestników projektu pozwolą lepiej zrozumieć wpływ przedsiębiorstw na wahania makroekonomiczne oraz transmisję szoków pomiędzy krajami.

Powiązane informacje

Tematy

Life Sciences

Słowa kluczowe

Przedsiębiorstwa, wahania wielkości agregatowych, FIRMSFLUCTUATIONS, handel zagraniczny, makroekonomia
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę