Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP7

AIRTN-NEXTGEN — Wynik w skrócie

Project ID: 604952
Źródło dofinansowania: FP7-TRANSPORT
Kraj: Włochy
Dziedzina: Badania podstawowe, Przemysł, Transport

Współpraca ponadnarodowa w celu wspierania badań i innowacji w lotnictwie

Ciągły wzrost sektora lotnictwa w Europie zależy od kluczowych czynników, takich jak poprawa spójności i koordynacji działań w zakresie badań i innowacji (R&I) na poziomie krajowym i unijnym. Inicjatywa unijna pomogła to osiągnąć.
Współpraca ponadnarodowa w celu wspierania badań i innowacji w lotnictwie
Projekt AIRTN-NEXTGEN finansowany przez UE jest ostatnim z serii inicjatyw dotyczących współpracy transnarodowej w Europie. Jego poprzednicy z AIRTN z powodzeniem założyli i utrzymywali rozbudowaną sieć grup interesariuszy związanych z aeronautyką. Sieć ta została utworzona w celu uwzględnienia badań i rozwoju technologii w zarządzaniu aeronautyką i lotnictwem.

AIRTN-NEXTGEN następnie rozwinął sieć, tworząc platformę networkingu i komunikacji między organizacjami krajowymi a instytucjami rządowymi. Celem jest poprawa koordynacji i stymulowanie współpracy w dziedzinie badań i rozwoju między państwami członkowskimi i państwami stowarzyszonymi w dziedzinie lotnictwa.

Partnerzy projektu utworzyli bazę danych zawierającą informacje o krajowych programach finansowania w państwach członkowskich i krajach stowarzyszonych. Użytkownicy mogą zidentyfikować odpowiednie źródła finansowania badań i innowacji (R&I) w transporcie. Baza danych była regularnie wzbogacana o nowe instrumenty finansowania. Szczególny nacisk położono na regionalne programy finansowania.

Badacze dokonali studium wykonalności działań ERA-NET Cofund w sektorze aeronautyki i lotnictwa. Zbadali również strategie R&I w zakresie inteligentnej specjalizacji oraz synergie pomiędzy programem Horyzont 2020 a europejskimi funduszami strukturalnymi i funduszami inwestycyjnymi.

Zespół AIRTN-NEXTGEN zaproponował mechanizmy stymulowania współpracy ponadnarodowej w edukacji i mobilności. Celem było wzmocnienie przemysłu, przyciągnięcie studentów do lotnictwa, ułatwienie absolwentom kariery lotniczej oraz wzmocnienie związku między akademickimi i globalnymi wyzwaniami związanymi z lotnictwem. Ponadto zaktualizował istniejący katalog infrastrukturalny, który oferuje przegląd europejskich ośrodków badawczych i stanowi podstawę do koordynacji dalszego rozwoju w celu osiągnięcia celów określonych w Flightpath 2050 - wizji Europy w zakresie transportu lotniczego.

AIRTN-NEXTGEN kontynuował prace nad ulepszoną współpracą ponadnarodową w zakresie badań lotnictwa, rozwoju technologicznego i innowacji. Stworzy możliwości współpracy w celu rozpoczęcia badań lotniczych, które w przeciwnym razie mogłyby nie być wykonywane niezależnie, ze względu na ograniczenia finansowe lub techniczne.

Powiązane informacje

Tematy

Transport

Słowa kluczowe

Współpraca ponadnarodowa, badania i innowacje, lotnictwo, AIRTN-NEXTGEN, aeronautyka
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę