Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Nowe modele ryzyka dla kryzysów i wstrząsów finansowych

Na rynku brakuje ekspertów z dziedziny analizy ryzyka środowiskowego i finansowego specjalizujących się w kryzysach lub ekstremalnych wstrząsach. Dzięki unijnej inicjatywie powstała dalekosiężna sieć współpracy, której celem jest zgłębienie naszej wiedzy dotyczącej ryzyka związanego z różnorodną działalnością finansową, taką jak działalność ubezpieczeniowa i bankowość.
Nowe modele ryzyka dla kryzysów i wstrząsów finansowych
Celem finansowanego z funduszy UE projektu RARE (Risk analysis, ruin and extremes) było rozwiązanie problemu zdarzeń rzadkich i ekstremalnych w drodze analizy ryzyka środowiskowego i finansowego z wykorzystaniem narzędzi i metod probabilistycznych. Aby osiągnąć założony cel, utworzono globalną sieć współpracy.

Uczestnicy projektu RARE skoncentrowali swoje wysiłki na przygotowaniu teoretycznej perspektywy analizy prawdopodobieństwa ryzyka w przypadku kryzysów lub ekstremalnych wstrząsów w puli ryzyka finansowanego lub środowiskowego. Ponadto skupiono się również na opracowaniu nowych miar ryzyka i ocenie skutków ryzyka w ujęciu łącznym.

W sumie zatrudniono 20 stypendystów na szczeblu doktoranckim i 20 na szczeblu podoktorskim, którzy specjalizowali się w probabilistyce stosowanej, statystyce, analizie stochastycznej, zdarzeniach ekstremalnych, a także matematyce finansowej i ubezpieczeniowej. Grupę instytucji partnerskich współtworzyło 12 wiodących ośrodków badawczych z Europy, Australii, Chin, Indii, Japonii, Rosji, Wielkiej Brytanii i Stanów Zjednoczonych. Obecnie sieć obejmuje przeszło 100 badaczy z całego świata.

Ponad 200 artykułów naukowych zostało przesłanych do publikacji, przyczyniając się do zwiększenia ogólnej świadomości w zakresie zdarzeń rzadkich i ekstremalnych oraz wypromowania wspomnianych badaczy w środowisku naukowym. Artykuły te przedstawiają osiągnięcia projektu, takie jak nowe koncepcje analizy zdarzeń rzadko występujących, nowe miary ryzyka, analiza zachowań ekstremalnych oraz udoskonalenia w obrębie istniejących narzędzi służących do analizy ryzyka i zastosowań metod statystycznych.

Nieustannie wspierano proces upowszechniania wiedzy poprzez udział w seminariach uniwersyteckich, konferencjach, warsztatach i specjalnych sesjach organizowanych w ramach wydarzeń międzynarodowych. W warsztatach zamykających projekt uczestniczyło ponad 60 międzynarodowych ekspertów reprezentujących przemysł i środowiska naukowe z pięciu kontynentów. Omówiono szereg tematów, które zostaną podjęte w przyszłości – od przekształcania niepewności w mierzalne ryzyko po rolę organów regulacyjnych, komunikacji i nowych systemów demokratycznych.

Większość wyników projektu zostało opublikowanych na stronie arXiv.org będącej wysoce zautomatyzowanym archiwum elektronicznym i serwerem dystrybucyjnym artykułów naukowych utrzymywanym i obsługiwanym w Stanach Zjednoczonych.

Osiągnięcia inicjatywy RARE przyczynią się do udoskonalenia stosowanych obecnie narzędzi służących do modelowania ryzyka i dostarczą wskazówek w zakresie oceny i przewidywania zagrożeń. W ostatecznym rozrachunku staną się one wsparciem dla procesów oceny i zarządzania we wszystkich dyscyplinach zajmujących się zdarzeniami losowymi, rynkami konkurencyjnymi i problematyką zarządzania ryzykiem.

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

Kryzysy finansowe, wstrząsy, ryzyko finansowe, analiza ryzyka, RARE
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę