Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP7

CARE — Wynik w skrócie

Project ID: 613318
Źródło dofinansowania: FP7-SSH
Kraj: Niderlandy
Dziedzina: Środowisko

Lepsze programy nauczania – bardziej zróżnicowana Europa

Interdyscyplinarny zespół badaczy opracował zestaw wskaźników dobrostanu dzieci oraz jakości i potencjalnego wpływu wczesnej edukacji i opieki nad dzieckiem (ECEC, Early-Childhood Education and Care). Zdefiniowane kryteria uwzględniają przyszłe wyzwania związane z utrzymaniem i zwiększaniem spójności społecznej w naszym coraz bardziej zróżnicowanym społeczeństwie.
Lepsze programy nauczania – bardziej zróżnicowana Europa
Jakość wczesnej edukacji i opieki nad dzieckiem może mieć ogromny pozytywny wpływ na rozwój, zdrowie i dobre samopoczucie dzieci. Odpowiednia edukacja i opieka przynoszą korzyści zarówno każdemu dziecku z osobna, jak i całemu społeczeństwu. W ramach finansowanego przez UE projektu CARE zidentyfikowano kwestie i pytania kluczowe dla zdefiniowania skutecznych działań i instrumentów politycznych. Kwestie te obejmują ocenę wpływu ECEC, optymalizację jakości i programów nauczania, poprawę kompetencji zawodowych personelu oraz objęcie wczesnym nauczaniem i opieką dzieci żyjących w niekorzystnych warunkach.

Największym wyzwaniem, z jakim zmierzyli się uczestnicy projektu, była konieczność opracowania wytycznych dla ECEC obejmujących wszystkie niezbędne cele i perspektywy, w oparciu o kompetencje i umiejętności, które małe dzieci muszą posiadać, aby rozwijać się społecznie. Jednocześnie zespół CARE pracował nad zidentyfikowaniem strategii i działań zgodnych z unijnymi strategiami obowiązującymi do roku 2020.

Z tego powodu zastosowano wiele metod oceny ilościowej i jakościowej. W trakcie badań zespół zwrócił uwagę na wynikające z różnorodności kulturowej różnice w poglądach, wierzeniach i preferencjach obecne w 11 zaangażowanych w projekt krajach. Przeanalizował też reprezentatywny zestaw europejskich programów nauczania w zakresie ECEC, określając wartości specyficzne dla każdego z tych krajów, dziedziny nauki i obszary rozwoju, jakie należy uwzględnić, oraz cele i metody wychowawcze wspierające ECEC.

Prace nad projektem przyniosły dwa główne produkty badawcze. Jednym z nich są europejskie wytyczne dot. wskaźników jakości i dobrostanu. Wytyczne te zawierają oparte na dowodach naukowych zalecenia pozwalające zwiększyć korzystny wpływ ECEC na dzieci, ich rodziny oraz społeczności. Drugim jest biblioteka wideo CARE, w której można znaleźć filmy na temat najlepszych praktyk w zakresie ECEC w Europie z uwzględnieniem międzykulturowych podobieństw w różnych systemach ECEC i poszanowania różnorodności kulturowej Europy. Filmy te można wykorzystać do wspomożenia rozwoju zawodowego. Wyniki projektu zostały przedstawione w ponad 20 raportach naukowych i 9 artykułach opublikowanych w czasopismach branżowych.

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

Programy nauczania, wczesna edukacja i opieka nad dzieckiem, opieka, ECEC, europejska wytyczne dot. wskaźników jakości i dobrostanu
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę