Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

H2020

greenGain — Wynik w skrócie

Project ID: 646443
Kraj: Niemcy
Dziedzina: Żywność i zasoby naturalne, Energia, Zmiana klimatu i środowisko

Produkcja bioenergii z niewykorzystanego źródła

Materiał drzewny i trawiasty zebrany w trakcie prac związanych z ochroną i utrzymaniem lokalnego krajobrazu ma wielki potencjał jako zrównoważone źródło biomasy do produkcji energii odnawialnej.
Produkcja bioenergii z niewykorzystanego źródła
Finansowany przez UE projekt greenGain miał na celu wzmocnienie produkcji drzewnej i trawiastej biomasy pochodzącej z procesów ochrony i utrzymania krajobrazu (ang. landscape conservation and maintenance work, LCMW), przeprowadzanych dla dobra interesu publicznego. Zastosowana biomasa składała się z dowolnego surowca pochodzącego przede wszystkim z procesu utrzymania krajobrazu i zarządzania nim, jednak nie z upraw energetycznych.

Ten rodzaj biomasy jest zwyczajowo generowany przez wynajęte firmy, drobne samorządy terytorialne, rolników i właścicieli lasów w trakcie konserwacji dróg, cieków wodnych, parków, cmentarzy, rezerwatów przyrody, a nawet prywatnych ogrodów. Projekt był ukierunkowany przede wszystkim na regionalnych i lokalnych graczy odpowiedzialnych za prace związane z ochroną i utrzymaniem krajobrazu oraz zarządzaniem pozostałą biomasą. W ramach projektu skupiono się na usługodawcach, takich jak rolnicy i właściciele lasów, skupiających ich stowarzyszeniach, organizacjach pozarządowych oraz dostawcach energii i konsumentach.

Największe wyzwania związane z LCMW to rozproszony układ surowca, zmiany związane z porami roku, a także niska jakość surowca, wymuszająca obróbkę wstępną, taką jak przesiewanie czy dosuszanie. Co więcej, wymagania prawne w odniesieniu do zarządzania odpadami są często niejasne, a informacja dotycząca rodzaju, ilości i umiejscowienia biomasy jest zasadniczo niewystarczająca.

Niewykorzystane źródło surowca

Partnerzy projektu opracowali strategie stworzenia wiarygodnego źródła wiedzy na temat lokalnej dostępności tych surowców oraz know-how, począwszy od logistyki po przechowywanie i zrównoważone ścieżki konwersji na potrzeby przetworzenia LCMW w energię odnawialną (ciepło i produkty energetyczne). „Naszym celem jest podniesienie świadomości na temat tego wciąż zbyt mało wykorzystywanego źródła biomasy i wzrost akceptacji społeczeństwa dla jego zbierania i wykorzystywania na potrzeby produkcji ciepła i energii elektrycznej”, mówi Diego Piedra-Garcia, osoba kontaktowa ze strony projektu.

Co więcej, badacze zmierzyli się też z politycznymi, prawnymi i środowiskowymi aspektami modelowych regionów w Czechach (gmina Kněžice i mikroregion Vltavotýnsko), Niemczech (powiat Friesland i powiat Rotenburg), Hiszpanii (okręg Bajo Aragón i powiat Matarraña) oraz Włoszech (tegion Trasimeno).

Pomimo wskazanych przeszkód, LCMW jest atrakcyjnym surowcem dla przedsiębiorstw. „Wykorzystanie tej biomasy, powstałej w toku regularnego zarządzania terenami publicznymi może przyczynić się do zapewnienia lokalnego źródła odnawialnej energii”, wyjaśnia Piedra-Garcia. Co więcej, sprzedaż biomasy jako surowca, lub pozyskanej z niego energii, może także skompensować nakłady finansowe poniesione na zarządzanie oraz koszty regionalnych i lokalnych podmiotów, które mogą zacząć czerpać zyski bezpośrednio z utylizacji biomasy LCMW. Ponadto, na skutek obniżenia zużycia paliw kopalnych, przyczyni się to też do obniżenia emisji gazów cieplarnianych.

Energia odnawialna na szczeblu lokalnym

Projekt skierowany był do regionalnych i lokalnych grup odpowiedzialnych za prace związane z ochroną i utrzymaniem krajobrazu, gdyż zajmują się one także zbieraniem biomasy LCMW. W tym celu stworzono poradnik i ogólne wytyczne dotyczące łańcuchów dostaw LCMW. Wartość greenGain zagwarantowano poprzez komunikację z szerszym gronem odbiorców oraz przemysłowymi, naukowymi i politycznymi społecznościami.

Dlatego też greenGain pomoże sektorowi prywatnemu oraz podmiotom publicznym i stronom zainteresowanym w opracowaniu pilotażowych projektów z zakresu energetyki. Wyniki projektu zaprezentowano w bazie danych dobrych praktyk w kategoriach: łańcuchy dostaw, technologie wyszczególniania, ścieżki utylizacji i dane ekonomiczne.

Projekt przyczyni się też do obniżenia emisji gazów cieplarnianych poprzez wykorzystanie opartych na LCMW biopaliw i promowaniu bezpośredniej konwersji energii z biomasy LCMW. „Część energii pochodzącej z LCMW zostanie wykorzystana na szczeblu lokalnym na potrzeby ogrzewania budynków komunalnych, zarówno bezpośrednio lub przy użyciu ciepła pochodzącego z przetwórni”, twierdzi Piedra-Garcia.

Ostatecznie, zrównoważone wykorzystanie zasobów odnawialnych w postaci LCMW przyczyni się do ochrony różnorodności biologicznej poprzez zachowanie naturalnych cech krajobrazu, takich jak żywopłoty i mokradła.

Słowa kluczowe

greenGain, biomasa, ochrona, krajobraz, energia odnawialna, biopaliwa, bioenergia
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę