Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

H2020

USES — Wynik w skrócie

Project ID: 656811
Źródło dofinansowania: H2020-EU.1.3.2.
Kraj: Dania
Dziedzina: Społeczeństwo, Badania podstawowe, Zmiana klimatu i środowisko

Satelity mogą przyczynić się do zrównoważonego rozwoju dzięki ujawnieniu skali ubóstwa

Technika ekstrapolacji poziomów ubóstwa na obszarach wiejskich przy wykorzystaniu danych satelitarnych i obrazowania okazuje się bardzo obiecująca. Otwiera ona drogę do znacznie skuteczniejszego i bardziej efektywnego pod względem kosztów podejścia do identyfikacji ubóstwa i walki z nim.
Satelity mogą przyczynić się do zrównoważonego rozwoju dzięki ujawnieniu skali ubóstwa
Szacowanie skali ubóstwa ma zasadnicze znaczenie dla lepszego kształtowania polityki i poprawy zrównoważonego rozwoju społeczeństwa. Tradycyjne metody szacowania ubóstwa, takie jak badania gospodarstw domowych i dane ze spisów powszechnych, wiążą się jednak z ogromnymi kosztami, co oznacza potrzebę zastosowania skuteczniejszego podejścia.

Mając to na uwadze, w ramach finansowanego przez UE projektu USES badano, w jaki sposób można wykorzystać obrazy satelitarne do oszacowania skali ubóstwa gospodarstw domowych na obszarach wiejskich krajów rozwijających się. „Powinien to być radykalnie bardziej opłacalny sposób monitorowania i oceny celów zrównoważonego rozwoju”, mówi dr Gary Watmough, współpracownik USES i interdyscyplinarny wykładowca w dziedzinie użytkowania gruntów i systemów socjoekologicznych na Uniwersytecie Edynburskim w Zjednoczonym Królestwie.

Użytkowanie gruntów i pokrycie terenu ujawniają oznaki ubóstwa

Aby osiągnąć założone cele, w ramach projektu zbadano, w jaki sposób informacje o użytkowaniu gruntów i pokryciu terenu pochodzące z danych satelitarnych mogą być powiązane z danymi pochodzącymi z badań gospodarstw domowych. „W szczególności przyjrzeliśmy się temu, w jaki sposób gospodarstwa domowe wykorzystują krajobraz na lokalnym obszarze do celów rolniczych i innych, takich jak zbieranie drewna opałowego i wykorzystanie otwartych terenów do wypasu bydła”, wyjaśnia dr Watmough.

W ramach prac przeanalizowano również zdjęcia satelitarne w celu określenia, które rodzaje użytkowania gruntów były związane z zamożnością lub ubóstwem gospodarstw domowych. „Próbując oszacować ubóstwo gospodarstw domowych na podstawie danych dotyczących użytkowania gruntów, mogliśmy zobaczyć, które zmienne użytkowania gruntów są najbardziej powiązane z bogactwem gospodarstw domowych na tym obszarze”, dodaje dr Watmough.

Zasadniczo w ramach projektu USES stwierdzono, że dane satelitarne mogą pozwolić na szacowanie ubóstwa, w szczególności w najbiedniejszych gospodarstwach domowych na tym obszarze. Dr Watmough komentuje to w następujący sposób: „Jest to dość niezwykłe, biorąc pod uwagę, że staramy się przewidzieć złożone zjawisko ubóstwa na poziomie gospodarstwa domowego na podstawie prostej mapy użytkowania gruntów opartej na danych satelitarnych o wysokiej rozdzielczości”.

Badanie przeprowadzone przez USES w Kenii wykazało, że najważniejszą zmienną z teledetekcji jest wielkość budynku w obrębie gospodarstwa. Budynki o powierzchni mniejszej niż 140 m2 należały głównie do biedniejszych gospodarstw domowych, podczas gdy te o powierzchni powyżej 140 m2 były w większości zamożniejsze. Ważna była również ilość nieporośniętych gruntów na polach rolnych i w obrębie zagród. „W przypadku biedniejszych gospodarstw domowych stwierdzono również mniejszą liczbę dni upraw”, mówi dr Watmough.

Potencjał w zakresie rekultywacji środowiska i alokacji zasobów

Dane satelitarne mogłyby również w przyszłości pomóc w monitorowaniu zmian w zasobach środowiska i usługach ekosystemowych, które są ważne dla dobrostanu. „Chociaż przed wprowadzeniem systemu monitorowania i oceny musimy wykonać wiele pracy, możemy już teraz powiedzieć, że w tej dziedzinie istnieje ogromny potencjał związany z teledetekcją”, zauważa dr Watmough. „Rozwój technologii satelitarnej oznacza, że niemal codziennie otrzymujemy dane o wyższej rozdzielczości, i istnieje ogromny potencjał dalszego rozwoju”, podkreśla.

W połączeniu z danymi z badań częściej napływające dane satelitarne mogą przyczynić się do lepszego poznania systemów tworzonych przez człowieka i przyrodę, które są kluczowe dla zrównoważonego rozwoju. Ponadto wykorzystanie przyszłych informacji satelitarnych do wykrywania konkretnych zmian w użytkowaniu gruntów lub związanych z tym kwestii umożliwi organizacjom pozarządowym lub władzom szybkie badanie i dostosowanie polityki lub przydziału zasobów. „Jest to szczególnie ważne dla regionów rozwijających się, które w dużym stopniu opierają się na zasobach naturalnych i środowiskowych”, mówi dr Watmough. Bez wątpienia dane satelitarne będą stanowić coraz ważniejsze narzędzie oceny ubóstwa na obszarach wiejskich oraz poprawy zrównoważonego rozwoju.

Słowa kluczowe

USES, ubóstwo, dane satelitarne, użytkowanie gruntów, zrównoważony rozwój, obszary wiejskie, badania gospodarstw domowych, spis powszechny, teledetekcja
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę