Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

H2020

YMOBILITY — Wynik w skrócie

Project ID: 649491
Źródło dofinansowania: H2020-EU.3.6.
Kraj: Włochy
Dziedzina: Społeczeństwo, Technologie przemysłowe

Maksymalizacja wsparcia dla młodzieży ze środowisk migracyjnych w całej UE

Szeroko zakrojone badanie dostarcza ważnych informacji na temat głównych cech mobilności młodzieży w Europie. Zalecenia dotyczące polityki i działań obejmują inicjatywy wsparcia dla migrantów na poziomie krajowym i regionalnym na rzecz integracji kulturowej i integracji na rynku pracy, jak również zwiększenia świadomości społecznej.
Maksymalizacja wsparcia dla młodzieży ze środowisk migracyjnych w całej UE
Zespoły badawcze finansowane przez UE w ramach projektu YMOBILITY zajmowały się szeroko zakrojonymi aspektami migracji młodzieży w UE. Jak zauważa profesor Thomas Faist, koordynator niemieckiego studium przypadku prowadzonego w projekcie, „głównym celem projektu było zbadanie roli wewnątrzunijnej mobilności w przechodzeniu młodych ludzi mobilnych do dorosłości”. Przeanalizowano w nim przyczyny i skutki oraz krótko- i długoterminowe implikacje tego procesu, badając również różne scenariusze i przedstawiając zalecenia dotyczące polityki.

Kompleksowa analiza

We wszystkich krajach należących do konsorcjum przeprowadzono łącznie 840 wywiadów z młodymi migrantami wewnątrzunijnymi (Szwecja i Zjednoczone Królestwo), migrantami i osobami powracającymi (Niemcy, Irlandia, Hiszpania i Włochy) oraz osobami powracającymi (Łotwa, Rumunia, Słowacja). Zespół przeprowadził również eksperyment online z udziałem 511 osób (262 studentów i 249 młodych osób zatrudnionych) we wszystkich krajach YMOBILITY. Uczestników poproszono o podjęcie fikcyjnych decyzji migracyjnych w oparciu o niekompletne informacje o cechach charakterystycznych krajów docelowych.

Dane pierwotne i wyniki analiz danych wtórnych pomogły w opracowaniu przyszłych scenariuszy dotyczących mobilności młodzieży w krajach i regionach Europy. W projekcie YMOBILITY przeanalizowano również istniejące polityki wsparcia dla migrantów na poziomie UE i krajowym, jak również krajowe i regionalne przykłady dobrych praktyk w zakresie wsparcia dla migrantów.

W badaniu uwzględniono różne kategorie migrantów pod względem umiejętności i edukacji, grup wiekowych (16–36 lat), płci, pochodzenia geograficznego (9 krajów europejskich) i wzorców migracji (migranci, osoby powracające, migranci cyrkulacyjni). Wyniki badań pokazują, że do indywidualnych rezultatów mobilności młodzieży należą zarówno aspekty materialne, jak i niematerialne, takie jak budowanie kapitału ludzkiego, jakość życia i włączenie społeczne. Oceniono również wpływ mobilności młodzieży na rozwój ludności, rynki pracy i rozwój regionalny pod względem skutków terytorialnych dla krajów pochodzenia i krajów docelowych.

Optymalizacja szans młodzieży migrującej

„Analiza istniejących polityk na poziomie UE i państw członkowskich wykazała, że wiele unijnych polityk uzupełniających rzeczywiście skutecznie wspiera wewnątrzunijną mobilność”, mówi prof. Faist. Polityki te są jednak często fragmentaryczne ze względu na niski poziom spójności między politykami na poziomie UE i na poziomie krajowym. Ponadto „różne instytucje o różnej skali działające w różnych sektorach w krajach pochodzenia i docelowych migrantów często nie są dobrze powiązane, a także często nie są dobrze przygotowane do zaspokajania szczególnych potrzeb migrantów i osób powracających”.

Wyniki badań wyraźnie wskazują na potrzebę lepszego informowania młodych migrantów wewnątrz UE o przysługujących im prawach i dostępie do źródeł wsparcia. Aby zaradzić tym niedociągnięciom, zalecenia dotyczące polityki opracowane w ramach projektu YMOBILITY mają na celu bardziej efektywne wykorzystanie istniejących środków wsparcia. Mają one znaczenie dla rynku pracy i integracji kulturowej, dostępu do mieszkań i lepszego wykorzystania świadczeń socjalnych. Wzmocnienie wysiłków społeczeństwa obywatelskiego w połączeniu z polityką rządu krajowego i ponadnarodowego może również przynieść więcej korzyści.

Współpraca i upowszechnianie

Prace przeprowadzone w projekcie były prezentowane w publikacjach naukowych i artykułach prasowych, na konferencjach i warsztatach oraz w wywiadach radiowych i telewizyjnych. „Innym ważnym sposobem wymiany wiedzy była interakcja projektu YMOBILITY z uczniami szkół średnich i studentami”, mówi jego koordynator. Zaawansowane prace w tej dziedzinie osiągnięto również dzięki współpracy z organizacjami społeczeństwa obywatelskiego i powiązanym z nimi projektom.

W ramach projektu YMOBILITY opublikowano wreszcie serię 15 filmów krótkometrażowych. Są wśród nich takie tytuły jak: „Mój dom i moja rodzina są teraz w Rzymie”, „Czuję się dyskryminowany, gdy wracam do domu” i „Żegnaj Rzymie, wracam do Bangladeszu”.

Partnerzy zaplanowali jeszcze co najmniej jedną publikację specjalnego numeru i zamierzają kontynuować wymianę z przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego. Doświadczenia zdobyte podczas realizacji inicjatywy YMOBILITY są również podstawą do realizacji nowo zaproponowanego projektu „Horyzont 2020” dotyczącego integracji dzieci migrantów w UE.

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

YMOBILITY, mobilność młodzieży, wsparcie dla migrantów, migracja, integracja na rynku pracy, integracja kulturowa
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę