Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

H2020

IN LIFE — Wynik w skrócie

Project ID: 643442
Źródło dofinansowania: H2020-EU.3.1.
Kraj: Hiszpania
Dziedzina: Zdrowie, Społeczeństwo, Gospodarka cyfrowa

Wirtualna chmura ułatwia seniorom samodzielną egzystencję

Procesowi starzenia organizmu często towarzyszy pogorszenie funkcji poznawczych, co przekłada się nie tylko na jakość życia, lecz także na bezpieczeństwo. Unijne badania pozwoliły opracować szereg rozwiązań teleinformatycznych dla wspierania osób starszych, u których doszło do pogorszenia funkcji poznawczych, a którzy chcą żyć na tyle samodzielnie, na ile to możliwe.
Wirtualna chmura ułatwia seniorom samodzielną egzystencję
Finansowany przez UE w ramach programu „Horyzont 2020” projekt IN LIFE umożliwił opracowanie i połączenie narzędzi i systemów przeznaczonych dla osób starszych z różnymi wczesnymi stadiami zaburzeń poznawczych, takich jak wczesna i umiarkowana postać demencji. Usługi te dostosowane są do potrzeb użytkownika, którego wspierają w różnych czynnościach przydomowych, takich jak: komunikacja, utrzymanie stanu zdrowia, przemieszczanie się, sprawność ruchowa i socjalizacja.

Personalizacja na najwyższym poziomie

W ramach projektu IN LIFE opracowano szereg narzędzi i systemów umożliwiających dynamiczną adaptację i personalizację usług. Koordynator projektu, dr Maria Fernanda Cabrera, wyjaśnia: „Umożliwia to usługom dostosowywanie się do zmieniającego się stanu zdrowia i kondycji użytkownika. Narzędzia zdolne do dynamicznych zmian w odpowiedzi na zmienne warunki są w stanie wspierać samodzielną egzystencję we wszystkich jej aspektach”.

Językowy test przewidywania zachowania to narzędzie selekcyjne wykorzystywane do wykrywania łagodnych zaburzeń funkcji poznawczych, które umożliwia wybranie odpowiedniego porządku dnia. Narzędzie to zaprojektowano z myślą o osobach, które cierpią na obiektywnie stwierdzone zaburzenia pamięci, aby mogły z niego korzystać samodzielnie.

Programy dla wszystkich uczestników

Program ćwiczeń dla poprawy sprawności fizycznej może być wykorzystany w domu lub w centrum opieki społecznej, TriviumMeulenbeltZorg, Almelo, Holandia. Ćwiczenia mają na celu poprawę siły mięśniowej, elastyczności i równowagi. Zostały zaprojektowane w szczególności po to, by podnieść poziom sprawności fizycznej. Każda sesja treningowa składa się z rozgrzewki, ćwiczeń i bloku wyciszającego.

„Pracownicy opieki społecznej są integralną częścią życia osób starszych mieszkających samodzielnie, dlatego opracowaliśmy narzędzia, by wspierać opiekunów w ich pracy”, wskazuje Fernanda Cabrera. Moduł online do ćwiczeń ma na celu zapobieganie upadkom, poprawę zdolności zachowania równowagi i poprawę elastyczności oraz zwiększenie siły mięśniowej.

Urządzenia pilotażowe wspomagają ewolucję rozwiązań IN LIFE

Aby wyróżnić najlepsze praktyki dla określonych firm i modele finansowe do ich stosowania, w celu zapewnienia rentowności przedsięwzięcia uruchomiono skutecznie sześć urządzeń pilotażowych. Ponad 2900 użytkowników z Grecji, Hiszpanii, Holandii, Szwecji, Słowenii i Zjednoczonego Królestwa uczestniczyło w kontrolnej i terapeutycznej fazie badań.

Prowadzenie testów w różnych lokalizacjach pozwoliło sprawdzić urządzenia w różnych środowiskach i wykorzystać know-how każdego z nich. Przed testami uczestnicy zostali przeszkoleni z użytkowania narzędzi projektowych.

W przypadku użytkowników z większości lokalizacji zaobserwowano poprawę parametrów mierzonych przy pomocy krótkiej skali oceny stanu umysłowego, która jest powszechnie wykorzystywanym narzędziem do badania funkcji poznawczych. Jednocześnie obserwowano też znaczący spadek afektu negatywnego ocenianego przy pomocy skali pozytywnego i negatywnego afektu, służącej ocenie stanu emocjonalnego. Wyniki te były statystycznie istotne. „Badania pilotażowe dały bardzo pozytywne i zachęcające wyniki, wraz z obniżeniem obciążenia nieformalnych opiekunów”, podkreśla dr Cabrera.

Każda grupa użytkowników pozytywnie wypowiadała się o funkcjach oferowanych przez aplikacje. Użytkownicy chwalili sobie również możliwość ciągłego monitorowania i komunikacji między osobą starszą a jej opiekunem oferowaną przez rozwiązania projektu IN LIFE.

Wpływ na społeczeństwo i konsekwencje finansowe

Na pilotażowych i projektowych stadiach badań na potrzeby oceny jakości życia (QALY) wyrażonej w latach, wykorzystano różnice między dwoma następującymi po sobie stanami chorobowymi. Na przykład, najwyższy wskaźnik QALY, czyli przeżycie jednego roku w pełnym zdrowiu, można porówna z wartością 0,5, oznaczającą złożenie chorobą. Generalnie, wartość QALY zwiększała się dzięki stosowaniu porządku dnia wytyczonego przez rozwiązania IN LIFE. Wykorzystanie platformy projektu i usług na rzecz całej populacji przyniosło korzyści i poprawiło ich jakość życia, a ogólny wskaźnik QALY znacząco wzrósł.

Z gospodarczego punktu widzenia, system IN LIFE oferuje dojrzałe usługi przetestowane w warunkach rzeczywistych w sześciu miejscach z całej Europy. Co więcej, wyniki z miejsc, w których prowadzono badania, wskazują na możliwości komercyjnego wykorzystania przez centra opieki społecznej i wskazują na to, że możliwości wykorzystania są stabilne. Wykorzystanie otwartej platformy chmurowej i bezzłączowego połączenia wszystkich usług przekłada się na niskie koszty uruchomienia i utrzymania. Co więcej, system ten jest dostępny z dowolnej lokalizacji i nie wymaga dużej mocy obliczeniowej.

Projekt IN LIFE zaowocował opracowaniem innowacyjnych, możliwych do przeniesienia do większej skali i adaptacyjnych modeli biznesowych dla srebrnej gospodarki, które przeszły szeroko zakrojone badania wykazujące ich rentowność. Dr Cabrera tak podsumowuje kluczowe implikacje projektu IN LIFE: „Projekt wykorzystuje rozwiązania chmurowe, by załatać dziurę między światem elektroniki a mediami społecznościowymi dla użytkowników z zaburzeniami funkcji poznawczych”.

Słowa kluczowe

IN LIFE, usługi, osoby starsze, zaburzenia funkcji poznawczych, chmura, jakość życia (QALY), samodzielne
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę