Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

H2020

CMCG — Wynik w skrócie

Project ID: 661541
Źródło dofinansowania: H2020-EU.1.3.2.
Kraj: Irlandia
Dziedzina: Społeczeństwo

Młodzież z miast musi zaangażować się w kwestie obywatelskie i polityczne

Młodzież żyjąca w złych warunkach w miastach jest często spychana na margines. Jeśli się ją zaangażuje, zamiast traktować jak potencjalne zagrożenie, może to pomóc uniknąć negatywnych konsekwencji jej sytuacji, co będzie korzystne zarówno dla samej młodzieży, jak i dla społeczności, w których żyje.
Młodzież z miast musi zaangażować się w kwestie obywatelskie i polityczne
Badania oraz wyniki sfinansowanego ze środków UE projektu CMCG wspierają bardziej konstruktywne życie obywatelskie i polityczne, zwłaszcza dla młodzieży spychanej na margines. „Badanie zapewnia ramy oraz zestaw danych, na podstawie których można opracowywać dalsze badania europejskie i globalne”, zauważa profesor Caroline McGregor, koordynatorka projektu.

Projekt CMCG realizowano w Belfaście, Dublinie i Londynie. W ramach projektu przeanalizowano kluczowe koncepcje i racje przemawiające za promowaniem zaangażowania obywatelskiego i politycznego wśród młodzieży. Zespół przeanalizował polityki, skontaktował się z interesariuszami oraz sporządził spis organizacji wspierających młodzież w każdym z tych trzech miast. W celu uzyskania informacji przeprowadzono 66 kluczowych rozmów z osobami odpowiedzialnymi za wyznaczanie kierunków polityki, urzędnikami państwowymi oraz praktykami pracującymi jako młodzieżowi aktywiści lub wolontariusze w organizacjach młodzieżowych. Ostatnim elementem badania było 28 grup dyskusyjnych obejmujących młodych ludzi (w wieku 14–25 lat) z tych 3 miast.

Fakty

Badanie podkreśla szeroką gamę tematów branych pod uwagę w odniesieniu do zaangażowania młodzieży, a także powiązany z nimi zakres problemów wspólnych dla społeczności na całym świecie. W trakcie prac nad projektem ujawniono różne niezgodności pomiędzy polityką a praktyką, ale wykazano również, w jaki sposób polityka na poziomie krajowym i ponadnarodowym jest odzwierciedlona w praktyce i przez nią promowana. Projekt wskazał na wiele przykładów doskonałych praktyk w zakresie zaangażowania młodzieży, które mogą posłużyć jako dane dla powiązanych inicjatyw.

„W badaniu wykazano, jak silnie kontekst wpływa na potencjał zaangażowania obywatelskiego i politycznego (lub bariery na drodze do takiego zaangażowania) młodzieży zepchniętej na margines”, podkreśla profesor. Ponadto wyniki projektu CMCG pokazują, jak najlepiej przeprowadzić różne działania interwencyjne. Uwzględniają one zróżnicowaną sytuację społeczną, ekonomiczną i polityczną młodych ludzi, zwłaszcza w kontekście gwałtownych zmian zachodzących na terenach miejskich.

Główne implikacje projektu CMCG dotyczą tego, w jaki sposób polityka i praktyka rozwijają się w odniesieniu do zaangażowania młodzieży miejskiej. Dlatego też prof. McGregor stwierdza: „Najważniejszym osiągnięciem projektu było opracowanie szczegółowej polityki i sprawozdań z badań w celu uzyskania informacji wykorzystywanych w praktyce oraz w przyszłych badaniach naukowych”. Można się z nimi zapoznać pod adresem strony internetowej projektu w witrynie internetowej uczelni National University of Ireland, Galway – instytucji, która koordynowała projekt.

Nadano kierunek przyszłym działaniom

Zalecenia w zakresie polityki obejmują cztery główne dziedziny, z których pierwsza wiąże się z poszerzeniem zakresu pomocy potrzebującym. Na przykład: trzeba zapewnić większe wsparcie młodocianym pracownikom w nieformalnych środowiskach, w których znaleźć można młodych ludzi podatnych na zagrożenia i zepchniętych na margines.

Profesor McGregor dodatkowo podkreśla konieczność normalizacji uczestnictwa i zaangażowania młodzieży. „Sugerujemy, że konieczne jest wprowadzenie fundamentalnych kontroli i reorganizacji edukacji obywatelskiej w szkołach, zwiększenie wsparcia dla pracy społeczności i organizacji młodzieżowych oraz poszerzenie współpracy pomiędzy szkołami a organizacjami młodzieżowymi i wolontariatami”.

Trzeba także podjąć działania mające na celu lepsze dopasowanie ideologii i praktyki w zakresie różnych strategii i w różnych kontekstach (np. w edukacji) oraz dopasowanie usług i działalności społecznej dotyczących zaangażowania obywatelskiego (np. kluby młodzieżowe).

Na koniec trzeba zająć się nierównościami strukturalnymi stanowiącymi przeszkodę dla zaangażowania młodzieży, w tym dyskryminacją, która stała się codziennością młodych ludzi. Zalecane działania obejmują sprawiedliwą dystrybucję zasobów, dostęp do edukacji na wysokim poziomie oraz szanse na społeczną i ekonomiczną mobilność.

Lepsze jutro dla współczesnej młodzieży

Więcej informacji na temat prac nad projektem oraz wyników znaleźć można w dwóch sprawozdaniach Ośrodka Badań nad Dziećmi i Rodzinami UNESCO. Są one dostępne na stronie projektu, tak samo jak „Przegląd polityki UNESCO dotyczącej zaangażowania obywatelskiego młodzieży”.

Wyniki projektu będą rozpowszechniane i wykorzystywane w ramach szerokiej gamy działań, zapewniając tym samym znaczącą obecność zarówno w świecie rzeczywistym jak i w internecie, jak również maksymalny wpływ na powiązane społeczności interesariuszy.

Samo zaangażowanie w projekt przyczyniło się do rozwoju zawodowego wiodącego badacza i organizatora CMCG, profesora Roberta Chaskina, który w trakcie realizacji projektu został wyznaczony na przewodniczącego inicjatywy Inclusive Urbanism z ramienia UNESCO na uczelni University of Chicago. Zapewni to wsparcie i dalsze badania oraz wpływ na analizę miejskiej młodzieży, a także rewolucyjne reformy polityki stosowanej wobec młodzieży.

Słowa kluczowe

CMCG, zaangażowanie młodzieży, zaangażowanie w sprawy obywatelskie i polityczne, młodzież z marginesu, edukacja obywatelska
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę