Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

H2020

ISIGrowth — Wynik w skrócie

Project ID: 649186
Źródło dofinansowania: H2020-EU.3.6.
Kraj: Włochy
Dziedzina: Społeczeństwo

Pokryzysowy Nowy Ład dla Europy

Po przeprowadzeniu dogłębnej analizy gospodarki europejskiej, finansowany przez UE projekt ISIGrowth opracował szereg środków mających na celu przyspieszenie procesu napędzanego przez innowacje, zrównoważonego wzrostu gospodarczego sprzyjającego włączeniu społecznemu.
Pokryzysowy Nowy Ład dla Europy
Światowy kryzys gospodarczy z 2008 roku bardzo mocno uderzył w Europę. Jego skutki były natychmiastowe, co więcej, recesja uwidoczniła wiele problemów, które w wielu przypadkach nie zostały rozwiązane do dziś. W wyniku kryzysu Europa musi stawić czoła takim wyzwaniom, jak na przykład odprzemysłowienie i jego względna słabość z punktu widzenia nowoczesnych technologii i nowych gałęzi przemysłu, stagnacja płac oraz rozbieżność między wzrostem wydajności pracy i wzrostem płac, zmniejszający się udział płac pracowników oraz gwałtowny wzrost zysków przedsiębiorstw w kontekście rosnących nierówności.

Odpowiedzią Europy na te wyzwania był program oszczędności budżetowych połączony z szeregiem reform strukturalnych. Tego rodzaju krótkoterminowe środki nie stanowią jednak skutecznych rozwiązań długotrwałych problemów. Według badaczy zrzeszonych w ramach finansowanego przez UE projektu ISIGrowth (Innovation-fuelled, Sustainable, Inclusive Growth) Europa potrzebuje nowego ładu, który skupi się na zmniejszeniu finansjalizacji gospodarek europejskich, osiąganiu wzrostu sprzyjającego włączeniu społecznemu i równości poprzez zrównoważenie siły roboczej, a także wsparciu innowacyjnych gałęzi przemysłu i zrównoważonego wzrostu.

„Projekt ISIGrowth stanowi dokładną diagnozę gospodarki europejskiej, przedstawiając jednocześnie kompleksowy zestaw środków, które mają na celu uruchomienie procesu wzrostu opartego na innowacyjności, który będzie zrównoważony i sprzyjający włączeniu społecznemu”, mówi koordynator projektu Giovanni Dosi.

Diagnozowanie problemu

Projekt ISIGrowth miał na celu przeprowadzenie nowatorskiej i kompleksowej diagnozy związku między innowacyjnością, dynamiką zatrudnienia i wzrostem w coraz bardziej zglobalizowanej i gospodarce światowej, która stale staje się coraz bardziej sfinansjalizowana. W oparciu o tę diagnozę naukowcy opracowali następnie zestaw instrumentów polityki, aby pomóc Europie w osiągnięciu jej celów na 2020 rok w zakresie inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu.

Dosi twierdzi, że projekt ten okazał się bardzo udany zarówno na poziomie naukowym, jak i politycznym. „W obu obszarach udało nam się osiągnąć wyjątkowe i niekonwencjonalne rezultaty, obalając jednocześnie kilka mitów, które do tej pory stanowiły część naszych konwencjonalnych przekonań”, mówi.

Naukowcy zdali sobie między innymi sprawę, że gospodarka nie jest samoregulującym się mechanizmem, a pozostawiona sama sobie działa lub nie działa w zależności od równowagi pomiędzy schumpeterowskimi siłami generującymi i rozpowszechniającymi innowacje oraz keynesowskimi siłami napędzającymi popyt. „Polityka przemysłowa jest niezbędnym składnikiem obu tych sił, szczególnie w formie programów ukierunkowanych na realizację misji, skupionych na tak ambitnych zadaniach ja na przykład zmiany klimatyczne oraz dobrobyt”, wyjaśnia Dosi.

Wnioski płynące z projektu dotyczące kwestii polityki makroekonomicznej dowodzą, że polityki oszczędnościowe w tym działania podejmowane na szeroką skalę w pokryzysowej Europie, są na ogół skazane na niepowodzenie. Podobnie jest także w przypadku reform strukturalnych rynku pracy, często wykorzystywanych w celu wspierania zatrudnienia. Często przynoszą one odwrotny skutek, sprawiając, że gospodarka staje się bardziej wrażliwa i podatna na recesję. Zamiast stosowania tego rodzaju środków, najlepszym działaniem sprzyjającym dla wzrostu gospodarczego może być polityka stałego finansowania skoncentrowana na inwestycjach i innowacjach w gospodarce realnej. W tym miejscu Dosi ostrzega jednak, że najważniejsze jest skoncentrowanie inwestycji na dłuższej perspektywie czasowej: „Finansjalizacja gospodarki, której byliśmy świadkami od czasu kryzysu, jest sprzeczna z tą zasadą, ponieważ zbytnio koncentruje się na przełomowych technologiach i zyskach w perspektywie krótkoterminowej”, dodał.

Nowy paradygmat teoretyczny

Aby przekształcić te ustalenia w inicjatywy polityczne, w ramach projektu położono szczególny nacisk na rozpowszechnianie informacji poprzez organizację szeregu konferencji, warsztatów i dyskusji z przedstawicielami Parlamentu Europejskiego, Zjednoczonego Królestwa oraz Włoch, Europejskiego Banku Centralnego (EBC), Bundesbanku, Banku Rosji, a także Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD). Ponadto jedna z kierowniczek projektu, Mariana Mazzucato, została mianowana specjalnym doradcą Carlosa Moedasa, komisarza UE do spraw badań, nauki i innowacji, któremu będzie doradzała w sprawach nauki i innowacji ukierunkowanych na misję.

„Mam nadzieję, że rezultaty projektu ISIGrowth pomogą nam zbudować nowy paradygmat teoretyczny, w którym gospodarka będzie rozumiana jako złożony, stale ewoluujący system, którego istotą będą stanowiły innowacyjność, integracja, redystrybucja i zrównoważony rozwój,” dodaje Dosi. „Wyniki te stanowią punkt wyjścia do budowania Nowego Ładu dla Europy”.

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

ISIGrowth, wzrost gospodarczy, innowacje, oszczędności, gospodarka europejska
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę