Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

H2020

ePersonam — Wynik w skrócie

Project ID: 789877
Źródło dofinansowania: H2020-EU.2.1.1.
H2020-EU.2.3.1.
Kraj: Włochy
Dziedzina: Zdrowie, Społeczeństwo, Gospodarka cyfrowa

Oprogramowanie do zarządzania opieką zdrowotną w jednej chmurze

Elektroniczna dokumentacja medyczna jest przydatna i użyteczna wyłącznie wtedy, gdy jest dostępna w odpowiednim zakładzie opieki zdrowotnej we właściwym czasie i w odpowiednim kontekście. W ramach projektu ePersonam opracowano kompletne narzędzie do zarządzania dokumentacją medyczną pacjentów oparte na technologii chmury, aby zapewnić pełne wykorzystanie potencjału, który niesie ze sobą elektroniczna dokumentacja medyczna (EHR).
Oprogramowanie do zarządzania opieką zdrowotną w jednej chmurze
W Europie odsetek osób powyżej 65 roku życia w ogólnej populacji wynosi 20 %, a zapotrzebowanie na usługi opieki długoterminowej stale rośnie. Skalę problemu odzwierciedla liczba łóżek przeznaczonych do opieki długoterminowej – w 2015 roku ich liczba w placówkach opieki pielęgniarskiej i domach opieki w 23 państwach członkowskich UE wyniosła 3,6 mln. Wszystkie te czynniki połączone z niskimi nakładami finansowymi na długoterminową opiekę pielęgniarską wynoszącymi zaledwie 1 % PKB przyczyniły się do powstania ogromnej luki wymagającej opracowania nowego, skutecznego i oszczędnego systemu zarządzania.

Finansowany przez UE projekt ePersonam przyczynił się do opracowania systemu, który rozwiązuje problem rosnącej złożoności rozdrobnionych szpitalnych systemów informatycznych. Oprogramowanie do zarządzania ePersonam integruje wszystkie funkcje wymagane przez organizację w pojedynczym rozwiązaniu opartym na chmurze (Amazon Web Service).

Platforma programowa, która umożliwia kontrolę dokumentacji medycznej pacjentów i wszystkich istotnych parametrów oferuje także możliwość połączenia z personelem medycznym i ośrodkami klinicznymi. Jak podkreśla koordynator projektu Umberto Brighetti, „aby sprostać wyzwaniom, potrzebne jest wydajne, skalowalne i tanie narzędzie do zarządzania”.

Zmniejszanie złożoności elektronicznej dokumentacji medycznej

Celem elektronicznej dokumentacji medycznej jest poprawa zarządzania ochroną zdrowia, a dodatkowym oczekiwanym celem jest także zmniejszenie kosztów poprzez usprawnienie organizacji pracy. W rzeczywistości jednak dokumentacja ta jest często przesadnie skomplikowana, a w wielu przypadkach także nieuporządkowana. Wiele systemów integruje w sobie inne funkcje, takie jak rozliczenia czy obsługę kadrową, a dodatkowo często działają tylko i wyłącznie w połączeniu z systemem serwerowym klienta. „Kolejne błędy zagrażają integralności danych w EHR, co może mieć znaczący wpływ na bezpieczeństwo pacjentów”, wyjaśnia Brighetti.

Ze względu na to, że choroby przewlekłe i znaczna niepełnosprawność są charakterystyczne dla starzejącego się społeczeństwa, a potrzeby w zakresie ochrony zdrowia nie są obecnie zaspokajane w dostatecznym stopniu, główną korzyścią płynącą z wprowadzenia nowego, zintegrowanego i ujednoliconego systemu jest ciągłe monitorowanie, a tym samym możliwa poprawa stanu zdrowia pacjentów.

Pozytywne wyniki można osiągnąć dzięki profilaktyce i regularnym badaniom kontrolnym w połączeniu z aktywnym starzeniem się, także w przypadku osób żyjących z przewlekłymi chorobami. Zmniejszenie liczby hospitalizacji pozwala na obniżenie ogólnych kosztów opieki zdrowotnej ponoszonych przez społeczeństwo i poprawia samopoczucie pacjentów. Ponadto nowe rozwiązanie zapewnia użytkownikom pełny wgląd w informacje na temat stanu zdrowia pacjentów.

System ePersonam to więcej niż kolejne narzędzie do zarządzania opieką zdrowotną

Advenias, firma z sektora małych i średnich przedsiębiorstw stojąca za rozwojem tej technologii, opracowała system kompleksowego zarządzania pacjentami od przyjęcia aż do wypisu, integrując wszystkie zabiegi pielęgniarskie, pomoc i fizjoterapię. Co więcej, nowy system ułatwia i wspomaga gromadzenie, przechowywanie i późniejsze wyszukiwanie danych administracyjnych oraz danych dotyczących świadczeń socjalnych w zakresie opieki zdrowotnej.

Dzięki pełnej kompatybilności ze wszystkimi komputerami, smartfonami i tabletami, nowe rozwiązanie umożliwia łatwe zarządzanie biznesem w dowolnym miejscu i czasie. „Rozwiązanie ePersonam znacząco poprawi ogólną produktywność i rentowność poprzez zwiększenie skuteczności, wydajności i bezpieczeństwa wszystkich aspektów procesów organizacyjnych”, mówi Brighetti, podsumowując główne zalety systemu.

Rozwój w pierwszym etapie – kierunek: globalizacja

Fundamentem, na którym opiera się sukces systemu ePersonam jest drobiazgowe planowanie. „W pierwszym etapie projektu zbadaliśmy lukę technologiczną między naszym produktem i naszą platformą a konkurencyjnym oprogramowaniem. Na tej podstawie wiemy, że obecnie w Europie nie istnieje podobne rozwiązanie na podobnym poziomie zaawansowania technologicznego – całkowicie oparte na chmurze”, podkreśla Brighetti.

Wybiegające w przyszłość opracowanie wskazuje drogę, jaką należy podążać w zakresie dostosowywania produktu w celu jego umiędzynarodowienia. W ramach projektu ePersonam opracowano plan rozwoju organizacji w celu utrzymania szybkiego wzrostu, który udało się osiągnąć firmie Advenias we Włoszech w ciągu ostatnich pięciu lat. Dla celów umiędzynarodowienia przeprowadzono analizę rynkową i konkurencji w krajach graniczących – Hiszpanii, Francji i Portugalii.

Świetlana przyszłość dla rozwijającej się firmy

Obecnie firma Advenias zatrudnia 15 ekspertów specjalizujących się w systemach i działaniach biznesowych, a obroty firmy we Włoszech wyniosły do tej pory łącznie 2 mln euro. Oprogramowanie ePersonam jest obecnie używane w 500 szpitalach i klinikach przez 60 000 aktywnych użytkowników.

Prognozy są optymistyczne, a przedstawiciele firmy przewidują, że po 5 latach od komercjalizacji oprogramowanie uzyska udział w rynku światowym na poziomie 0,6 % i osiągnie zysk w wysokości 4,9 mln euro.

Słowa kluczowe

ePersonam, zdrowie, oprogramowanie, zarządzanie opieką zdrowotną, narzędzie do zarządzania, pielęgniarstwo, dokumentacja zdrowotna, chmura
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę