Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Usprawnienie usług z zakresu zdrowia psychicznego w okresie przejścia z wieku dziecięcego do dorosłości

W przypadku pacjentów cierpiących na zaburzenia psychiczne przejście z usług opieki medycznej dla dzieci na usługi dla osób dorosłych często nie jest tak proste, jak być powinno. Zespół projektu MILESTONE prowadzi ogólnoeuropejskie badania, aby zidentyfikować istniejące problemy i pomóc lekarzom w ich rozwiązaniu.
Usprawnienie usług z zakresu zdrowia psychicznego w okresie przejścia z wieku dziecięcego do dorosłości
Większość zaburzeń psychicznych rozwija się w okresie przejścia z wieku dziecięcego do dorosłości. Wydaje się zatem logiczne, że korzystne byłoby usprawnienie usług w zakresie zdrowia psychicznego w tym trudnym okresie przejściowym. Jednak rzeczywistość jest zupełnie inna: okres ten jest obecnie uważany za najsłabsze ogniwo w ścieżce opieki zdrowotnej ze względu na częsty brak ciągłości leczenia. Nowi terapeuci lub usługi, relokacja, postrzeganie pacjenta jako osoby dorosłej zamiast dziecka, a nawet zawieranie związków i rodzicielstwo, to jedne z wielu przyczyn nieciągłości leczenia, jakich mogą doświadczyć młodzi ludzie.

Projekt MILESTONE (Managing the Link and Strengthening Transition from Child to Adult Mental Health Care) koncentruje się w szczególności na nieciągłości opieki, która występuje, gdy nastolatek osiąga „górną granicę wieku” usług z zakresu zdrowia psychicznego dla dzieci i młodzieży (ang. child and adolescent mental health service, CAMHS). Czy osoby, które potrzebują specjalistycznych usług dla dorosłych lub usług uniwersalnych bądź ukierunkowanych, faktycznie je otrzymują? Czy możemy pomóc lekarzom w pokonywaniu barier utrudniających płynne przejście w ramach tych usług? Jakie są kwestie etyczne związane z opieką w okresie przejściowym? Czy leczenie w okresie przejściowym jest uwzględniane w szkoleniach pracowników służby zdrowia psychicznego w całej Europie? Oto niektóre z pytań, na które zespół projektu ma zamiar odpowiedzieć.

„Młodzi ludzie korzystający ze specjalistycznych usług CAMHS mogą nie osiągnąć progu wymaganego do otrzymania specjalistycznych usług dla osób dorosłych w zakresie zdrowia psychicznego, a zatem automatycznie wpadają w lukę w dostępie do usług specjalistycznych, podczas gdy inni mogą odmówić korzystania z leczenia psychiatrycznego dla osób dorosłych z różnych powodów. Dlatego też przerwy w leczeniu zdarzają się najczęściej wtedy, gdy młodzi ludzie zmagający się z problemami ze zdrowiem psychicznym najbardziej potrzebują opieki – dotyczy to jednego na trzech pacjentów w Wielkiej Brytanii”, mówi Swaran Singh, profesor psychiatrii społecznej w Szkole medycznej w Warwick.

Wyniki pacjentów, którzy nie są poddawaniu leczeniu w okresie przejściowym, są obecnie nieznane. Aby wypełnić tę lukę, zespół projektu MILESTONE prowadzi badanie kohortowe, w ramach którego chce zgromadzić informacje (na przestrzeni ponad 24 miesięcy) dotyczące młodych ludzi z ośmiu krajów europejskich, którzy osiągnęli granicę wiekową w zakresie usług CAMHS. Choć wyniki będą dostępne dopiero wiosną 2019 r., zespół projektu posiadł już znaczną wiedzę.

„Nasze ogólnounijne badanie mapujące potwierdza, że luki w świadczeniu usług w zakresie zdrowia psychicznego występują w całej Europie, głównie ze względu na brak dostosowanych do potrzeb młodzieży ścieżek opieki i brak połączenia między dwoma rodzajami usług. W większości obszarów nie ma wspólnych inicjatyw ani wspólnych działań między tymi usługami”, zauważa dr Helena Tuomainen, kierownik ds. badań naukowych w projekcie MILESTONE.

Badanie przeprowadzone w ramach projektu uwypukla również problematyczne obszary w zakresie usług CAMHS w całej UE: niewłaściwe planowanie usług, brak ustandaryzowanych ocen wyników świadczonych usług, ograniczone lub zmienne zaangażowanie użytkowników usług bądź ich rodzin lub niedobór interdyscyplinarnych usług CAMHS i usług z zakresu zdrowia psychicznego dla osób dorosłych. Zdaniem prof. Singha konieczne jest wprowadzenie jaśniejszych polityk krajowych w celu ukształtowania struktury i sposobów świadczenia usług, a także opracowanie ustandaryzowanych krajowych systemów gromadzenia danych z ustandaryzowanymi narzędziami do właściwej oceny dostarczania, akceptacji i zapewniania skuteczności leczenia.

Innym ważnym odkryciem dokonanym w ramach projektu jest to, że większość krajów UE nie stosuje specjalistycznego planowania usług w okresie przejściowym, a tylko dwa kraje – Dania i Wielka Brytania – wdrożyły krajowe lub regionalne polityki bądź wytyczne dotyczące zarządzania usługami w okresie przejściowym dla indywidualnych pacjentów. Poza tym tylko w trzech krajach rutynowo przeprowadza się ustandaryzowaną ocenę potrzeb młodych ludzi zbliżających się do granicy okresu przejściowego.

Zespół projektu opracował również model przejściowy oparty na szybkiej, ustandaryzowanej ocenie pacjentów korzystających z usług CAMHS. Model i powiązane z nim narzędzie do pomiaru gotowości i odpowiedniości przejścia (ang. Transition Readiness and Appropriateness Measure, TRAM) uwzględniają wszystkie istotne i mające znaczenie czynniki związane z okresem przejściowym na długo przed osiągnięciem granicy wiekowej usług, zapewniając klinicyście wystarczająco dużo czasu na wdrożenie planu przejścia.

Po zakończeniu projekt MILESTONE zapewni wszechstronny i szczegółowy opis organizacji, polityki i praktyk w zakresie opieki nad młodymi ludźmi z problemami zdrowia psychicznego na granicy dostępu do usług CAMHS-AMHS w całej UE, a także umożliwi analizę ich wyników i doświadczeń w odpowiednim czasie. Prof. Singh ma nadzieję, że ułatwi to pacjentom podejmowanie znaczących ról w dorosłym życiu.

„Oczekujemy, że podnosząc świadomość w zakresie ważnego tematu okresu przejścia, odkrycia projektu MILESTONE zachęcą służby w całej Europie do zakwestionowania ich struktury i zidentyfikowania obecnych słabości w ścieżce opieki CAMHS-AMHS, tak aby można było poprawić wyniki leczenia dla młodych ludzi i ich rodzin poprzez dostosowanie najlepszej praktyki opartej na dowodach do świadczenia usług”, podsumowuje.

Powiązane informacje

Tematy

Life Sciences

Słowa kluczowe

MILESTONE, przejście, ochrona zdrowia psychicznego, CAMHS, badania, Europa
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę