Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

H2020

Re.Cri.Re. — Wynik w skrócie

Project ID: 649436
Źródło dofinansowania: H2020-EU.3.6.
Kraj: Francja
Dziedzina: Społeczeństwo

Zestaw narzędzi badawczych rzuca światło na zmiany tożsamości społecznej w Europie

W ramach unijnej inicjatywy badano dynamikę kulturową charakteryzującą społeczeństwa i instytucje oraz ich wpływ. Uzyskane w ten sposób analizy mogą pomóc w opracowaniu polityk, które pozwolą na skuteczną walkę z kryzysem w Europie.
Zestaw narzędzi badawczych rzuca światło na zmiany tożsamości społecznej w Europie
Europa stoi w obliczu złożonego kryzysu społecznego i instytucjonalnego, którego przyczyny muszą zostać dogłębnie poznane, aby można im było odpowiednio przeciwdziałać. Aspekty kryzysu obejmują różnorodne czynniki, takie jak upolitycznienie europejskiej integracji instytucjonalnej i walutowej, osłabienie partnerstwa między krajami europejskimi, ksenofobia, radykalizacja i powstanie partii skrajnie prawicowych/populistycznych.

Celem finansowanego ze środków UE projektu Re.Cri.Re. było „zrozumienie dynamiki kulturowej leżącej u podstaw tożsamości społecznej funkcjonującej w społeczeństwach europejskich i wyciągnięcie z tego wniosków na potrzeby kształtowania polityki”, mówi koordynator projektu, Marco Boaria. „Jest to niezwykle cenne, ponieważ taka dynamika łagodzi wpływ polityki, zwłaszcza w czasach kryzysu”. Zespół projektu Re.Cri.Re. przeanalizował ten wpływ, aby ustalić, jak rozwijać ukierunkowane polityki.

Badając dynamikę kulturową właściwą dla społeczności i instytucji oraz dynamiczne siły, które ostatecznie wpływają na politykę, badacze z zespołu projektu Re.Cri.Re. byli w stanie zebrać sugestie dotyczące poprawy skuteczności polityk funkcjonujących w scenariuszu pokryzysowym lub mu sprzyjających. Partnerzy projektu zbadali, jaki rodzaj zmiany tożsamości społecznej zachodzi w Europie w czasie kryzysu. Aby stworzyć lepszą politykę na szczeblu lokalnym, krajowym i europejskim, naukowcy przeanalizowali różne kultury społeczeństw europejskich i wpływ kryzysu społeczno-gospodarczego na ich tożsamość.

Wytyczne wzmacniające kształtowanie polityki

Dzięki pomocy decydentów, liderów opinii i zainteresowanych stron badacze opracowali i zatwierdzili ogólne i kontekstowe wytyczne dotyczące projektowania polityk wrażliwych na kulturę. Wytyczne zapewniają ramy strategiczne i metodologiczne, które wspomagają zdolność kształtowania polityki w zakresie walki z kryzysem. Boaria przewiduje, że te kluczowe dokumenty badawcze staną się ważnym przewodnikiem dla decydentów w podejmowaniu decyzji i działań, które naprawdę będą uwzględniać różne konteksty, kultury, wizje, problemy i potrzeby.

Badania dostarczyły dowodów na wpływ symbolicznych wszechświatów na kilka psycho-społecznych wymiarów i zjawisk. Zaliczają się do nich funkcje umysłowe, orientacja polityczna i postawy wobec obcokrajowców, instytucji oraz agencji pomocy społecznej.

Kryzys i zmiany tożsamości społecznej

Zespół projektu pozyskał naukowo ugruntowaną i kontekstualną wiedzę na temat zmian tożsamości społecznej. Zmiany te zachodzą w społeczeństwach europejskich w wyniku kryzysu.

Chociaż projekt Re.Cri.Re. zakończył się w połowie 2018 r., zespół zamierza nadal pracować nad poprawą wykorzystania wyników na poziomie ich wpływu na kształtowanie polityki, społeczeństwo i instytucje. W tym celu zaplanowano trzy linie prac mających zapewnić ciągłość przyszłego wpływu kulturowego, politycznego i strategicznego projektu Re.Cri.Re. Pierwszą z nich jest utworzenie Europejskiego Instytutu ds. Analiz Kulturowych Polityki, który ma pełnić funkcję ośrodka analitycznego na potrzeby dalszego rozwijania i promowania podejścia metodologicznego projektu Re.Cri.Re. Druga linia opiera się na systematycznej obecności w mediach. W ramach ostatniej linii przeprowadzono szereg badań w celu dokładniejszego określenia i zatwierdzenia wytycznych.

Europejscy obywatele i decydenci mają teraz możliwość lepszego zrozumienia dynamiki kulturowej w celu świadomego kształtowania polityki. „Oczekiwanym rezultatem projektu Re.Cri.Re. jest ustalenie, jak rozwijać politykę, która pozwoli Wspólnocie wyjść z kryzysu społeczno-gospodarczego i wzmocnić odporność społeczeństw”, podsumowuje Boaria. „Równie ważne jest wznowienie propagowania integracji i tożsamości europejskiej oraz wzmocnienie poczucia solidarności w sferze publicznej”.

Koordynator ds. naukowych, Sergio Salvatore, dodaje: „Mamy silne przeczucie, że projekt Re.Cri.Re. zaczął odkrywać fundamentalne wnioski. Końcowym wynikiem projektu będzie natomiast wprowadzenie nowej wizji polityki”.

Słowa kluczowe

Re.Cri.Re., kształtowanie polityki, społeczeństwa europejskie, tożsamość społeczna, dynamika kulturowa, kryzys społeczno-gospodarczy
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę