CORDIS
Wyniki badań wspieranych przez UE

CORDIS

Polski PL
Auctions for Renewable Energy Support II

Auctions for Renewable Energy Support II

Polski PL

Wdrażanie aukcji w celu wspierania rozwoju odnawialnych źródeł energii

Aukcje stanowią konkurencyjny mechanizm rynkowy, wykorzystywany w celu realizacji polityki energetycznej w całej Europie. Konsorcjum projektu AURES II zajęło się badaniem możliwości aukcji w zakresie znaczącej poprawy wsparcia dla rozwoju odnawialnych źródeł energii w Europie oraz zapewnienia stosownych opcji ukierunkowanych na wykorzystanie tego potencjału.

ENERGIA

© artjazz
Dojrzałość technologiczna, którą obserwujemy w przypadku wielu odnawialnych źródeł energii (OZE), pozwoliła na znaczące obniżenie kosztów tych technologii, jednak jednocześnie wymaga skutecznych systemów racjonalizacji ogólnego wsparcia ukierunkowanego na ich rozwój. Aukcje mogą spowodować obniżenie kosztów OZE do poziomu zbliżonego do cen energii elektrycznej wytwarzanej z paliw kopalnych, a także skutkować poprawą możliwości w zakresie planowania wdrożeń rozwiązań opartych na odnawialnych źródłach energii. Pomimo tego, przypadki opóźnień lub nieudanych realizacji podkreślają potrzebę skutecznych rozwiązań dostosowanych do zróżnicowanych warunków rynkowych. Ocena wyzwań związanych z aukcjami OZE Finansowany ze środków Unii Europejskiej projekt AURES II stanowi kontynuację inicjatywy AURES, której celem była promocja skutecznej implementacji aukcji w celu usprawnienia wsparcia dla energii elektrycznej opartej na odnawialnych źródłach energii w Europie. Realizowana w latach 2015–2017 inicjatywa AURES skupiała się na teoretycznych podstawach aukcji OZE, badając zastosowania i organizując działania dla decydentów politycznych i innych zainteresowanych stron. „W ramach projektu AURES II prowadzimy szczegółowy monitoring skutków wdrożenia aukcji OZE i badamy bardziej innowacyjne podejścia do aukcji, takie jak aukcje transgraniczne lub neutralne technologicznie formaty aukcji”, wyjaśnia koordynator projektu Vasilios Anatolitis. Różnorodność rodzajów i projektów aukcji wprowadzanych i testowanych na rynku Unii Europejskiej uwydatniła potrzebę oceny i poprawy ich przyszłych zastosowań. Celem projektu AURES II jest przekazanie nowych informacji na temat możliwości stosowania aukcji, rezultatów i skutków poszczególnych rodzajów aukcji, a także przedstawienie stosownych polityk wspierających różne zastosowania. Projekt usiłował także rozwiązać szereg problemów i wyzwań, takich jak prowadzenie aukcji transgranicznych oraz łączenie różnorodnych technologii OZE w ramach pojedynczych aukcji. Partnerzy współpracujący w ramach projektu stosują podejście oparte na wielu metodologiach, które obejmuje przegląd dostępnej literatury, analizę teoretyczną, studia przypadków, rozmowy, ankiety, a także badania empiryczne i ilościowe. Jednym z kluczowych elementów projektu AURES II jest silne zaangażowanie odpowiednich zainteresowanych stron, wśród których można wymienić między innymi decydentów politycznych i przedstawicieli przemysłu. Rozwój narzędzi dotyczących aukcji W ramach projektu AURES II prowadzony jest ciągły monitoring unijnych aukcji, których wyniki są publikowane w kompleksowej bazie danych dostępnej na stronie internetowej projektu. Wśród dotychczasowych osiągnięć i rezultatów projektu można wymienić między innymi narzędzie Auction Designer do projektowania aukcji – pierwsze w historii interaktywne narzędzie, które odpowiada na najważniejsze pytania dotyczące opracowywania projektu aukcji. Dodatkowo naukowcy opracowali także model przepływów finansowych, który umożliwia kwantyfikację wpływu różnych projektów aukcji na przypadki biznesowe dotyczące pojedynczych projektów. Kolejnym celem projektu AURES II jest zapewnienie większej ilości danych empirycznych na temat aukcji oraz określenie najlepszych praktyk poprzez prowadzenie studiów przypadków w 12 państwach członkowskich Unii Europejskiej oraz państwach trzecich. Dzięki współpracy w praktycznych aspektach z odpowiednimi instytucjami w kilku krajach, projekt AURES II pomoże we wdrożeniu i monitorowaniu aukcji OZE. Wpływ projektu na OZE Partnerzy skupieni wokół projektu zajmują się opracowywaniem zarówno teoretycznych, jak i empirycznych danych dotyczących wpływu aukcji na innowacyjność, kosztów finansowania oraz łańcuchów wartości odnawialnych źródeł energii, dodatkowo pomagając w zrozumieniu wpływu presji konkurencyjnej. Inicjatywa zamierza także wspierać różne państwa w prowadzeniu wspólnych aukcji OZE, jak to ma miejsce w przypadku Niemiec i Danii, a także oceniać wykonalność aukcji obejmujących wiele technologii. Projekt AURES wykazał, że aby aukcje mogły skutecznie przyczynić się do skutecznego i wydajnego wdrażania odnawialnych źródeł energii, muszą być opracowane w taki sposób, by odpowiadały warunkom rynkowym i uwzględniały szereg ważnych parametrów. Jak podkreślia koordynator projektu Vasilios Anatolitis, „zainteresowane strony muszą dołożyć wszelkich starań, by aukcje zostały dostosowane do konkretnej sytuacji rynkowej, zapewniały odpowiednią konkurencyjność i oferowały dokładne informacje, pozwalające na zapewnienie pewności inwestorów”.

Słowa kluczowe

AURES II, aukcja, aukcja OZE, projektowanie aukcji, energia elektryczna, wdrażanie OZE, polityka energetyczna, odnawialne źródła energii

Informacje na temat projektu

Identyfikator umowy o grant: 817619

Status

Projekt w realizacji

 • Data rozpoczęcia

  1 Listopada 2018

 • Data zakończenia

  31 Października 2021

Finansowanie w ramach:

H2020-EU.3.3.2.

H2020-EU.3.3.7.

H2020-EU.3.3.3.

 • Całkowity budżet:

  € 2 594 057,50

 • Wkład UE

  € 2 594 057,50

Koordynowany przez:

FRAUNHOFER GESELLSCHAFT ZUR FOERDERUNG DER ANGEWANDTEN FORSCHUNG E.V.