Skip to main content

Towards controlling antimicrobial use and resistance in low-income countries-an intervention study in latinamerica

Article Category

Article available in the folowing languages:

Oporność na leki przeciwbakteryjne pod mikroskopem

Oporność na leki przeciwbakteryjne wzrasta szczególnie w sytuacji ich niepotrzebnego i niekontrolowanego stosowania. W ramach finansowanego przez UE projektu ANTRES przeprowadzono badania oporności bakterii E. coli w krajach o niskim dochodzie narodowym.

Zdrowie

Oporność na antybiotyki staje się coraz poważniejszym problemem na świecie. Nadmierne stosowanie antybiotyków powoduje, że przy selekcji naturalnej faworyzowane są oporne szczepy bakterii. Jest to poważne zagrożenie dla zdrowia, zwłaszcza w szpitalach i ogólnie placówkach służby zdrowia. Zespół badaczy z Uniwersytetu we Florencji opracował ankietę dotyczącą stosowania leków przeciwbakteryjnych w gospodarstwie domowym (ang. HAUS, Household antimicrobial use survey). Przy użyciu ankiety zgromadzono dane drogą wywiadów przeprowadzonych w gospodarstwach domowych rodzin z dziećmi w wieku od 6 do 72 miesięcy. Rodziny zostały ocenione pod względem zachowań dotyczących ogólnego postępowania w przypadku choroby i sposobów leczenia. Skoncentrowano się szczególnie na danych odnoszących się do przyjmowania leków przeciwbakteryjnych i samodzielnego leczenia. Zestawiono również dane jakościowe związane ze stosunkiem rodzin do zagadnienia. Następnym etapem badania była ocena oporności bakterii Escherichia coli. Do tego celu użyto płytek agarowych McConkeya i zbadano oporność na przeszło 11 antybiotyków, m.in. powszechnie stosowanych ampicyliny, tetracykliny i streptomycyny. Dane przeanalizowano następnie w ramach programu Epi-Info 2000, który stworzono specjalnie w celu rozpatrywania danych pod kątem zwalczania chorób i zapobiegania im. Duże ilości danych zebranych w trakcie badania można analizować samodzielnie, a następnie porównać z innymi danymi w badaniach późniejszych. W ten sposób można śledzić trendy związane z opornością na leki przeciwbakteryjne, po czym opracowywać odpowiednie strategie leczenia i kontrolowania chorób. Wyniki badania i wnioski można bez problemu przekazywać instytucjom rządowym, władzom związanym z opieką zdrowotną, personelowi medycznemu i opiekunom.

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania