Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP6

MTCP — Wynik w skrócie

Project ID: 506328
Źródło dofinansowania: FP6-SUSTDEV

Ustalenie kierunku zmian w celu osiągnięcia lepszych warunków pracy na statkach

Wyniki europejskiego badania podkreślają potrzebę wdrożenia lepszych i bardziej spójnych procedur kontrolnych w celu poprawienia warunków pracy w europejskim sektorze morskim.
Ustalenie kierunku zmian w celu osiągnięcia lepszych warunków pracy na statkach
Europejscy badacze przeprowadzili badania w zakresie przestrzegania norm pracy na pokładach statków w krajach członkowskich UE zgodnie z odpowiednimi konwencjami Międzynarodowej Organizacji Pracy (ILO). Następnie wybrano kraje do badań.

Prace w tym zakresie zostały przeprowadzone w latach 2004-2007 w ramach programu "Platforma koordynacji transportu morskiego" (MTCP) finansowanego ze środków programu 6PR. Stanowiły one część serii raportów mającej na celu zapewnienie odpowiednim organom i decydentom ds. transportu specyfikacji, prognoz oraz narzędzi wspomagania decyzji.

"W ramach projektu MTP prowadzano prace nad szerszym zastosowaniem europejskich badań morskich i edukacji w tym zakresie w prowadzonej polityce morskiej związanej ze zrównoważonym transportem naziemnym", brzmiał komunikat odnoszący się do projektu. Prowadzone w dalszym ciągu działania projektowe mają na celu wsparcie konkurencyjności europejskiej i zapewnienie bezpiecznego i wydajnego transportu morskiego.

22 partnerów projektu stworzyło platformę koordynacyjną zapewniającą Komisji Europejskiej i innym decydentom odpowiedzialnym za kwestie związane z energią, mobilnością i transportem odpowiednie i rzetelne informacje.

W ciągu zaledwie trzech lat konsorcjum przeprowadziło 18 krótkich badań w zakresie odpowiedniej polityki. Utworzono także platformę "Obserwatorium sektora transportu morskiego" (MTSO) w celu udostępnienia wiedzy fachowej i wyników badań opinii publicznej oraz Komisji Europejskiej.

Obszarem szczególnego zainteresowania były wnioski z badania w zakresie przestrzegania norm pracy w sektorze morskim. Przyczyniły się one do przedstawienia mocnych i słabych stron systemów kontroli w Europie.

Badacze dokonali szczegółowego przeglądu dostępnej literatury obejmującej szereg źródeł statystycznych oraz przeprowadzili wywiady z urzędnikami i inspektorami administrującymi portami w Norwegii oraz ośmiu krajach członkowskich UE i kandydujących do UE.

Według badania procedury kontroli w tych krajach różniły się w niewielkim stopniu. Zauważono jednak różnice w systemach informacyjnych w zakresie prowadzenia dokumentacji i pozyskiwaniu danych dotyczących cumowania statków.

Badacze przeprowadzili analizę obejmującą dane kontrolne portów pochodzące z siedmiu lat w poszukiwaniu tendencji w zakresie norm pracy na pokładach statków. Dane kontrolne wykazały obniżanie norm prac w podstawowych obszarach, takich jak zapewnienie żywności i jej magazynowanie, instalacje zaopatrzenia w wodę oraz warunki kwaterunkowe, kuchenne i sanitarne.

Dane pochodzące z obserwacji przeprowadzonych przez zespół badawczy wykazały inny stan rzeczy. Ocena warunków pracy na pokładach opiera się na systemie kontroli oraz dokumentacji. Zespół ustalił, że standardowa dokumentacja dotycząca m.in. godzin pracy i odpoczynku nie zawsze odpowiada rzeczywistym warunkom pokładowym, ponieważ można ją sfałszować. Zasugerowano także, że istniejące regulacje w zakresie czasu pracy i odpoczynku oraz bezpiecznej liczności załogi nie zawsze zapewniają wystarczający poziom ochrony żeglarzy.

W trakcie badania niektórzy inspektorzy stwierdzili, że przestrzeganie pewnych norm sprawiało trudności z powodu ich niejednoznaczności. Dane obserwacyjne wykazały także, że działania inspektorów mogą być w praktyce niespójne oraz lepsze przestrzeganie norm pracy zapewniłoby większą motywację operatorów statków do przeprowadzania niezbędnych zmian na pokładach.

Badanie wykazało, że niektórzy inspektorzy i operatorzy uważają, że lepszy system kontroli z wykorzystaniem spisu czynności kontrolnych (stosowany przez amerykańską straż przybrzeżną) przyczyniłby się do poprawienia warunków pracy marynarzy w Europie.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę