Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP6

HYLIGHTS — Wynik w skrócie

Project ID: 19990
Źródło dofinansowania: FP6-SUSTDEV
Kraj: Niemcy

Zastosowanie wodoru w dziedzinie transportu

W ramach projektu Hylights ("Wodór w transporcie europejskim") dokonano oceny prowadzonych w Europie i Stanach Zjednoczonych projektów demonstracyjnych obejmujących zastosowanie wodoru w transporcie. Główne wnioski koncentrowały się na zbyt małej liczbie pojazdów napędzanych wodorem, co uniemożliwiało skuteczne działania w ramach prowadzonego na szeroką skalę projektu demonstracyjnego.
Zastosowanie wodoru w dziedzinie transportu
W celu dokonania procesu oceny przeprowadzono wywiady z kierownikami dziewięciu projektów europejskich oraz jednego projektu prowadzonego w Stanach Zjednoczonych. Dzięki wywiadom stwierdzono, że na drogach znajduje się zbyt mała liczba pojazdów wodorowych. Oprócz tego stwierdzono, że w celu zachowania ciągłości projektu należy szybko przygotować kolejny etap jego realizacji.

Stacje tankowania dla pojazdów wodorowych wciąż są problemem. Wskazano na konieczność wyznaczenia jednego partnera projektu jako odpowiedzialnego za zatwierdzanie, budowanie i eksploatację takich stacji, co pozwoli uniknąć komplikacji.

Aby projekty demonstracyjne mogły odnieść sukces, należy zwiększyć liczebność pojazdów wodorowych na drogach. Można to osiągnąć poprzez zaangażowanie przemysłu motoryzacyjnego na wczesnym etapie prowadzonych działań.

Wszystkie projekty demonstracyjne przechodzą proces oceny, jednak proces ten jest zróżnicowany. Podczas wywiadów została wskazana konieczność przeprowadzania procesów oceny we wspólnych ramach monitorowania i oceny projektu Hylights. Takie rozwiązanie stanowiłoby praktyczne podejście do zagadnienia oceny projektów.

W kolejnym punkcie wskazano na nieprzejrzyste wytyczne działań podejmowanych po zakończeniu projektów. W związku z tym zasugerowano, że w przyszłości należy we wczesnym etapie działań opisać w jasny sposób rolę poszczególnych projektów w całościowej strategii.

Problemem pozostaje kwestia finansowania działań w związku z brakiem zagwarantowanego ciągłego strumienia środków finansowych. Jednym ze sposobów rozwiązania tego problemu była propozycja polegająca na pozyskiwaniu środków finansowych na etapie przygotowywania projektów. Wskazano również na potrzebę elastycznego finansowania w czasie trwania projektu w związku z możliwością zmiany priorytetów oraz potencjalną koniecznością poniesienia większych nakładów w innych dziedzinach.

Ponadto w przyszłości w odniesieniu do wszystkich projektów finansowanych ze środków publicznych powinny być wymagane informacje dotyczące danych, wyników, stanu publikacji i uzyskanej wiedzy.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę