Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Wczesne systemy ostrzegania atmosferycznego

Śmierć tysięcy osób podczas fali upałów w roku 2003 pokazała, iż Europa nie jest w stanie zapewnić dostatecznych średnio- i krótkoterminowych prognoz dotyczących zagrożeń atmosferycznych. Rozwiązaniem tego problemu może być, jak się okazuje, integracja globalnej technologii satelitarnej i wprowadzanie jej na poziomie lokalnym.
Wczesne systemy ostrzegania atmosferycznego
Finansowana przez UE inicjatywa ma na celu lepsze wykorzystanie danych z satelitów, by poprawić zdolność do prognozowania systemów atmosferycznych. Celem projektu pod nazwą "Globalny i regionalny system monitorowania Ziemi w oparciu o dane z satelitów i dane in-situ" było zaprezentowanie, w jaki sposób może działać w Europie wszechstronny i zintegrowany system monitorowania atmosfery.

Aby to zrealizować, w ramach projektu GEMS zebrano konsorcjum obejmujące ośrodki odpowiedzialne za regionalne prognozowanie jakości powietrza, a także czołowe europejskie laboratoria, między innymi Europejskie Centrum Średnioterminowych Prognoz Pogody (ECMWF), zdolne do monitorowania pogody na całym świecie, oraz Wspólne Centrum Badawcze (JRC) Unii Europejskiej, zajmujące się globalną diagnostyką klimatu. Jako bazę wykorzystano globalny system prognozowania pogody utrzymywany przez ECMWF. Na jej podstawie, w oparciu o dane asymilacji składu atmosfery i pogody, konsorcjum opracowało system globalnej analizy i prognozowania dla gazów cieplarnianych, gazów reaktywnych i aerozoli. Globalne prognozy dotyczące dalekiego przemieszczania się zanieczyszczeń powietrza wprowadzone zostały do regionalnych modeli prognozowania, zapewniając poprawione, regionalne prognozowanie na poziomie miast w całej Europie.

Do weryfikacji zastosowano pomiary naziemne, lotnicze oraz dane uzyskane z balonów meteorologicznych. System wykorzystany został do rekonstrukcji globalnych warunków klimatycznych dzień po dniu z okresu ostatnich pięciu lat. Codzienne, rutynowe operacje umożliwiły monitorowanie w czasie rzeczywistym i prognozowanie warunków pogodowych na kilka dni naprzód.Ponadto, w ramach projektu GEMS opracowano środki retrospektywnej analizy dynamiki atmosfery oraz składu troposfery i stratosfery, co pomogło naukowcom w sprawdzeniu wpływu zmian atmosferycznych w skali zarówno globalnej, jak też regionalnej. W innych badaniach, także prowadzonych w projekcie GEMS, wykorzystano globalną analizę do uściślenia szacunkowych wielkości zasobów (oraz wielkości pochłaniania) gazów cieplarnianych, jak również oceniano wartości otrzymanych rezultatów w odniesieniu do zdrowia człowieka. Takie zintegrowane analizy i prognozy posiadają potencjalną wartość dla znacznej poprawy monitorowania ewentualnych zagrożeń atmosferycznych.

Sukces tego projektu jest znacznym postępem w zakresie w pełni funkcjonalnej usługi atmosferycznej "Globalnego i regionalnego systemu monitorowania dla środowiska i bezpieczeństwa" (GMES). Projekt pokazał, że globalna i regionalna analiza GEMS, była wystarczająco dopracowana i miała odpowiednią jakość, by jej badania wykorzystać do dalszych projektów. Projekt umożliwił także odkrycie sposobności poprawy badań, razem z pełnym włączeniem aerozoli stratosferycznych oraz uzupełnioną interakcją pomiędzy elementami tematycznymi. Pojawiły się dwie dziedziny, w stosunku do których postęp projektu GEMS był nie tak szybki, jak się spodziewano, gdy ustalano oryginalny plan realizacji projektu.

Większość znaczących przełomowych prac, realizowanych w ramach projektu GEMS, przejęta została w ramach nowego, finansowanego przez UE projektu pod nazwą "Monitorowanie składu atmosfery i klimatu" (MACC), z zadaniem pełnego rozwinięcia planowanych prac pod koniec roku 2011.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę